ReadyPlanet.com
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบนักดนตรีดุริยางค์ รุ่นที่ 3

 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบนักดนตรีดุริยางค์  รุ่นที่  3

ในวันเสาร์ที่  10  มีนาคม  2555

โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ระดับชั้น

1.

เด็กหญิงณัฐนันท์                   ลิ้มประเสิรฐ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

2.

เด็กชายวรณัฐชัย                   พิพิทย์โชติกุล

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

3.

เด็กชายชุติภาส                     อิ่มเอิบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

4.

เด็กชายปวริศ                       กอมทรัพย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

5.

เด็กหญิงอธิชา                      สุดสวนศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

6.

เด็กหญิงกัญญารัตน์               หัสชู

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ระดับชั้น

1.

เด็กหญิงเบญญาภา                 สุวรรณชัยรบ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

2.

เด็กหญิงภัทรธร                      กลิ่นศรีสุข

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

3.

เด็กหญิงวรัญญา                     สิทธิประสาท

ชั้นประถมศึกษาปีที  3

4.

เด็กหญิงพัชรพฤกษ์                 เจียรประวัติ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

5.

เด็กหญิงพิชญาภัคร์                 ธรรมสถิตย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

6.

เด็กหญิงธัญญลักษณ์                รักษาวงศ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

7.

เด้กหญิงชัชฎาพร                    อาจารีย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

8.

เด็กหญิงณัฐติยากรณ์                ชมกระแสร์สินธุ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

9.

เด็กหญิงจุไรรัตน์                      เวสารัช

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

10.

เด็กหญิงอินทิรา                       วงษ์ศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

11.

เด็กหญิงปาณิสรา                      ทำกิจนา

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

12.

เด็กหญิงฐาปนีย์                        ความดี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

13.

เด็กหญิงชนันธร                        สุขไชย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

14.

เด็กชายภัทรชัย                         เพ็งแก้ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

15.

เด็กชายศิวัช                             ด้วงเงิน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

16.

เด็กชายนิติภูมิ                           วิมานนท์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

17.

เด็กชายวีรทัต                            แก้วศิริ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

18.

เด็กชายศิรวิทย์                          ประชุมพันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที  3

19.

เด็กชายภคภูมิ                           จำปาเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

20.

เด็กหญิงณภัทร                          กิตติรัตนากร

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

21.

เด็กหญิงพิชญตม์                        คำเครือ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ระดับชั้น

1.

เด็กชายสุมิติเทพ                          หาญลำยวง                         

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

2.

เด็กชายจิตวิสุทธิ์                          ซุ้นไล้

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

3.

เด็กชายมลตรี                              ธีระทีป

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

4.

เด็กชายวีรภัทร                             ยินดีสุข

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

5.

เด็กชายชัยพร                               ผาติเสนะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

6.

เด็กชายศุภวิชญ์                            กล่อมประเสริฐ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

7.

เด็กชายกันตณัฎฐ์                          ปรัชญาแพทย์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

8.

เด็กชายณัฐสิทธิ์                             องค์เจริญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

9.

เด็กชายนรินทร                            ปาลกะวงศ์  ณ  อยุธยา

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

10.

เด็กชายพงศพล                            บรภทพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

11.

เด็กชายภิญโญ                             ศรีวะกิจ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

12.

เด็กหญิงณัฐรัตน์                           เมืองแก้ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

13.

เด็กหญิงวริศรา                             รักษาการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ลำดับ

ชื่อ สกุล

ระดับชั้น

1.

เด็กชายอภินันท์                            แสงโพธิ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

2.

เด็กชายสุกฤช                               หิรัญชุติญาขันยาอ่อน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

3.

เด็กชายศิลา                                 บุญอินทร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

4.

เด็กชายสินทรัพย์                           เล้งสมรุ่งเรือง                     

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

5.

เด็กชายวชิราวิชญ์                          ศรีทอง

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

6.

เด็กชายธงธวัช                              เบญจมังคลารักษ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

7.

เด็กชายสิรวิชญ์                             พัฒนโภครัตนา

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

8.

เด็กชายฉัตรมงคล                          บุญกลาง

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

9.

เด็กชายชัยณรงค์                           ประทุมโทน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

10.

เด็กชายวราเมธ                             ศิลปะชัย                         

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

11.

เด็กชายดชทินกร                           สารมะโน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

12.

เด็กชายสิรวิชญ์                             สังข์ไชย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

13.

เด็กชายนลริษย์                             ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

14.

เด็กชายนิธิวิชญ์                             พันธ์อนงค์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

15.

เด็กชายสุวิชาญ                              สุดเจริญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

 

                                          

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

ระดับชั้น

16.

เด็กชายกนกพล                            จันทร์ศรี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

17.

เด็กชายณัฐพล                              สมบูรณ์สินธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

18.

เด็กชายจรัสรวี                              เทียมรัตน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

19.

เด็กชายกฤษณะ                            ไพรสี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

20.

เด็กชายรัชพล                               ขำอ่อน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

21.

เด็กชายรัชพล                               มั่นคงพีรเดช

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

22.

เด็กหญิงปรียาวดี                           ทองคำ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

23.

เด็กหญิงคณาวรรณ                        ดวงรัตน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

24.

เด็กหญิงพรพิตรา                           ลิ้มริ้ว

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

25.

เด็กหญิงนาฎนารี                           อภิรักษ์โชติมา

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

26.

เด็กหญิงบัวชมพู                            โสมอินทร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

27.

เด็กหญิงภารดี                               วัฒนะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

28.

เด็กหญิงณัฐชา                               ศรีจันทร์แจ้ง

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

29.

เด็กหญิงณัฐธิดา                             ณ  เชียงใหม่

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

30.

เด็กหญิงนันทิสา                             ดีไพร

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

31.

เด็กหญิงนภสร                               ยิ้มนาค

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

32.

เด็กหญิงธันยาธรณ์                          จันทร์ขำเงิน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
ประกาศรายชื่อจัดชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
กำหนดการ การสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การเลื่อนเวลาเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On-Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี การประกันอุบัติเหตุ(หมู่)นักเรียน
เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษา
การเตรียมความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564
กำหนดการและแนวทางการเข้ามาจัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศ ปรับเวลาการสอบปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เอกสารมอบตัวสำหรับนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งแนวทางในการเปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19)
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2563
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
รับสมัครครูผู้สอน เอกภาษาไทย
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล
เครื่องแต่งกาย
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อบรมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีขอแจ้งรายชื่อการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2563
แจ้งกำหนดการ วันประชุมผู้ปกครองและวันเปิดภาคเรียน
ประกาศ ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ช่องทางการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายนักเรียนออนไลน์( Internet Banking )
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2562 ได้ 100 คะแนนเต็ม
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ,3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เปิดรับสมัครบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์ใบสมัครนักเรียน
เว็ปไซต์เข้ากรอกข้อมูลการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ของ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
โครงสร้างเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประกาศเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประการรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562(สำรอง)
ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา
รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผ่านการประเมิน
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลครู จำนวน 2 อัตรา
รับบริจาคสิ่งของเพื่อแบ่งปันสู่ชาวปกากะญอ ที่ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2561
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีได้ร่วมมือกับ สสจ.ชบ. และ รพ.สต.เสม็ด ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอันจะเกิดกับครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
นักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
แผนผังการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเรื่องประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการประเมินความพร้อม ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ปีการศึกษา 2560
ติดตั้งจุดน้ำดื่มเพิ่มเติมและทำราวสแตนเลส เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2560
1 ธันวาคม 2559 ร่วมงานทัศนศิลป์ สกรียนเสื้อ ศิลปินน้อย อช.
26 - 27 พฤศจิกายน 2559 Jazz in memory@ฺBangsaen
รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม"โครงการวันศิลปินน้อยแห่ง อช"
รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์กิ่งไม้หักโค่นภายในโรงเรียน
ผังงานวันวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 59 (30-6-59)
ประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) โรงเรียนอนุบาลเม้ืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) โรงเรียนอนุบาลเม้ืองใหม่ชลบุรี
เครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายงานผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2559
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
แจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
รู้ทันไข้เลือดออก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ