ReadyPlanet.com
14 พ.ค.2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เทคนิคการจัดการเรียนรู้ “Active Learning และการทำงานในรูปแบบ PLC ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้“ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ “Active Learning และการทำงานในรูปแบบ PLC ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้“

ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567ณ ห้องประชุมชาวชล 2 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

 

 

 
ภาพกิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

31 พฤษภาคม 2567 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
21 พ.ค.2567 การลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โครงการอัคคีภัยและการอพยพจากอาคารเรียน ระหว่าง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล กับนางเบ็ญจวรรณ์ สุวานิชย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
20 พ.ค.2567 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเข้ารับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่ฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พระราชทานให้หน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นา
17 พ.ค.2567 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญฉลองเปิดอาคารเรียน อาคารวิทยพัฒน์ ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกอ
16 พ.ค.2567 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ อบจ.ชลบุรี ร่วมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6
13 พ.ค.2567 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
17 เม.ย 2567 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมก่อพระทรายวันไหลบางเเสน
05 เม.ย 2567 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี นำผู้แทนคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตวิทยาการจัดการกับปัญหา Bully และการรับมือกับปัญหา วิกฤตสุขภาพจิต สู่การมีสุขภาวะทางป
20 - 22 มี.ค. 2566 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 2
13 ก.พ. 2567 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีมอบหมายให้ นางพลับพลึง โพธิกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคุณครูศิริพร พงษ์ธานี คุณครูพิมพ์พรรณอร สุวรรณนพ และคุณครูโชติพัฒน์ เจริญผ
31 ม.ค. 2567 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีและนางสุภาวดี แสนธิ รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม
8 ม.ค.2567 นายฤทธิไกร สิงห์ทอง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี มอบของขวัญปีใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
21 ธ.ค.นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนื่องในโอกาสได้รับ พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั
19 ธ.ค.2566 รศ.เชาวน์ มณีวงศ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนางมณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เนื่องในโอกาสได้รับ พระมหากรุณ
18 ธ.ค.2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และนางพลับพลึง โพธิกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมต้อนรับ นายภ
18 ธ.ค.2566 ผู้บริหารและคณะครู ประดับเครื่องหมายราชการพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี คุณครูนภัสวรรณ ตันติกำธน เข้ารับบรรจุราชการ
16 ธ.ค.2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนให้ผู้เรียนประถมสนุก ณ โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา จังหวัด ชลบุรี
13 ธ.ค. นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และนางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมต้
13 ธ.ค.2566 นางมณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
8 ธ.ค.2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมโครงการบูรณาการเสริมสร้างความร่วมมือการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในจังหวัดชลบุรี “งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย” จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม
22 พ.ย. 2566 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชลบุรี ภายใต้การบริหารงานของนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรณรงค์กิจกรรมโครงการ “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย” คนเดินเท้าใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง" ณ
21 พ.ย. 2566 คณะผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สรรนภา เจนศิลานนท์ (ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม) เนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ณ ห้องป
14 พ.ย.2566 ธนาคารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วม กิจกรรมประกวดการออมธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2566 ได้รับรางวัล "ออมยอดเยี่ยม" (สามัญศึกษา)
11-12 พ.ย. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมคณะข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอขอบพระคุณ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (กองการเจ้าหน้าที่) อบจ.ชลบุรี ที่ได้จั
10 พ.ย. 66 รองศาสตราจารย์เชาวน์ มณีวงษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
2 พ.ย. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วย นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ และคุณครูวารุณี จันพร เข้ารับพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระ
28 ต.ค.2566 กิจกรรมเดินขบวนแห่ประเพณีวันวิ่งควาย
29 ก.ย. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ ร่วมพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
28 ก.ย. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ ร่วมพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
13 เม.ย.2567 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเดินขบวนแห่วันสงกรานต์
27 ก.ย. 2566 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
16 ก.ย. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วย ผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมงานเกษียณ คุณครูสุรางค์ วงษ์เสถียร ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
1 กันยายน 2566 องกรรณิการ์ สุขเกษม และคณะครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุร
15 ส.ค. 2566 พระมหาธรัณสพจน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร และแม่ชีสุนี แสงสว่าง มอบหนังสือประวัติดั้งเดิมของวัดบางพระวรวิหาร ให้แก่ อบจ.ชลบุรี โดยมีนายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับเพื่อนำไปมอบให้กับ
15 ส.ค. 2566 นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี (อบจ.ชบ.1) ในโอกาสที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด "รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย" ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี
26 ก.ค. 2566 คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าร่วม งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ณ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
26 ก.ค. ผอ.สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคุณครูวารุณี จันพร วิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เข้ารับพระราชทานเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกี
25 - 27 ก.ค. 2566 ผอ. สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ"ทายปริศนาร้อยกรอง(โจ๊กปริศนา)"เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วน
25 ก.ค. 2566 นายกวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการเยาวชนชลบุรีร่วมใจรักษ์ทะเล ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ในโอกาสนี้ รองกรรณิการ์ สุขเกษม นำคณะครูและ ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใ
19-23 ก.ค. 2566 ผอ สิราวิชญ์ สำนักสกุล พรุ่งนี้การสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะผู้บริหาร ร่วม ประชุมสามัญ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2566 "การศึกษาท้องถิ่นก้าวไกลสร้างสมรรถนะเด็กไทย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวท
19 ก.ค. 2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครู เข้าร่วมศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการรถรับส่งนักเรียน ณ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี
18 ก.ค. 2566 ผอ. สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมและทิศทางการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี
17-18 ก.ค. 2566 รองกรรณิกา สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2566 ณ ห้องเฟื่องฟ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุ
12 ก.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดอาหารกลางวันเพื่อสุขอนามัยที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองพันธ์ุศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเ
11 - 13 ก.ค. 2566 ผอ.สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้ รองกรรณิการ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ประมวลผ
11 ก.ค. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดอาหารกลางวันเพื่อสุขอนามัยที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี รองพันธ์ุศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
3 ก.ค.2566 การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
26 มิ.ย. 2566 ผอ. สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้ รองจงกล สังข์ทอง เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม โครงการ การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองพันธ์
27 - 28 พ.ค. 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" (วันที่ 2)
27 - 28 พ.ค. 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" (วันที่ 1)
20 พ.ค. 2566 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศิริลักษณ์ สุวรรณชัยรบ ที่ได้รับรางวัล ㆍ ครูสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ㆍ รางวัลครูไทยคุณธรรม เชิดชูและคารวะคุณความดีของครู
10 พ.ค. 2566 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
9-10 พ.ค. 2566 คณะผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายและระบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
1 พ.ค. 2566 คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของประชาชนในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
30 เม.ย. 2566 การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คุณครูลลิตา พินิจกลาง และคุณครูสมจิตร คำผุย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทย์ ในการจัดการ Reading Education สำหรับโลกศตวรรษที่ 21 ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้า
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดชลบุรี สถานีตำรวจภูธรเสม็ด เทศบาลเมืองอ่างศิลา และ เทศบาลตำบลเสม็ด จัดประชุมชมรมรถตู้ผู้ประกอบการเอกชน เพื่อให้นโยบายในการเฝ้าระวัง ดูแล ป้องกัน ด้านความปลอดภัย ในการให้บริการนักเรียน โรงเรียนอนุบา
การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
28 ก.พ. 2556 ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมงานเปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร สว่างไสวราษฎร์บำรุง
17 ม.ค. 2565 นายกวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน IPAD ในห้องเรียน 'IPAD IN YOUR CLASSROOM' โดยมี คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมชา
17 ม.ค.2566 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 1
12 ม.ค. 2566 นางจงกล สังข์ทอง และ นางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาสี ''ท่าข้ามเกมส์ ครั้งที่ 35'' ประจำปีการศึกษา 2565
9 ธ.ค.2565 นางจงกล สังข์ทอง (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดชลบุรี) ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ.ชลบุรี
7 ธ.ค.2565 นางจงกล สังข์ทอง (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
5 ธ.ค.2565 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้ นางมณฑา วงศ์รัตน์ พร้อมด้วยคุณครูวารุณี จันพร เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล (Soft Opening) เพื่อทดสอบระบบการบริหารจัดการ ณ อาคารศูน
2 ธ.ค.2565 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้ นางมณฑา วงศ์รัตน์ และนางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติเพื่อให้การต้อนรับ นายโกศล มิ
21 พ.ย. 2565 คณะผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมการสร้างผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกรยุคดิจิดัลด้วยเทคนิค CODING และเปลี่ยนผู้เรียนเป็นปู้เล่นด้วยเทคนิค GAMIFICATION ประจำปีการศึกษา 2565
18 พ.ย. 2565 พิธีมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรมด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคาร 1 ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
31 ต.ค.2565 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้นางมณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุขสรร คำแสงดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู
28 ต.ค.2565 คุณครูศิริพร พงษ์ธานี เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความร่วมมือ และพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ (MOU) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภั
28 ตุลาคม 2565 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้นางมณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครู เดินทางเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวบุษยมาส ควบคุม ในโอกาสเข้ารับก
การประชุม การศึกษาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายมณเฑียร สุภโกศล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
ผู้บริหารและคณะครู ประดับเครื่องหมายราชการพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี คุณครูบุษยมาส ควบคุม เข้ารับบรรจุราชการ
นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายทุกส่วนราชการ และผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference ) ครั้งที่ 1
22 ต.ค.65 อบรมอัคคีภัยให้กับ พนักงานขับรถ พ่อบ้าน แม่บ้าน ร่วมกันเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
18 ต.ค.2565 นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสม็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด
14 ต.ค.2565 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมต้อนรับ นายจิรศักดิ์ อ่างแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม
11 ต.ค.2565 ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางดารัตน์ สุรักขกะ (รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี) นางสาวประภาศรี ชาญสมร (หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา) นางกัญญา ดินดะบุระ (ผอ.กองการเจ้าหน้าที่) นางสาวพัชญ์ศิญาดา นภพันธุ์
10 ต.ค.2565 รอง มณฑา วงศ์รัตน์ และคณะครู เป็นตัวแทนท่านผู้อำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
คณะครูรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา "DLA AWARD 2022" ประจำปีงบประมาณ 2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 จาก นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ โรงแรมรีเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
29 ก.ย.2565 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
28 ก.ย.2565 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณ ครูศรุตยา หอมจันทร์ และ ครูกัญญา เกียรติกูล ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
25 ก.ย.2565 คณะครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมโครงการสะเต็มศึกษา
23 ก.ย.2565 คณะผู้บริหารและคณะครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมงานเกษียณ คุณครูสมบูรณ์ สืบนุกูล ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
20 ก.ย.2565 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
22 ก.ย.2565 คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมงานเกษียณ ผู้อำนวยการศิริพรรณ ติละกุล และคุณครูรัชนี อมรินทร์ ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
1 ก.ย.2565 ผู้บริหารร่วมงาน 100 ปี บ้านศรีมหาราชา ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จ.ชลบุรี
4 ต.ค.2565 คณะผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวเขมจิรา ธาตุดี และ นางสาวเกศินี ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
17 ส.ค.2565 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา โครงการ INNOVTION FOR THAI EDUCATION (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
วันที่ 9 ส.ค. 2565 รองผู้อำนวยการ จงกล สังข์ทอง และคณะครู ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ และร่วมมอบเงินผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
1 ส.ค.2565 ผู้บริหารประดับเครื่องหมายราชการพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี คุณครูพีรพร สุทธา เข้ารับบรรจุราชการ
25 ก.ค.2565 รองผู้อำนวยการจงกล สังข์ทอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา โดยมีท่านนายกวิทยา คุณปลื้ม เป็นประธาน
วันที่ 24 ก.ค. 2565 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชาวชล 2
8 ก.ค.2565 ผู้บริหารประดับเครื่องหมายราชการพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี คุณครูสรณ์สิริ นารอด และคุณครูเบญจมาศ หอมหวล เข้ารับบรรจุราชการ
2 มิ.ย. 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักปฏิบัติธรรม "ธรรมปทีป" ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหว
12 พ.ค.2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เทศบาลตำบลเสม็ด และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเสม็ด ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา ณ วัดเสม็ด
10 พ.ค.65 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี รับรางวัลองค์กรต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564