ReadyPlanet.com28 ส.ค.2557 ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงยินดี ครูพิมพ์ลภัส บุตรตรี และครูเจนจิรา แซ่เฮง เนื่องในโอกาสเข้ารับบรรจุราชการ
22 ส.ค.2557 คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมงานกีฬาราชพฤกเกมส์ ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
14-15 ส.ค. 2557 ครูอนุบาลอบรมทิศทางและแนวโน้มการจัดหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคศตวรรษที่ 21
13 สิงหาคม 2557 ร่วมขบวน โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ
17 ส.ค. 2557 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีเปิดแปลงนา หว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ ณ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
6 ส.ค.57 คณะครูรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
30 ก.ค. 57 ผู้บริหารและครู เข้าร่วมงานกีฬาบัวบานเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
21- 25 ก.ค. 2257 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
23 กรกฎาคม 2557 โครงการ เด็กเล็กปลอดภัย ห่างไกลจากโรคติดต่อ
19-20 ก.ค. 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
หน้า 31/42
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  [ถัดไป]
[Go to top]