ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ทำเนียบผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายบริหารงานวิชาการ
bulletฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
bulletฝ่ายบริหารงานบุคคล
bulletฝ่ายบริหารงานทั่วไป
dot
โครงการเด่น
dot
dot
การประเมินระดับชาติ
dot
dot
ผลงานด้านวิชาการ
dot
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2554
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2555
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2556
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2557
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559
dot
ทำเนียบนักเรียน
dot
bulletปีการศึกษา 2553
bulletปีการศึกษา 2554
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
dot
เครื่องแบบนักเรียน
dot
bulletระดับชั้นปฐมวัย
bulletระดับชั้นประถมศึกษา
dot
งานโภชนาการ
dot
bulletเมนูอาหาร
dot
ปฎิทินการศึกษา
dot
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
bulletปีการศึกษา 2559
dot
ขอใช้ภาพกิจกรรม
dot
bulletกรอกข้อมูลเพื่อรับภาพ
bulletรายละเอียดการขอใช้ภาพถ่าย
dot
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
dot
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
dot
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
dot
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


รายงานผลการแข่งขันวิชาการ

 

 

 รายงานผลการแข่งขันวิชาการ

 

โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ลำดับที่

รายการแข่งขัน

รางวัลที่ได้รับ

รายชื่อครู/นักเรียน

ผู้เข้าแข่งขัน

การแข่งขันโครงงาน

๑.๑ สาระภาษาสังคมศึกษาฯ

 

ชนะเลิศอันดับ ๑

 

 

ด.ญ.ณัชชา  รัตนธารส

ด.ช.อาทิตย์  คุ้มภัย

ด.ญ.กรรณิการ์  อรรคเศรษฐัง

นายทวีวงศ์  เกตุงาม ครูผู้ควบคุม

 

๑.๒ สาระภาษาไทย

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ด.ญ.ปรียาวดี     ทองคำ

ด.ญ.ณภัสสรณ์  อัครเดชเรืองศรี

ด.ญ.นงนภัส      จำปาเทศ

นางดรุณรักษ์  เบญจมังคลารักษ์

ครูผู้ควบคุม

 

๑.๓ สาระคณิตศาตร์

รางวัลชมเชย

ด.ช.ณฐภัทร  มั่งฟัก

ด.ญ.พลอยนภัส  ถวิลหา

ด.ญ.พรชนก  บุญมี

นางสมบูรณ์  สืบนุกูล  ครูผู้ควบคุม

 

๑.๔ สาระภาษาต่างประเทศ

      (ภาษาอังกฤษ)

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ด.ญ.อลิซ่า กัลญา ทริปป์

ด.ญ.อริยาภรณ์  สว่างศิลป์

ด.ญ.สุพิชชา  อินทนู

นางมลฤดี  บุญชม  ครูผู้ควบคุม

 

๑.๕ สาระศิลปะ

รางวัลชมเชย

ด.ช.รัชพล  ขำอ่อน

ด.ช.วราเมธ  ศิลปะชัย

ด.ช.ชัยณรงค์  ประทุมโทน

นายภัชกล  รัตนวงษ์  ครูผู้ควบคุม

 

 

 

 

การประกวดร้องเพลง

พระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ด.ญ.ปภาดา  เข็มกลัดนาค

ด.ญ.อรวรา   เตอินทร์

ด.ญ.อาริยา   แก้วเทพ

ด.ญ.กรพินธ์   บุญโสธรสถิต

ด.ญ.อรอนงค์  นิลพันธ์

ด.ญ.ธันยาธรณ์  จันทร์ขำเงิน

ด.ญ.ณัฎฐณิชา  คุมพล

ด.ญ.วรรณิสา  พลไชย

ด.ช.จรัสรวี  เทียมรัตน์

นางณัฐกันย์  วิเลขรัตน์

น.ส.ปุญนุช  วรรณจินดาพร  และ

น.ส.พิชญ์สินี  นาเพ็ชร  ครูผู้ควบคุม

การประกวดร้องเพลงพร้อม

แดนเซอร์ 

รางวัลชมเชย

ด.ช.อิทธิพันธ์  สายัณห์

ด.ช.อัครวัฒน์  อนุอัน

ด.ช.ศิรวิทย์  ประชุมพันธ์

ด.ช.จรัสรวี  เทียมรัตน์

ด.ช.ธนภัทร์  รักตะสุวรรณ

ด.ญ.พรชนก  เนื่องจำนงค์

ด.ญ.นริศรา  ทองพูล

ด.ญ.ประภัสสร  บริบูรณ์

ด.ญ.ธรรพ์กชสรณ์  สมาน

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพจุฑา  แสนสีมล

ครูผู้ควบคุม

การประกวดการแสดงละครภาษาจีน

ชนะเลิศอันดับ ๑

ด.ช.ธนธรรศ  พรมจันทร์

ด.ญ.เสาวลักษณ์  เจียวใช่เฮ็ง

ด.ญ.นภัสภรณ์  จินดาสุข

ด.ญ.พีรดา  จารุพนานนท์

ด.ช.ศุภวิชณ์  กล่อมประเสริฐ

ด.ช.ยูได  โฮริคาวา

ด.ช.อภิสิทธิ์  สืบญาติ

ด.ญ.อภิชญา  กิจเจริญตระกูล

ด.ญ.ภัทรวดี  ดาวบริบูรณ์

น.ส.โชติพัฒน์  เจริญผล  และ

น.ส.เบญจพร  เลิศสุรัตน์ ครูผู้ควบคุม

 

 

การประกวดการแสดงละคร

ภาษาอังกฤษ

รองชนะเลิศอันดับ ๒

ด.ช.ภิญญา  โพธิชัยชิน

ด.ช.สิรวิชญ์  สังข์ไชย

ด.ช.อเล็กซ  ซานาร์โด

ด.ช.อภินันท์  สุนทรวิภาต

ด.ญ.คณาวรรณ  ดวงรัตน์

ด.ญ.ฉันทิสา  ดีไพร

ด.ญ.นภัสวรรณ์  ศรีกรวดโคกสูง

ด.ญ.จุฑารัตน์  จันพร

ด.ช.วชิรวิชญ์  ศรีทองกุล

ด.ช.ธงธวัช  เบญจมังคลารักษ์

ด.ช.ทินกร  สารมะโน

นางระวีวรรณ  เย็นยิ่ง  และ

นางปิยฉัตร  โรจนศิริพงษ์ ครูผู้ควบคุม

การประกวดวาดภาพระบายสี

ระดับปฐมวัย

รางวัลชมเชย

ด.ญ.วรรษชล  ชอบตรง

ด.ญ.ภูษณิศา  สุดสาร

น.ส.ลลิตา  พินิจกลาง  ครูผู้ควบคุม

การแข่งขันสื่อนวัตกรรมครู

-        สาระภาษาไทย

-        สาระวิทยาศาสตร์

-        สาระภาษาต่างประเทศ

-        ระดับปฐมวัย

 

ชนะเลิศอันดับ ๑

รองชนะเลิศอันดับ ๑

ชนะเลิศอันดับ ๑

รองชนะเลิศอันดับ ๑

 

น.ส.ปิยมาศ  ทับทิม

น.ส.อรพรรณ  คำมา

น.ส.เพียงพันธ์  ภูสีฤทธิ์

นางกนกวรรณ  โรจนพร

 
มิถุนายน ๒๕๕๕

๒๑ มิถุนายน งานประชาสัมพันธ์มหกรรมการศึกษาท้องถิ่น 2555
๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ One2One จัดกิจกรรม School Tour
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ที่อยู่ :  เลขที่ ๓๓๓/๓ หมู่ ๓ ตำบล :  เสม็ด อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ชลบุรี      รหัสไปรษณีย์ : ๒๐๐๐๐
เบอร์โทร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๕๘     โทรสาร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๖๑
อีเมล : mmc333.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ : www.mmc.ac.th