ReadyPlanet.com
นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายประสิทธิ์ เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ในการดำเนินงานของ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี

 นายธนู  ขวัญเดช  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,
นายประสิทธิ์  เขียวศรี ศึกษาธิการภาค 8  พร้อมคณะ  เข้าเยี่ยมชม ให้กำลังใจ ในการดำเนินงานของ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ภาพการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก

17 ธ.ค.2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
6 พ.ย. 63 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
22 ต.ค.2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดเพชรบุรี
8 ต.ค.2563 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมต้อนรับการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้และเยี่ยมชมภายในสถานศึกษา จ
2 ต.ค.2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะดูงานจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธานี
8 ก.ย.2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จ.ลำปาง
1 ก.ย.2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ อำเภอเชียง จังหวัดเชียงใหม่
13 ส.ค.2563 คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
28 ก.พ.2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
15 ม.ค. 2563 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
12 ธ.ค.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนและโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล
9 ธ.ค.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดแหลมคาง จ.สิงห์บุรี
18 ต.ค.2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑ วัดคำสายทอง) จังหวัดมุกดาหาร กำหนดการอบรมและศึกษาดูงาน กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) และศึกษาดูงานด้านบริหาร
10 ต.ค.2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพนัสศึกษาลัย
1 ต.ค.2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Beacon Academy เมืองจากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย
1 ต.ค.2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
6 ก.ย.2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
5 ก.ย.2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4 ก.ย.2562 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
30 ส.ค.2562 โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์) เข้าศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการขยะ ด้านการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
16 ส.ค.2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สมาคมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (ส.บ.อ.ท.)
18 ก.ค.2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ จ.บึงกาฬ
10 กค 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนโตนดพิทยาคาร
5 ก.ค. 2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปากคลองโรงนาค
07 มิถุนายน พ.ศ.2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโนนสูง
13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
27 เมษายน พ.ศ.2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
26 กุมภาพันธ์ 62 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต
คุณสุรพล เจริญภูมิ ท้องถิ่นจังหวัด ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 256
ต้อนรับคณะผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ทุกสังกัดในจังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและรับฟังแนวทางการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 8 ก.พ. 2562 คณะดูงานจากเทศบาลตำบลทองผาภูมิ
1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะดูงานจากโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จังหวัดแพร่
20 กันยายน 2561 คณะดูงานโรงเรียนวันมูลเหล็ก ปทุมธานี
22 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง สังกัดเทศบาลเมืองพิจิตร จัดหวัดพิจิตร
8 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 4
14 พฤษภาคม 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเก่ากลอย
15 มีนาคม 2561 คณะดูงานจากเทศบาลบ้านสร้าง จ.พระนครศรีอยุธยา
26 - 28 ก.พ. 2561 คณะศึกษาดูงานจาก PATHWAYS WORLD SCHOOL ประเทศอินเดีย
19 มกราคม 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลท่าโขงคลองหลวง
22 ธันวาคม 2560 คณะดูงานจากโรงเรียนหนองปลาไหล
12 ธันวาคม 2560 คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิต
1 ธันวาคม 2560 คณะดูงานจาก อบต.บ้านกาศ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
16 พฤศจิกายน 2560 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวังผางจังหวัดลำพูน
18 กันยายน 2560 คณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาล3 (เทศบาลสงเคราะห์) ราชบุรี
11 กันยายน 2560 ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนขนอนบ้านกรด อยุธยา
8 กันยายน 2560 ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาล4รัตนโกสินทร์200ปี
5 กันยายน 2560 ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาล1 บ้านบึง
21 สิงหาคม 2560 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสระพังวิทยา
10 สิงหาคม 2560 ตอนรับคณะดูงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาอังกฤษระดับปฐมศึกษา (PEER CENTER)
25 ก.ค. 2560 คณะศึกษาดูงานจากสุโขทัย
23 มิถุนายน 2560 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครนายก
22 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านหุบบอน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
25 เมษายน 2560 คณะศึกษาดูงานจาก PATHWAYS WORLD SCHOOL ประเทศอินเดีย
26 เมษายน 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25 เมษายน 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด 1
13 - 19 มีนาคม 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนPathways World School
20 กุมภาพันธ์ 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
16 กุมภาพันธ์ 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านคลอง
20 มกราคม 2560 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 10 อนุบาลหนูดี เทศบาลอุดรธานี
16 กันยายน 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช"
15 กันยายน 2559 คณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาลท่าตูม สุรินทร์
14 กรกฎาคม 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย จ.เชียงใหม่
31 พฤษภาคม 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลศรีโคตบูร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Pathway World School
5 เมษายน 2559 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลสุนทรภุ่
9 มีนาคม 2559 คณะดูงานจากโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลพิทยาคม จังหวัดราชบุรี
16 กุมภาพันธ์ 2559 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
9 ธันวาคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านฉาง
7 กันยายน 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
27 สิงหาคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 3 วัดสันติพลาราม จ.พิจิตร
28 กรกฏาคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารรุ่น 12
28 กรกฏาคม 2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
8 มิถุนายน 2558 คณะศึกษาดูงานจาก PATHWAYS WORLD SCHOOL ประเทศอินเดีย
5 มิถุนายน 2558 คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ และ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ 5
7 พฤษภาคม 2558 ศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
2 เมษายน 2558 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
6 มีนาคม 2558 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอัสสัมชัญนครราขสีมา
5 มี.ค.2558 คณะศึกษาดูงานจาก PATHWAYS WORLD SCHOOL ประเทศอินเดีย
29 มกราคา 2558 นักศึกษา ม.บูรพา สังเกตการสอนระดับชั้นอนุบาล
28 ม.ค.2558 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลกรับใหญ่ จ.ราชบุรี
20 พ.ย.2557 นิสิตเอกการสอนปฐมวัยมหาวิทยาลัยบูรพาศึกษาดูงาน
19 พ.ย.2557 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกลุ่มโรงเรียนฝั่งนที จ.แพร่
13 พ.ย.2557 คณะนักศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา
31 ต.ค.2557 ผู้บริหารและคณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ
8 ต.ค. 2557 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลนครรังสิต
29 ก.ย. 2557 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
26 ก.ย.2557 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น
15 ส.ค.2557 คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลอ่างทอง
31 ก.ค. 57 ศึกษาดูงานจากโรงเรียนสุเหร่าคลอง 14 (น้ำรักษ์ประชาสรรค์)และโรงเรียนสุเหร่าคู้
31 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงคุก จังหวัดหนองคาย
30 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จังหวัดระนอง
30 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
9 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี
7 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะนักศึกษาจากเทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
28 มิ.ย.57 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก ม.ปทุมธานี
ผู้บริหาร และคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 article
ยินดีตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 article
17 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลเมืองอ่างทอง ดูงานโครงการสองภาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการวัดและประเมินผลนานาชาติด้านเด็กปฐมวัย(ECES)ในบริบทประเทศไทย:การเก็บข้อมูลนำร่อง(Field Trial)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
14 มกราคม 2557 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
25 ธันวาคม 2556 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น
ผู้บริหาร และคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556 article
ผู้บริหาร และคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 56 article
ผู้บริหาร และคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครภูเก็ต วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
ผู้บริหาร และคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖
ผู้บริหาร และคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านคลองมือไทร วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
ผู้บริหาร และคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) อ.เมือง จ.นครพนม วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
ผู้บริหาร และคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลกุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ผู้บริหารและคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเด่นไชยวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ผู้บริหารและคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีต้อนรับผู้บริหารจาก Pathways World School กรุงนิวเดลีประเทศอินเดีย
ผู้บริหารและคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล๓ วัดท่ามะปราง จ.พิษณุโลก ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
สมาคม The Jeju-si Nursery Associalion เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษา
ผู้บริหารและคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลตลาดแค จ.นครราชสีมา
ผู้บริหารและคณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาเทศบาลวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูยางสีสุราช
22 ส.ค. 2564 ผู้บริหารประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางระบบออนไลน์ ผ่านทาง Cisco Webex
ผู้บริหารและคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย