ReadyPlanet.com
สัญลักษณ์โรงเรียน

อักษรย่อของโรงเรียน                     อ.ช.                                               

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน            พระพุทธมณฑล

สีประจำโรงเรียน                          ชมพู  -  ฟ้า                                           

                สีชมพู  หมายถึง   ความรักความเมตตา

                สีฟ้า     หมายถึง การศึกษาเรียนรู้ที่กว้างไกลไม่สิ้นสุด

ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน      ดอกประดู่                                            

                ดอกประดู่   หมายถึง   ความพร้อม ความร่วมมือ ร่วมใจสามัคคี

                                              มีพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

คติธรรม     สุสฺสุสา  สุตวฑฺฒนี  (สุดสุสา  สุตะวัดทะนี)            

                                หมายถึง  การใฝ่ใจศึกษา  คือเครื่องพัฒนาความรู้

คำขวัญ      ความรู้ดี  มีคุณธรรม  นำสังคม                                

ปรัญญาโรงเรียน

                สอนให้คิดเป็น               เน้นพหุภาษา

                พัฒนาคุณธรรม             ก้าวนำ  ICT

อัตลักษณ์                             

                 เก่งคิด      เก่งคน     เก่งงาน

เอกลักษณ์                            

                 โรงเรียนนอกเวลา

 

 

 
เมนูข้อมูล

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์