ReadyPlanet.com
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนดุริยางค์รุ่นที่ 4

  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนดุริยางค์รุ่นที่ 4

เนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( ดนตรีสากล ) มีจุดมุ่งหมายเปิดรับสมัครคัดเลือกดุริยางค์รุ่นที่ ทั้งชาย  หญิง เพื่อเข้ารับการศึกษาในโครงการนักเรียนดุริยางค์รุ่นที่ 4 ประจำปี 2556 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี จำนวนผู้สมัครสอบทั้งหมด 48 คน ขาดสอบ คน และนักเรียนที่สอบผ่านมาตรฐานของโครงการ20 คน ได้ผ่านหรือต่ำกว่าเกณฑ์ 15 คน

ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนดุริยางค์รุ่นที่ 4

ลำดับเรียงตามคะแนน

ชื่อ – สกุล

วิทย์

สังคม

เชาว์

ดนตรี

วิ่ง

ลุกนั่ง

ผลคะแนนรวม(100)

1

ด.ช.  ภานุพงษ์  หูวิเชียร

16

14

19

19

9

9

86

2

ด.ช.  ณัฐสิทธิ์   องค์เจริญ

10

18

20

18

10

9

85

3

ด.ช.  จิรายุ   เพ็งจันทร์

13

16

15

19

10

10

83

4

ด.ญ. เบญญาภา   สุวรรณชัยรบ

10

15

20

20

9

7

81

5

ด.ช.  กันตภณ   แก่นรันทร์

10

18

20

18

7

7

80

6

ด.ช.  ภิญโญ   ศรีระกิจ

9

15

18

18

10

10

80

7

ด.ช.  นิติภูมิ   วิมานนท์

9

15

18

19

9

9

79

8

ด.ช.  ชัยพร   ผาติเสนะ

12

17

18

17

8

7

79

9

ด.ช.  จิตวิสุทธ์  ซุ่นไล้

11

17

17

18

8

7

78

10

ด.ช.  ธนทร  ทองประกอบ

10

15

17

17

9

9

77

11

ด.ญ. วริศรา  รักษาการ

11

18

17

17

8

7

76

12

ด.ช.  ชนินทร์  หิรัญเถกิงพันธ์

7

18

18

18

8

6

75

13

ด.ช.  ใจดี  จวงสอน

12

11

18

19

6

7

73

14

ด.ช.  ศิลา  โตพิกุล

12

15

16

16

7

6

72

15

ด.ช.  ยศวัตร  ทองเฟื่อง

10

16

16

16

6

7

71

16

ด.ญ.  ฐิตารีย์   ศรีระกิจ

6

10

15

17

7

8

63

17

ด.ช.  วิรพันธ์   ศิลปะชัย

7

10

16

15

7

7

62

18

ด.ช.  อิศรานุวัฒน์  กระโห้ทอง

6

7

16

16

8

6

59

 

นักเรียนที่ผ่านการสอบจะต้องเตรียมตัวดังต่อไปนี้

1. ทางโครงการจะทำการฝึกซ้อมในค่ายที่ 1  ในวันที่ 2-4  เมษายน 2556  เวลา   16.00 ในวันที่ 2เมษายน ให้นักเรียนพร้อมกันที่ห้องดนตรีสากล  และ 16.00 ในวันที่ 4 เมษายน จะทำการออกค่าย

2. ในระหว่างการเข้าค่ายปรับพื้นฐานค่ายที่ 1-2 ห้ามผู้ปกครองเข้าเยี่ยมเป็นอันขาด

หมายเหตุ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ครูณรงค์กร ( ครูเตี้ย )  เบอร์ 086 – 8285247 , 086 - 8384032
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
ประกาศรายชื่อจัดชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
กำหนดการ การสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การเลื่อนเวลาเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On-Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี การประกันอุบัติเหตุ(หมู่)นักเรียน
เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษา
การเตรียมความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564
กำหนดการและแนวทางการเข้ามาจัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศ ปรับเวลาการสอบปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เอกสารมอบตัวสำหรับนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งแนวทางในการเปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19)
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2563
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
รับสมัครครูผู้สอน เอกภาษาไทย
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล
เครื่องแต่งกาย
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อบรมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีขอแจ้งรายชื่อการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2563
แจ้งกำหนดการ วันประชุมผู้ปกครองและวันเปิดภาคเรียน
ประกาศ ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ช่องทางการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายนักเรียนออนไลน์( Internet Banking )
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2562 ได้ 100 คะแนนเต็ม
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ,3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เปิดรับสมัครบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์ใบสมัครนักเรียน
เว็ปไซต์เข้ากรอกข้อมูลการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ของ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
โครงสร้างเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประกาศเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประการรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562(สำรอง)
ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา
รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผ่านการประเมิน
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลครู จำนวน 2 อัตรา
รับบริจาคสิ่งของเพื่อแบ่งปันสู่ชาวปกากะญอ ที่ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2561
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีได้ร่วมมือกับ สสจ.ชบ. และ รพ.สต.เสม็ด ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอันจะเกิดกับครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
นักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
แผนผังการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเรื่องประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการประเมินความพร้อม ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ปีการศึกษา 2560
ติดตั้งจุดน้ำดื่มเพิ่มเติมและทำราวสแตนเลส เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2560
1 ธันวาคม 2559 ร่วมงานทัศนศิลป์ สกรียนเสื้อ ศิลปินน้อย อช.
26 - 27 พฤศจิกายน 2559 Jazz in memory@ฺBangsaen
รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม"โครงการวันศิลปินน้อยแห่ง อช"
รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์กิ่งไม้หักโค่นภายในโรงเรียน
ผังงานวันวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 59 (30-6-59)
ประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) โรงเรียนอนุบาลเม้ืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) โรงเรียนอนุบาลเม้ืองใหม่ชลบุรี
เครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายงานผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2559
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
แจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
รู้ทันไข้เลือดออก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
รายงานสัมภาษณ์ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สำรวจความพึงพอใจที่มีต่อโรงเรียน
แผนผังและตารางการในแข่งขันวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศเรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศสอบราคาของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 กำหนดการ การประชุมผู้ปกครอง
ผลการทดสอบ O-net แยกตามสาระการเรียนรู้
รายชื่อนักเรียนที่สอบ O-Net ในรายวิชาภาษาอังกฤษได้ 100 คะแนนเต็ม
ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่โลกกว้าง
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ(open School)และกิจกรรมตลาดนัดราคาประหยัดของหนู ปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30น.- 15.30 น.
รายงานผลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
กำหนดการ MEP English Camp Schedule
ประกาศปิดเรียน 1 วันในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 เนื่องจากคณะครูเข้าร่วมกีฬาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีได้รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย และประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
กำหนดการวันประชุมผู้ครอง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
Urgent Required!
ผลการแข่งขันวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557
แผนผังการแข่งขันวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 article
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชั้นประถมศึกษา
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิน ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
กำหนดการและเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ รุ่นที่ 5 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
กำหนดการวันมาฆบูชา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการโครงการ MEP English Camp
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบประเมินในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 - 12.00 น.
รายละเอียดของรางวัลที่ได้รับโครงงานทดสอบ PRE-GIFTED&EP ประจำปีการศึกษา 2556
ร่วมบริจาคสิ่งของ
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 article
ของดการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ article
ประชาสัมพันธ์คณะครูทุกท่าน article
กิจกรรม "อช.ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม" ขอเป็นสื่อกลางในการรับของบริจาค article
รับสมัครนักเรียนใหม่ (ระดับอนุบาลปีที่ ๑)
เชิญชวน ผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมชมรมแอโรบิค อช. สัมพันธ์ ในเวลา 17.00-18.00 น. ณ ลานด้านหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ article
กำหนดการ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ article
ขอเชิญ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี article
แจ้งการปิดเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ article
แจ้งกำหนดการปิดเรียน
ตารางการจัดกิจกรรมวันเสาร์ โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียน article
โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน เปิดรับสมัครสมาชิก article
ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2556 article
พร้อมจำหน่ายเครื่องแบบชุดพละ article
ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่าน ส่งภาพขนาด ๒ นิ้ว article
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด article
ขอเชิญ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป article
ขอเชิญชวนนทุกท่าน ร่วมแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัิตธรรม article
ขอแจ้งกำหนดการการประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พ.ค. ๕๖ article
เรียนเชิญคณะครู และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ article
ประกาศจัดชั้นเรียน นักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ article
ตารางสอนเสริมพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
Summer Camp 2556
กำหนดการณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 2556
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โครงการธนาคารขยะ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักดนตรีดุริยางค์ รุ่น 3 article
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบนักดนตรีดุริยางค์ รุ่นที่ 3
กำหนดการของโรงเรียน
งานโครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาท้องถิ่น กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ผลการแข่งขันก่อพระทราย งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน 54
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
มาทำความรู้จัก และวิธีป้องกัน PM 2.5
ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม
แจ้งกำหนดการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ เมืองทองธานี
โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2554
โครงการธนาคารขยะโรงเรียน
โรงเรียนนอกเวลา
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ดันดาราจูเนี่ยร์ สมัครวันนี้ - ๒๙ พย.นี้
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก
อช.นักกีฬาคนเก่ง ปีการศึกษา ๒๕๕๕
อช.นักกีฬาคนเก่ง ปีการศึกษา ๒๕๕๕ article
ร่วมชมขบวนแห่รถบุปผชาติ