ReadyPlanet.com
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิน และโรงเรียนสามารถรับย้ายเข้าเรียน

ในปีการศึกษา  2555

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 1

 

1

เด็กหญิงอิสริยาพร รูปแก้ว

 

2

เด็กหญิงนันทิตา บัวโทน

 

3

เด็กหญิงภูริชญา มีอนันต์

 

4

เด็กชายทักฆิเณ ศรีสอาด

 

5

เด็กชายอรรถพล บุญเพ็ง

 

6

เด็กหญิงโสภาพิชญ์ สิริเลิศรักษา

 

7

เด็กหญิงชณพิชชา ช้างแก้ว

 

8

เด็กชายกานพงษ์ ชื่นศิริ

 

9

เด็กชายธนโชติ โชตะนา

 

10

เด็กหญิงสุทธิชา พงษ์สอาด

 

11

เด็กหญิงนัชชา นงเยาว์

 

12

เด็กหญิงพัชรพร ไตรรักษ์

 

13

เด็กชายนวพล สีสุข

 

14

เด็กชายกิตติพัทธ์ ตังสวานิช

 

15

เด็กหญิงจิราภา เชี่ยวชาญชัย

 

16

เด็กชายณัฐชนน ปราบพาล

 

17

เด็กชายพัทธดนย์ เอี่ยมสมบูรณ์

 

18

เด็กหญิงปภาวรินทร์ หะมณี

 

19

เด็กชายธีรดนย์ ไทยานนท์

 

20

เด็กหญิงสุพาพิชญ์ สิริเลิศรักษา

 

21

เด็กหญิงปุญญาณัฐ ทองสว่าง

 

22

เด็กชายชนิรสา เกียรติเอี่ยม

 

23

เด็กชายธนยศ แก่นจันทร์

 

24

เด็กชายกิตติพันธิ วงศ์พัฒน์

 

25

เด็กหญิงสิริยากร ชนะภัย

 

26

เด็กหญิงเนตรดาว ลิ้มจ้อย

 

27

เด็กชายนิธิกร ศรพัฒโนทย์

 

28

เด็กหญิงกมลชนก กีรติวิสิฐ

 

29

เด็กชายอัษฎายุธ คุ้มทรัพย์

 

30

เด็กหญิงประภากร จรรยาสวัสดิ์

 

31

เด็กชาย  กฤติน วงศ์ภาคำ

 

32

เด็กชายธรานนท์ เสนแก้ว

 

33

เด็กชายธีรสัฒน์ สุนทรหิรัญ

 

34

เด็กหญิงณัฐชานันท์ กุลธนโรจน์

 

35

เด็กหญิงเมษญานันท์ ภาพลงาม

 

36

เด็กชายภัฏฏิ จ๊ะสา

 

37

เด็กหญิงพิมพ์พาณี พรหมเด่น

 

     

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

 

1

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคสินธุ์

 

2

เด็กชายกรภัทร เจริญสุข

 

3

เด็กหญิงพิชญาพร ฟองสมุทร

 

4

เด็กหญิงศุภิสรา พิมพะนิตย์

 

5

เด็กหญิงประภาพร ไทยสงศ์

 

6

เด็กหญิงอัครวิทย์ อ้นมา

 

7

เด็กหญิงจิตจุฑา ทองบุญรอด

 

8

เด็กชายสุวิจักขณ์ ลียะทา

 

9

เด็กชายอิทธิพล สนคีรีวัฒน์

 

10

เด็กหญิงธีมาพร ขำพลับ

 

11

เด็กชายตันติกร สุพร

 

12

เด็กชายธนกฤต บุญชินวัฒน์

 

13

เด็กชายพีระพัฒน์ กิตติยะ

 

14

เด็กหญิงอรกัญญา ธนะจันทร์

 

15

เด็กหญิงพลอยใส เขียวชอุ่ม

 

16

เด็กชายภูมิพัฒน์ ระวังวงศ์

 

17

เด็กหญิงภัทรภร สง่าวิทยากุล

 

     

 

ชั้นอนุบาลปีที่ 3

 

1

เด็กหญิงรรัญยา แถมเปลี่ยน

 

2

เด็กหญิงรวิษณา แถมเปลี่ยน

 

3

เด็กชายนนทกร เจริญเตีย

 

4

เด็กหญิงสุชานันท์ มีเถื่อน

 

5

เด็กชายธนธร จิตร์สาคร

 

6

เด็กชายยศพล ไทยอารี

 

7

เด็กชายพัฒนพงศ์ สถิตถาวรชัย

 

8

เด็กหญิงกชพร โกษาพันธุ์

 

9

เด็กหญิงรัตนากร ดวงภูธร

 

10

เด็กหญิงวริศรา เผาะช่วย

 

     
     
     
     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [ ภาคสองภาษา ]

 

1

เด็กชายพลกฤต บัวลา

 

2

เด็กหญิงปราณวาส ชลวิริยะกุล

 

3

เด็กหญิงธันย์สิตา ทวีภัทรเศรษฐ์

 

4

เด็กชายพัศไพสิฐ เวชรังษีกุล

 

5

เด็กชายธนเสฎฐ์ กฤตบุญไกรเลิศ

 

6

เด็กชายหิรัณย์ พิมพ์นาวี

 

7

เด็กหญิงเจียระไน มานะธรรม

 

8

เด็กหญิงปวรรัตน์ นาคสินธุ์

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 [ ภาคปกติ ]

 

1

เด็กหญิงสุธาทิพย์ มุกประดับทอง

 

2

เด็กหญิงอัญชลี ลีอุดมวงษ์

 

3

เด็กหญิงณภัทร บุปผาพันธ์

 

4

เด็กหญิงวรลัญช์ ลียะทา

 

5

เด็กชายเอกธนัท ทองดี

 

6

เด็กชายองอาจ ลีอุดมวงษ์

 

7

เด็กหญิงธนภรณ์ ทับดารา

 

8

เด็กชายเมธาสิทธิ์ กองคำ

 

9

เด็กชายวชิรวิทย์ อิทธิอาวัชกุล

 

10

เด็กหญิงปริณดา วรรณาชัยสิทธิ์

 

11

เด็กหญิงอัยลดา ชัยกิตติเจริญวุฒิ

 

12

เด็กหญิงสาธิตา ศรีชำนาญ

 

13

เด็กชายนิติภูมิ วุ้นวงษ์

 

14

เด็กหญิงอภิชญา สุขนรินทร์

 

15

เด็กหญิงเบญญาทิพย์ อินสวัสดิ์

 

16

เด็กชายธนกร แก้วศรีสด

 

17

เด็กหญิงสุฑามาศ นกจันทร์

 

18

เด็กหญิงณัฐชนันท์ สุกใส

 

19

เด็กหญิงพรรณาราย สีดาลัย

 

20

เด็กชายศุภกร ทองธรรมชาติ

 

21

เด็กหญิงณัชชา เอี่ยมสวัสดิ์

 

22

เด็กหญิงชนกสุดา วิยะรันดร์

 

23

เด็กชายกฤษติกร รอดโสภา

 

24

เด็กหญิงดาวดารา หายโศก

 

25

เด็กหญิงพลอยจำรัส แช่มสัมฤทธิ์

 

26

เด็กชายภานุพงษ์ รอดสำอางค์

 

27

เด็กชายธีรกานต์ กุลวานิช

 

28

เด็กหญิงกุลจิรพัชร เกลียวประเสริฐ

 

29

เด็กชายศิรวัฒน์ พิพัฒน์

 

30

เด็กหญิงฐนิชา ธนะ

 

31

เด็กชายจักรพรรดิ ทองภูบาล

 

32

เด็กหญิงธัญชนา ชัยมูลศรี

 

33

เด็กชายกิตติพัฒน์ แน่นอุดร

 

34

เด็กหญิงฐานิตพร ถนอมแนบ

 

35

เด็กชายธนกร ดวงภูธร

 

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [ ภาคปกติ ]

 

1

เด็กหญิงณัฐการ  หงษ์ร่อน

 

2

เด็กหญิงจุฑาภัค  ชาญชำนิ

 

3

เด็กชายภวพรรธน์  พิชาเมธศรีสกุล

 

4

เด็กหญิงภัทราพร  ชนะมณี

 

5

เด็กชายกฤษณะ พลูทรัพย์

 

6

เด็กชายกิตติภณ  แสงศรี

 

7

เด็กหญิงรยาพร  ลือชา

 

8

เด็กชายภีมพล  วุ้นวงษ์

 

9

เด็กหญิงพงศ์ศภัค  สถิตย์ถาวรชัย

 

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [ ภาคสองภาษา ]

 

1

เด็กหญิงสุภัสสรณ์ เปลี่ยนสมัย

 

2

เด็กชายชินธร  สมบัติกำจรกุล

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [ ภาคปกติ ]

 

1

เด็กชายกฤษณพงศ์  มีเถื่อน

 

2

เด็กหญิงสลิลทิพย์  สีมาก

 

3

เด็กชายสัณหณัฐ  เผาะช่วย

 

4

เด็กหญิงพุฒิพงศ์  สถิตย์ถาวรชัย

 

5

เด็กหญิงกชกร  ผ่องแผ้ว

 

6

เด็กหญิงปาลิตา  ฉ่ำศิริ

 

7

เด็กหญิงเปมิกา  ทองวิเชียร

 

8

เด็กชายธีธัช  สว่างวงศ์

 

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [ ภาคสองภาษา ]

 

1

เด็กหญิงธนภร  ศุภญาโณทัย

 

2

เด็กหญิงพิมพ์พรรษา  สมบัติกำจรกุล

 

3

เด็กชายสุวิจักษณ์  เปลี่ยนสมัย

 

4

เด็กหญิงพิชามณธุ์  ศรีหาพรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 [ ภาคปกติ ]

 

1

เด็กชายสหรัถ  ไทยธรรม

 

2

เด็กชายกันตภณ  แก่นจันทร์

 

3

เด็กหญิงพัณณิตา  ทินยากร

 

4

เด็กหญิงชญามุก  ไชยวงศ์ภา

 

5

เด็กชายเกริกฤทธิ์  ไกรษร

 

6

เด็กหญิงกัลยากร  รอดโสภา

 

7

เด็กชายธนทร  ทองประกอบ

 

8

เด็กชายศุภพลพีร์  เวชรังษีกุล

 

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ ภาคสองภาษา ]

 

1

เด็กชายเจนวิทย์  สุขทวี

 

2

เด็กหญิงศิริวรรณ  ธำรงศ์ศักดิ์ศรี

 

 

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 [ ภาคปกติ ]

 

1

เด็กหญิงธัญญเรศ  มิ่งมงคล

 

2

เด็กชายธนากร  เรียงเล็กจำนงค์

 

3

เด็กชายภานุพงษ์  หูวิเชียร

 

4

เด็กชายจิรายุ  เพ็งจันทร์

 

5

เด็กชายศุภกร  มนูกุล

 

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 [ ภาคปกติ ]

 

1

เด็กหญิงอธิศนันท์  โรจน์คิดดี

 

2

เด็กหญิงกรรณิการ์  อรรคเศรษฐัง

 

3

เด็กหญิงฐิติวรดา  บุปผาพันธ์

 

4

เด็กหญิงสุกัญญา  พาฮ้อยทอง

 

หมายเหตุ

ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารับใบมอบตัวที่ฝ่ายวิชาการเพื่อนำไปกรอกข้อมูล

 

และนำมรารายงานตัวพร้อมทั้งชำระค่าใช้จ่าย

 

ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น. - 15.00 น.

     
 

หากพ้นจากกำหนดจะถือว่า สละสิทธิ์

 

 โหลด ใบมอบตัว  app55.doc

โหลด เอกสารเรียนซัมเมอร์ doc55.doc

ตารางค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ดาวน์โหลด) img005.jpg

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
ประกาศรายชื่อจัดชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
กำหนดการ การสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การเลื่อนเวลาเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On-Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี การประกันอุบัติเหตุ(หมู่)นักเรียน
เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษา
การเตรียมความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564
กำหนดการและแนวทางการเข้ามาจัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศ ปรับเวลาการสอบปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เอกสารมอบตัวสำหรับนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งแนวทางในการเปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19)
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2563
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
รับสมัครครูผู้สอน เอกภาษาไทย
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล
เครื่องแต่งกาย
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อบรมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีขอแจ้งรายชื่อการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2563
แจ้งกำหนดการ วันประชุมผู้ปกครองและวันเปิดภาคเรียน
ประกาศ ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ช่องทางการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายนักเรียนออนไลน์( Internet Banking )
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2562 ได้ 100 คะแนนเต็ม
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ,3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เปิดรับสมัครบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์ใบสมัครนักเรียน
เว็ปไซต์เข้ากรอกข้อมูลการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ของ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
โครงสร้างเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประกาศเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประการรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562(สำรอง)
ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา
รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผ่านการประเมิน
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลครู จำนวน 2 อัตรา
รับบริจาคสิ่งของเพื่อแบ่งปันสู่ชาวปกากะญอ ที่ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2561
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีได้ร่วมมือกับ สสจ.ชบ. และ รพ.สต.เสม็ด ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอันจะเกิดกับครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
นักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
แผนผังการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเรื่องประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการประเมินความพร้อม ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ปีการศึกษา 2560
ติดตั้งจุดน้ำดื่มเพิ่มเติมและทำราวสแตนเลส เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2560
1 ธันวาคม 2559 ร่วมงานทัศนศิลป์ สกรียนเสื้อ ศิลปินน้อย อช.
26 - 27 พฤศจิกายน 2559 Jazz in memory@ฺBangsaen
รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม"โครงการวันศิลปินน้อยแห่ง อช"
รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์กิ่งไม้หักโค่นภายในโรงเรียน
ผังงานวันวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 59 (30-6-59)
ประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) โรงเรียนอนุบาลเม้ืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) โรงเรียนอนุบาลเม้ืองใหม่ชลบุรี
เครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายงานผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2559
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
แจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
รู้ทันไข้เลือดออก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ