ReadyPlanet.com
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิน และโรงเรียนสามารถรับย้ายเข้าเรียน

ในปีการศึกษา  2555

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1

 

1

เด็กหญิงอิสริยาพร รูปแก้ว

 

2

เด็กหญิงนันทิตา บัวโทน

 

3

เด็กหญิงภูริชญา มีอนันต์

 

4

เด็กชายทักฆิเณ ศรีสอาด

 

5

เด็กชายอรรถพล บุญเพ็ง

 

6

เด็กหญิงโสภาพิชญ์ สิริเลิศรักษา

 

7

เด็กหญิงชณพิชชา ช้างแก้ว

 

8

เด็กชายกานพงษ์ ชื่นศิริ

 

9

เด็กชายธนโชติ โชตะนา

 

10

เด็กหญิงสุทธิชา พงษ์สอาด

 

11

เด็กหญิงนัชชา นงเยาว์

 

12

เด็กหญิงพัชรพร ไตรรักษ์

 

13

เด็กชายนวพล สีสุข

 

14

เด็กชายกิตติพัทธ์ ตังสวานิช

 

15

เด็กหญิงจิราภา เชี่ยวชาญชัย

 

16

เด็กชายณัฐชนน ปราบพาล

 

17

เด็กชายพัทธดนย์ เอี่ยมสมบูรณ์

 

18

เด็กหญิงปภาวรินทร์ หะมณี

 

19

เด็กชายธีรดนย์ ไทยานนท์

 

20

เด็กหญิงสุพาพิชญ์ สิริเลิศรักษา

 

21

เด็กหญิงปุญญาณัฐ ทองสว่าง

 

22

เด็กชายชนิรสา เกียรติเอี่ยม

 

23

เด็กชายธนยศ แก่นจันทร์

 

24

เด็กชายกิตติพันธิ วงศ์พัฒน์

 

25

เด็กหญิงสิริยากร ชนะภัย

 

26

เด็กหญิงเนตรดาว ลิ้มจ้อย

 

27

เด็กชายนิธิกร ศรพัฒโนทย์

 

28

เด็กหญิงกมลชนก กีรติวิสิฐ

 

29

เด็กชายอัษฎายุธ คุ้มทรัพย์

 

30

เด็กหญิงประภากร จรรยาสวัสดิ์

 

31

เด็กชาย  กฤติน วงศ์ภาคำ

 

32

เด็กชายธรานนท์ เสนแก้ว

 

33

เด็กชายธีรสัฒน์ สุนทรหิรัญ

 

34

เด็กหญิงณัฐชานันท์ กุลธนโรจน์

 

35

เด็กหญิงเมษญานันท์ ภาพลงาม

 

36

เด็กชายภัฏฏิ จ๊ะสา

 

37

เด็กหญิงพิมพ์พาณี พรหมเด่น

 

     

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

 

1

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคสินธุ์

 

2

เด็กชายกรภัทร เจริญสุข

 

3

เด็กหญิงพิชญาพร ฟองสมุทร

 

4

เด็กหญิงศุภิสรา พิมพะนิตย์

 

5

เด็กหญิงประภาพร ไทยสงศ์

 

6

เด็กหญิงอัครวิทย์ อ้นมา

 

7

เด็กหญิงจิตจุฑา ทองบุญรอด

 

8

เด็กชายสุวิจักขณ์ ลียะทา

 

9

เด็กชายอิทธิพล สนคีรีวัฒน์

 

10

เด็กหญิงธีมาพร ขำพลับ

 

11

เด็กชายตันติกร สุพร

 

12

เด็กชายธนกฤต บุญชินวัฒน์

 

13

เด็กชายพีระพัฒน์ กิตติยะ

 

14

เด็กหญิงอรกัญญา ธนะจันทร์

 

15

เด็กหญิงพลอยใส เขียวชอุ่ม

 

16

เด็กชายภูมิพัฒน์ ระวังวงศ์

 

17

เด็กหญิงภัทรภร สง่าวิทยากุล

 

     

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 3

 

1

เด็กหญิงรรัญยา แถมเปลี่ยน

 

2

เด็กหญิงรวิษณา แถมเปลี่ยน

 

3

เด็กชายนนทกร เจริญเตีย

 

4

เด็กหญิงสุชานันท์ มีเถื่อน

 

5

เด็กชายธนธร จิตร์สาคร

 

6

เด็กชายยศพล ไทยอารี

 

7

เด็กชายพัฒนพงศ์ สถิตถาวรชัย

 

8

เด็กหญิงกชพร โกษาพันธุ์

 

9

เด็กหญิงรัตนากร ดวงภูธร

 

10

เด็กหญิงวริศรา เผาะช่วย

 

     
     
     
     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [ ภาคสองภาษา ]

 

1

เด็กชายพลกฤต บัวลา

 

2

เด็กหญิงปราณวาส ชลวิริยะกุล

 

3

เด็กหญิงธันย์สิตา ทวีภัทรเศรษฐ์

 

4

เด็กชายพัศไพสิฐ เวชรังษีกุล

 

5

เด็กชายธนเสฎฐ์ กฤตบุญไกรเลิศ

 

6

เด็กชายหิรัณย์ พิมพ์นาวี

 

7

เด็กหญิงเจียระไน มานะธรรม

 

8

เด็กหญิงปวรรัตน์ นาคสินธุ์

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [ ภาคปกติ ]

 

1

เด็กหญิงสุธาทิพย์ มุกประดับทอง

 

2

เด็กหญิงอัญชลี ลีอุดมวงษ์

 

3

เด็กหญิงณภัทร บุปผาพันธ์

 

4

เด็กหญิงวรลัญช์ ลียะทา

 

5

เด็กชายเอกธนัท ทองดี

 

6

เด็กชายองอาจ ลีอุดมวงษ์

 

7

เด็กหญิงธนภรณ์ ทับดารา

 

8

เด็กชายเมธาสิทธิ์ กองคำ

 

9

เด็กชายวชิรวิทย์ อิทธิอาวัชกุล

 

10

เด็กหญิงปริณดา วรรณาชัยสิทธิ์

 

11

เด็กหญิงอัยลดา ชัยกิตติเจริญวุฒิ

 

12

เด็กหญิงสาธิตา ศรีชำนาญ

 

13

เด็กชายนิติภูมิ วุ้นวงษ์

 

14

เด็กหญิงอภิชญา สุขนรินทร์

 

15

เด็กหญิงเบญญาทิพย์ อินสวัสดิ์

 

16

เด็กชายธนกร แก้วศรีสด

 

17

เด็กหญิงสุฑามาศ นกจันทร์

 

18

เด็กหญิงณัฐชนันท์ สุกใส

 

19

เด็กหญิงพรรณาราย สีดาลัย

 

20

เด็กชายศุภกร ทองธรรมชาติ

 

21

เด็กหญิงณัชชา เอี่ยมสวัสดิ์

 

22

เด็กหญิงชนกสุดา วิยะรันดร์

 

23

เด็กชายกฤษติกร รอดโสภา

 

24

เด็กหญิงดาวดารา หายโศก

 

25

เด็กหญิงพลอยจำรัส แช่มสัมฤทธิ์

 

26

เด็กชายภานุพงษ์ รอดสำอางค์

 

27

เด็กชายธีรกานต์ กุลวานิช

 

28

เด็กหญิงกุลจิรพัชร เกลียวประเสริฐ

 

29

เด็กชายศิรวัฒน์ พิพัฒน์

 

30

เด็กหญิงฐนิชา ธนะ

 

31

เด็กชายจักรพรรดิ ทองภูบาล

 

32

เด็กหญิงธัญชนา ชัยมูลศรี

 

33

เด็กชายกิตติพัฒน์ แน่นอุดร

 

34

เด็กหญิงฐานิตพร ถนอมแนบ

 

35

เด็กชายธนกร ดวงภูธร

 

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [ ภาคปกติ ]

 

1

เด็กหญิงณัฐการ  หงษ์ร่อน

 

2

เด็กหญิงจุฑาภัค  ชาญชำนิ

 

3

เด็กชายภวพรรธน์  พิชาเมธศรีสกุล

 

4

เด็กหญิงภัทราพร  ชนะมณี

 

5

เด็กชายกฤษณะ พลูทรัพย์

 

6

เด็กชายกิตติภณ  แสงศรี

 

7

เด็กหญิงรยาพร  ลือชา

 

8

เด็กชายภีมพล  วุ้นวงษ์

 

9

เด็กหญิงพงศ์ศภัค  สถิตย์ถาวรชัย

 

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [ ภาคสองภาษา ]

 

1

เด็กหญิงสุภัสสรณ์ เปลี่ยนสมัย

 

2

เด็กชายชินธร  สมบัติกำจรกุล

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [ ภาคปกติ ]

 

1

เด็กชายกฤษณพงศ์  มีเถื่อน

 

2

เด็กหญิงสลิลทิพย์  สีมาก

 

3

เด็กชายสัณหณัฐ  เผาะช่วย

 

4

เด็กหญิงพุฒิพงศ์  สถิตย์ถาวรชัย

 

5

เด็กหญิงกชกร  ผ่องแผ้ว

 

6

เด็กหญิงปาลิตา  ฉ่ำศิริ

 

7

เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิเชียร

 

8

เด็กชายธีธัช  สว่างวงศ์

 

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [ ภาคสองภาษา ]

 

1

เด็กหญิงธนภร  ศุภญาโณทัย

 

2

เด็กหญิงพิมพ์พรรษา  สมบัติกำจรกุล

 

3

เด็กชายสุวิจักษณ์  เปลี่ยนสมัย

 

4

เด็กหญิงพิชามณธุ์  ศรีหาพรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [ ภาคปกติ ]

 

1

เด็กชายสหรัถ  ไทยธรรม

 

2

เด็กชายกันตภณ  แก่นจันทร์

 

3

เด็กหญิงพัณณิตา  ทินยากร

 

4

เด็กหญิงชญามุก  ไชยวงศ์ภา

 

5

เด็กชายเกริกฤทธิ์  ไกรษร

 

6

เด็กหญิงกัลยากร  รอดโสภา

 

7

เด็กชายธนทร  ทองประกอบ

 

8

เด็กชายศุภพลพีร์  เวชรังษีกุล

 

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ ภาคสองภาษา ]

 

1

เด็กชายเจนวิทย์  สุขทวี

 

2

เด็กหญิงศิริวรรณ  ธำรงศ์ศักดิ์ศรี

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ ภาคปกติ ]

 

1

เด็กหญิงธัญญเรศ  มิ่งมงคล

 

2

เด็กชายธนากร  เรียงเล็กจำนงค์

 

3

เด็กชายภานุพงษ์  หูวิเชียร

 

4

เด็กชายจิรายุ  เพ็งจันทร์

 

5

เด็กชายศุภกร  มนูกุล

 

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [ ภาคปกติ ]

 

1

เด็กหญิงอธิศนันท์  โรจน์คิดดี

 

2

เด็กหญิงกรรณิการ์  อรรคเศรษฐัง

 

3

เด็กหญิงฐิติวรดา  บุปผาพันธ์

 

4

เด็กหญิงสุกัญญา  พาฮ้อยทอง

 

หมายเหตุ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารับใบมอบตัวที่ฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปกรอกข้อมูล

 

และนำมรารายงานตัวพร้อมทั้งชำระค่าใช้จ่าย

 

ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

     
 

หากพ้นจากกำหนดจะถือว่า สละสิทธิ์

 

 โหลด ใบมอบตัว  app55.doc

โหลด เอกสารเรียนซัมเมอร์ doc55.doc

ตารางค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ดาวน์โหลด) img005.jpg

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เปิดรับสมัครบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์ใบสมัครนักเรียน
เว็ปไซต์เข้ากรอกข้อมูลการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ของ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
โครงสร้างเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประกาศเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประการรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562(สำรอง)
ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา
รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผ่านการประเมิน
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลครู จำนวน 2 อัตรา
รับบริจาคสิ่งของเพื่อแบ่งปันสู่ชาวปกากะญอ ที่ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2561
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีได้ร่วมมือกับ สสจ.ชบ. และ รพ.สต.เสม็ด ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอันจะเกิดกับครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
นักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
แผนผังการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเรื่องประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการประเมินความพร้อม ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ปีการศึกษา 2560
ติดตั้งจุดน้ำดื่มเพิ่มเติมและทำราวสแตนเลส เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2560
1 ธันวาคม 2559 ร่วมงานทัศนศิลป์ สกรียนเสื้อ ศิลปินน้อย อช.
26 - 27 พฤศจิกายน 2559 Jazz in memory@ฺBangsaen
รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม"โครงการวันศิลปินน้อยแห่ง อช"
รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์กิ่งไม้หักโค่นภายในโรงเรียน
ผังงานวันวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 59 (30-6-59)
ประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) โรงเรียนอนุบาลเม้ืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) โรงเรียนอนุบาลเม้ืองใหม่ชลบุรี
เครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายงานผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2559
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
แจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
รู้ทันไข้เลือดออก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
รายงานสัมภาษณ์ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สำรวจความพึงพอใจที่มีต่อโรงเรียน
แผนผังและตารางการในแข่งขันวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศเรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศสอบราคาของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 กำหนดการ การประชุมผู้ปกครอง
ผลการทดสอบ O-net แยกตามสาระการเรียนรู้
รายชื่อนักเรียนที่สอบ O-Net ในรายวิชาภาษาอังกฤษได้ 100 คะแนนเต็ม
ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่โลกกว้าง
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ(open School)และกิจกรรมตลาดนัดราคาประหยัดของหนู ปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30น.- 15.30 น.
รายงานผลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
กำหนดการ MEP English Camp Schedule
ประกาศปิดเรียน 1 วันในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 เนื่องจากคณะครูเข้าร่วมกีฬาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีได้รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย และประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
กำหนดการวันประชุมผู้ครอง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
Urgent Required!
ผลการแข่งขันวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557
แผนผังการแข่งขันวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 article
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชั้นประถมศึกษา
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิน ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
กำหนดการและเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ รุ่นที่ 5 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
กำหนดการวันมาฆบูชา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการโครงการ MEP English Camp
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบประเมินในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 - 12.00 น.
รายละเอียดของรางวัลที่ได้รับโครงงานทดสอบ PRE-GIFTED&EP ประจำปีการศึกษา 2556
ร่วมบริจาคสิ่งของ
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 article
ของดการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ article
ประชาสัมพันธ์คณะครูทุกท่าน article
กิจกรรม "อช.ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม" ขอเป็นสื่อกลางในการรับของบริจาค article
รับสมัครนักเรียนใหม่ (ระดับอนุบาลปีที่ ๑)
เชิญชวน ผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมชมรมแอโรบิค อช. สัมพันธ์ ในเวลา 17.00-18.00 น. ณ ลานด้านหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ article
กำหนดการ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ article
ขอเชิญ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี article
แจ้งการปิดเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ article
แจ้งกำหนดการปิดเรียน
ตารางการจัดกิจกรรมวันเสาร์ โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียน article
โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน เปิดรับสมัครสมาชิก article
ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2556 article
พร้อมจำหน่ายเครื่องแบบชุดพละ article
ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่าน ส่งภาพขนาด ๒ นิ้ว article
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด article
ขอเชิญ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป article
ขอเชิญชวนนทุกท่าน ร่วมแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัิตธรรม article
ขอแจ้งกำหนดการการประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พ.ค. ๕๖ article
เรียนเชิญคณะครู และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ article
ประกาศจัดชั้นเรียน นักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ article
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนดุริยางค์รุ่นที่ 4
ตารางสอนเสริมพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
Summer Camp 2556
กำหนดการณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 2556
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โครงการธนาคารขยะ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักดนตรีดุริยางค์ รุ่น 3 article
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบนักดนตรีดุริยางค์ รุ่นที่ 3
กำหนดการของโรงเรียน
งานโครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาท้องถิ่น กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ผลการแข่งขันก่อพระทราย งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน 54
มาทำความรู้จัก และวิธีป้องกัน PM 2.5
ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม
แจ้งกำหนดการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ เมืองทองธานี
โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2554
โครงการธนาคารขยะโรงเรียน
โรงเรียนนอกเวลา
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ดันดาราจูเนี่ยร์ สมัครวันนี้ - ๒๙ พย.นี้
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก
อช.นักกีฬาคนเก่ง ปีการศึกษา ๒๕๕๕
อช.นักกีฬาคนเก่ง ปีการศึกษา ๒๕๕๕ article
ร่วมชมขบวนแห่รถบุปผชาติ