ReadyPlanet.com
ประวัติโรงเรียน

 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

    

 

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓/๓ หมู่ที่ ๓ ซอยนารถมนตเสวี จัดตั้งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี บนพื้นที่ประมาณ ๑๑ ไร่ ๓ งาน ๓๓ ตารางวา เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๘  เริ่มเปิดดำเนินการในปีการศึกษา  ๒๕๔๙ โดยเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๘๕ คน

         ในปีการศึกษา ๒๕๕๐  โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มจากเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่    มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๖๑๙  คน  

         ในปีการศึกษา  ๒๕๕๑  จากเตรียมอนุบาลทางโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ (๓ ขวบ)  ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ (๔ ขวบ) ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ (๕ ขวบ)  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่    มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๙๘๔  คน

        ในปีการศึกษา  ๒๕๕๒  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่    รวม  ๓๙ ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ,๒๗๑  คน  มีข้าราชการ  ครู   และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๙๑  คน  แม่บ้านและนักการภารโรง  จำนวน  ๑๗  คน

        ในปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่    ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่    รวม  ๔๘  ห้องเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ,๔๖๓  คน มีข้าราชการ  ครู   และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๑๐๖  คน  แม่บ้านและนักการภารโรง  จำนวน  ๑๗  คน

         ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑,๖๒๔ คน ผลจากความเชื่อมั่นและความศรัทธาจากผู้ปกครอง ทำให้ได้รับความไว้วางใจส่งผลให้ 

      ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๘๒๖ คน จากการจัดการศึกษาตลอดระยะเวลา ๖ ปีการศีกษาที่ผ่านมา เห็นได้ว่าโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องจนมีชื่อเสียงเป็นที่ปรากฎและเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ  

      ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๑,๙๙๖ คน 

        ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๒,๑๗๖ คน

        ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๒,๓๓๐ คน

     ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๒,๕๕๘ คน

        ในปีการศึกษา ๒๕๖o  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๒,๗๑ คน

      ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๒,๘๒๖ คน        

 
เมนูข้อมูล

วิสัยทัศน์
สัญลักษณ์โรงเรียน