ReadyPlanet.com25-27 เมษายน 2562 คณะครูเข้ารับการอบรม STEM ครูด้วยระบบทางไกลวันที่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องปฏิบัติการณ์ทางวิทยาศาสตร์ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
27-28 เมษายน พ.ศ. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา ณ ห้องประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
27 เมษายน พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการสถานศึกษารับรางวัล กรรมการและเลขานุกราสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น
17 เมษายน 2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานการประกวดเจดีย์ทราย ณ ชายหาดบางแสน
13 เมษายน 2562 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ร่วมเดินขบวนสงกรานต์
9 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
11 มีนาคม 2562 ศึกษาโปรแกรมบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านเขาซก
8 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงานจังหวัดศรีสะเกษ
7 มีนาคม 2562 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณครูวารุณี จันพร คุณครูทวีวงศ์ เกตุงานและคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจนักเรียนและนักศึกษาในวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
หน้า 6/42
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  [ถัดไป]
[Go to top]