ReadyPlanet.com22 ส.ค.2562 รับโล่การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
22 ส.ค.2562 การนำเสนอผลงานถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
22 ส.ค. 2562 ผู้บริหารและคณะครู ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)
21 ส.ค.2562 คณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์และโรงเรียนประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา
11 ก.ค. 2562 โครงการ อบจ.ชลบุรี พัฒนากีฬาเพื่อเด็กพิเศษ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
2 ก.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 3
1 ก.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมทำบุญโรงเรียน
15-18 มิ.ย62 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างสุข สร้างพลังสามัคคีของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
1-2 มิถุนายน 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรม Active Learning
1 มิถุนายน 2562 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เวลา 09.00 น. ณ ห้องกระดังงา
หน้า 6/44
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44  [ถัดไป]
[Go to top]