ReadyPlanet.com7 กันยายน 2559 ดร.พรพิไล เลิศวิชา ติดตามการตจัดเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรม BBL ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
6 กันยายน 2559 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีรับการประเมินโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
6 กันยายน 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
5 กันยายน 2559 รับเกียรติบัตร รางวัลขนะเลิศ Best Practice ระดับประถมศึกษา และรางวัล The Best of the best practice ระดับ อปท.
1-2 กันยายน 2559 โครงการเข้าค่ายคุณธรรมโน้มนำจิตใจ
1 กันยายน 2559 พิธีมอบปลอกแขนให้กับ คณะกรรมการนักเรียน
1 กันยายน 2559 โครงการวันพระในโรงเรียน
30 สิงหาคม 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
26 สิงหาคม 2559 กิจกรรม Little Star
25 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ KIDZANIA
24 สิงหาคม 2559 โครงการเสริมสร้างความรู้ วัยเรียนสดใส ใส่ใจสุขภาพดี
24 สิงหาคม 2559 มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา ณ สถานบันพลศึกษา จังหวัดชลบุรี
23 สิงหาคม 2559 ผู้อำนวยการพบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และให้โอวาสนักเรียน
23 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
22 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ปราสาทสัจธรรม
19 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ปราสาทสัจธรรม
19 สิงหาคม 2559 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลดารดำเนินงานตามรูปแบบเครื่องมือนิเทศและสรุปรายงานผลปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ
18 สิงหาคม 2559 กิจกรรมสัปห์ดาวิทยาศาสตร์
18 สิงหาคม 2559 วันพระในโรงเรียน
17 สิงหาคม 2559 การประกวดหลักสูตรการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี Best Practice ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็น Best of the Best ระดับ อปท.
17 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
16 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ คุ้มวิมานดิน วัดสมาน
15 สิงหาคม 2559 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
10 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ Safari World
10 สิงหาคม 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
9 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ Safari World
8 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
5 สิงหาคม 2559 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน(วันเสาร์)
4 สิงหาคม 2559 โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
4 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับอนุบาลทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา
หน้า 19/37
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37  [ถัดไป]
[Go to top]