ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ทำเนียบผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายบริหารงานวิชาการ
bulletฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
bulletฝ่ายบริหารงานบุคคล
bulletฝ่ายบริหารงานทั่วไป
dot
โครงการเด่น
dot
dot
การประเมินระดับชาติ
dot
dot
ผลงานด้านวิชาการ
dot
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2554
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2555
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2556
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2557
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559
dot
ทำเนียบนักเรียน
dot
bulletปีการศึกษา 2553
bulletปีการศึกษา 2554
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
dot
เครื่องแบบนักเรียน
dot
bulletระดับชั้นปฐมวัย
bulletระดับชั้นประถมศึกษา
dot
งานโภชนาการ
dot
bulletเมนูอาหาร
dot
ปฎิทินการศึกษา
dot
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
bulletปีการศึกษา 2559
dot
ขอใช้ภาพกิจกรรม
dot
bulletกรอกข้อมูลเพื่อรับภาพ
bulletรายละเอียดการขอใช้ภาพถ่าย
dot
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
dot
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
dot
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
dot
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ รับรางวัลหน้าเสาธง

 

เด็กหญิงสุภมาศ  นิยมกิจ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕/๑ (ซ้าย)
การประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ “สวนสนุกในฝันของฉัน”
ในงานมหกรรมสวนสนุกแห่งชาติ  ให้ไว้ณวันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๕
โดยบริษัท สยามธารา อะมิวเม้นท์ จำกัด
ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ ๓
  พร้อมเงินรางวัล  ๑,๕๐๐  บาท

 

การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทย์ – คณิตระดับประถมศึกษา โครงการศึกษาศาสตร์ วิชาการ๕๕
งานศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
เด็กชายนลดิษย์  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ       ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔ (คนที่ ๒ จากซ้าย)
ได้รับรางวัลอันดับ ๒  พร้อมเงินรางวัล  ๖๐๐  บาท

เด็กชายณัฐชนน  พลเลิศล้ำ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ (คนที่ ๓ จากซ้าย)
ได้รับรางวัลอันดับ ๓  พร้อมเงินรางวัล  ๔๐๐  บาท

เด็กหญิงนงนภัส  จำปาเทศ                 ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖/๑   
ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

 

เด็กชายจรัสรวี  เทียมรัตน์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ (ขวาสุด)

๑.      การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่อง  ระดับประถมศึกษา  ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

ได้รางวัลชนะเลิศ  และเงินรางวัลจำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

๒.      การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย  รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๓  ปี ในงานครบรอบ  ๖๔  ปี 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

๓.      การแข่งขัน Young Talent  Entertainer หนูน้อยรุ่นใหม่ใจอยากโชว์  ในโครงการเค้กมะม่วงเพื่อการกุศล เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ  มีพระชมมายุ  ๘๐ พรรษา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเซ็นเตอร์ พัทยา  เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕
ได้รับรางวัลชนะเลิศ  และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

๔.      การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ภาพกิจกรรม

การประกวดละครภาษาจีนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประชุมคณะครูและบุคลากรครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ article
วันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่๒๖-๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ โครงการบริหารจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยองศึกษาดูงาน
วันที่ ๑๓-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ โครงการ Smart Maths Camp @ Chonburi
วันที่ ๑-๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
๑๖ กรกฎาคม - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ โรงเรียนนอกเวลา
วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๕ ต้อนรับคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร
วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ การประกวดมารยาทไทย จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ นักเรียนชั้น ป.๑ ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
วันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๕๕ การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย
โครงการค่ายคุณธรรมโน้มนำจิตใจ
วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๕ การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นักเรียนชั้นป.๔ MEP ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง เอกมัย กรุงเทพฯ
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลระดับดี ในการจัดการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
นักเรียนชั้นป.๓ MEP ทัศนศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
วันเสาร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ มาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก
วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เทศบาลท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ศึกษาดูงาน
วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ MEP ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ฯ
วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทัศนศึกษาป่าชายเลน
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ งานมหกรรมฯ
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ MEP ทัศนศึกษาสวนนงนุช
วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ นักเรียนอนุบาล ๓ MEP ทัศนศึกษาสวนเสือศรีราชา
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณครูสอนดี
วันพุธที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทัศนศึกษาอุทยานหินล้านปี (อนุบาล ๑)
วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ โครงการการประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมวันแม่ของน้องอนุบาล
วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๕
วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมแห่เทียน เทศบาลตำบลเสม็ด
วันที่๒๓-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ งานิทรรศศิลป์ 2012
วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โครงการส่งเสริมวินัยจราจร
วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง
วันที่๒๗-๒๙มิถุนายน๒๕๕๕การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก จ.ตราด
วันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ การจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออก จ.ตราด
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ งานประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่น รอบคัดเลือก
วันพฤหัสบดี ที่๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่๑-๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ กิจกรรมจิตอาสา ณ หน่วยต้นน้ำแม่ตะมาน จ.เชียงใหม่
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ การประกวดบรรยายธรรม
วันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ กิจกรรมวันวิสาขบูชา
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เด็กชายจรัสรวี เทียมรัตน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ ประจำปี ๒๕๕๕
วันไหลบางแสน ได้รับรางวัลชนะเลิศ (๑๗ เมษายน ๒๕๕๕)
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกครั้งที่ ๓๒
การแข่งขันงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ เมืองทองธานี (๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)
งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ๒๕๕๔ (๑๗ เม.ย.๕๔)
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (๒๒ มี.ค. ๕๔)
การอบรมภาวะผู้นำเยาวชน (๑๙ - ๒๐ ก.ค. ๕๓)
วันพระในโรงเรียน (๒๒ มี.ค. ๕๔)
โครงการต้นกล้า (๑๖ ก.พ. ๕๔)
กีฬาอนุบาล (๒๒ มี.ค.๕๔)
ส่งลูกรักสู่โลกกว้าง (๑๐ มี.ค. ๕๔)
ธนาคารขยะ (๒๕ ก.พ. ๕๔)
โครงการอบรมสานฝันสู่การเป็นนักจัดรายการ (๒๘ ม.ค. ๕๔)
วันครู ๕๔ (๑๖ ม.ค. ๕๔)
คริสมาสต์ (๒๔ ธ.ค. ๕๓)
โครงการอบรมลูกเสือ-เนตรนารีจราจร (๒๓ - ๒๔ ส.ค. ๕๓)
งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ๒๕๕๓ (๑๙ เม.ย.๕๓)
ขบวนแห่รถบุปผชาติ งานสงกรานต์ ปี ๕๓ (๑๓ เม.ย. ๕๓)
test
HeadlineCopyright © 2011 All Rights Reserved.

โรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ที่อยู่ :  เลขที่ ๓๓๓/๓ หมู่ ๓ ตำบล :  เสม็ด อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ชลบุรี      รหัสไปรษณีย์ : ๒๐๐๐๐
เบอร์โทร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๕๘     โทรสาร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๖๑
อีเมล : mmc333.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ : www.mmc.ac.th