ReadyPlanet.com
22 ส.ค. 2564 ผู้บริหารประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางระบบออนไลน์ ผ่านทาง Cisco Webex

ผู้บริหารประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ทางระบบออนไลน์ ผ่านทาง Cisco Webex