ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ทำเนียบผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายบริหารงานวิชาการ
bulletฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
bulletฝ่ายบริหารงานบุคคล
bulletฝ่ายบริหารงานทั่วไป
dot
โครงการเด่น
dot
dot
การประเมินระดับชาติ
dot
dot
ผลงานด้านวิชาการ
dot
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2554
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2555
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2556
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2557
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559
dot
ทำเนียบนักเรียน
dot
bulletปีการศึกษา 2553
bulletปีการศึกษา 2554
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
dot
เครื่องแบบนักเรียน
dot
bulletระดับชั้นปฐมวัย
bulletระดับชั้นประถมศึกษา
dot
งานโภชนาการ
dot
bulletเมนูอาหาร
dot
ปฎิทินการศึกษา
dot
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
bulletปีการศึกษา 2559
dot
ขอใช้ภาพกิจกรรม
dot
bulletกรอกข้อมูลเพื่อรับภาพ
bulletรายละเอียดการขอใช้ภาพถ่าย
dot
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
dot
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
dot
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
dot
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


Mini English Program (MEP)

 หลักสูตรการศึกษา  Mini English Program (MEP)

          ปัจจุบันภาษาเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่งที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการเรียนการศึกษาค้นคว้า  การติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน  รวมถึงเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันการเตรียมด้านภาษาอังกฤษย่อมจะส่งผลให้เยาวชนเข้าถึงแหล่งข้อมูล  ข่าวสารได้อย่างหลากหลายทั่วโลก

ระดับปฐมวัย

- เพื่อวางพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนประถมศึกษา

- เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสทางการศึกษา

- เพื่อมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา

 

สาระการเรียนรู้

- เรื่องราวเกี่ยวกับเด็ก  บุคคล  สถานที่แวดล้อมและธรรมชาติ  สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา

 

เวลาเรียน

                       - เรียนกับครูชาวต่างประเทศอย่างน้อย  ๕  คาบ/สัปดาห์

 

ระดับประถมศึกษา

- เพื่อเสริมศักยภาพผู้เรียนที่สนใจและรักการเรียนภาษาอังกฤษ

- เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

- เพื่อสร้างทางเลือกใหม่และวางพื้นฐานภาษาอังกฤษสู่สากล

สาระการเรียนรู้

- จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในกลุ่มสาระพลศึกษา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษ

 

เวลาเรียน

- เรียนกับครูชาวต่างประเทศอย่างน้อย  ๑๐ - ๑๑ คาบ/สัปดาห์

         

หลักสูตรภาษาจีน

                    เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นตามบริบท  สภาแวดล้อม  เศรษฐกิจ  และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  ซึ่งในอนาคตจังหวัดชลบุรีจะมีการติดต่อขายสินค้า  การศึกษาและการทำธุรกิจปับประเทศจีน  ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนอกจากภาษาอังกฤษแล้ว  ภาษาจีนถือว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญอีกหนึ่งภาษาที่มีการใช้มากที่สุดรองจากภาษาอังกฤษ  โรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนเป็นรายวิชาเลือกตามความถนัด  ความสนใจเพื่อเพิ่มศักยภาพและการค้นพบพรสวรรค์ของตนเอง

 

สาระการเรียนรู้

- ภาษาเพื่อการสื่อสาร

- ภาษาและวัฒนธรรม

- ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

- ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

 

เวลาเรียน

- จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  ๑  คาบ/ สัปดาห์

- เริ่มสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  ๒  เป็นต้นไป

 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

 

          กิจกรรมเสริมหลักสูตร  นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี  ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับนักเรียนอย่างหลากหลาย  อาทิเช่น

- โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  โดยทางโรงเรียนได้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ในการให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่สวนสาธารณเฉลิมกระเกียรติ (สวนหลวง  ร.๙)  ซึ่งมีการจัดห้องต่าง ๆ ไว้หลากหลาย  เช่น  ห้องสมุดมีชีวิต , ท้องฟ้าจำลอง , ห้องภาพยนตร์  ๔  มิติ  ฯลฯ

- เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  เช่น  เครื่องเล่นสนามเพื่อฝึกพัฒนาการเด็ก  ห้องเครื่องเล่นนิ่ม  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการทองคอมพิวเตอร์        ห้อง E-Learning  ห้องสมุด  ห้องวิทยาศาสตร์  ฯลฯ

- โครงการแคมป์ภาษาต่างประเทศ  ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง
เมนูย่อยหลักสูตร

ระดับปฐมวัย
ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้นประถมศึกษาCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ที่อยู่ :  เลขที่ ๓๓๓/๓ หมู่ ๓ ตำบล :  เสม็ด อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ชลบุรี      รหัสไปรษณีย์ : ๒๐๐๐๐
เบอร์โทร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๕๘     โทรสาร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๖๑
อีเมล : mmc333.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ : www.mmc.ac.th