ReadyPlanet.com
ร่วมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 2556 article

     

 

 

ผลข้างเคียงต่อบุคคลอื่น

          การสูบบุหรี่นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้สูบเองแล้ว ยังเป็นอันตรายต่อผู้ใกล้ชิดอีกด้วย คือ หากเด็กได้รับควันบุหรี่ จะป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม หอบหืด หูชั้นนอกอักเสบเพิ่มมากขึ้น หากหญิงมีครรภ์ได้รับควันบุหรี่ จะทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มน้อยกว่าปกติ รวมทั้งมีโอกาสแท้ง และคลอดก่อนกำหนด อีกทั้งยังส่งผลต่อทารกในครรภ์ที่อาจทำให้สมองช้ากว่าปกติ มีความผิดปกติทางระบบประสาท และระบบความจำ 

          ขณะที่คู่สมรสของผู้สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งปอดมากกว่าคู่สมรสที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 2 เท่า มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจ 3 เท่า และเสียชีวิตเร็วกว่าปกติถึง 4 ปีคนทั่วไป

          
อย่างไรก็ตาม แม้บุหรี่จะมีโทษมากมาย แต่ก็ยังมีคนสูบ ทำให้รัฐต้องออกมาตรการ หรือกฎหมายควบคุมการสูบบุหรี่ด้วย ทั้ง สวนสาธารณะ, สนามบิน, สถานีรถไฟ, สถานศีกษา, ร้านค้า, ผับ, เธค และสวนอาหาร   เป็นต้น หากฝ่าฝืนก็จะต้องเสียค่าปรับ 

          อืม… นอกจากบุหรี่จะมีโทษมหันต์ต่อผู้สูบและคนใกล้ชิดแล้ว การสูบผิดสถานที่อาจทำให้ติดคุก หรือเสียเงินได้เช่นกัน… ฉะนั้นเราลองหันมาเลิกสูบบุหรี่กันดีกว่าไหม เพื่อสุขภาพของคุณเอง รวมทั้งคนที่คุณรักด้วย 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
ประกาศรายชื่อจัดชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
กำหนดการ การสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์การเลื่อนเวลาเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On-Site) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี การประกันอุบัติเหตุ(หมู่)นักเรียน
เครื่องแต่งกายนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และประถมศึกษา
การเตรียมความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อจัดชั้นเรียน ปีการศึกษา 2564
กำหนดการและแนวทางการเข้ามาจัดซื้อชุดเครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศ ปรับเวลาการสอบปลายภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศผลการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เอกสารมอบตัวสำหรับนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ เพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แจ้งแนวทางในการเปิดการเรียนการสอนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี รับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19)
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 - 30 ธันวาคม 2563
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
รับสมัครครูผู้สอน เอกภาษาไทย
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้เสนอชื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี ชาตกาล
เครื่องแต่งกาย
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อบรมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีขอแจ้งรายชื่อการจัดชั้นเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2563
แจ้งกำหนดการ วันประชุมผู้ปกครองและวันเปิดภาคเรียน
ประกาศ ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ช่องทางการชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายนักเรียนออนไลน์( Internet Banking )
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) ปีการศึกษา 2562 ได้ 100 คะแนนเต็ม
แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา
รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐานระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ,3 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เปิดรับสมัครบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อพิมพ์ใบสมัครนักเรียน
เว็ปไซต์เข้ากรอกข้อมูลการรับสมัครนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 2565) ของ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
โครงสร้างเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ประกาศเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประการรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562
นักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ100 คะแนนเต็ม
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562(สำรอง)
ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา
รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ผ่านการประเมิน
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมด้านพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2562
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลครู จำนวน 2 อัตรา
รับบริจาคสิ่งของเพื่อแบ่งปันสู่ชาวปกากะญอ ที่ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2561
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์เชิงรุกโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีได้ร่วมมือกับ สสจ.ชบ. และ รพ.สต.เสม็ด ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอันจะเกิดกับครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
นักเรียนที่ทำคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านผลการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1
ขอบข่ายเนื้อหาการสอบปลายปีการศึกษา 2560 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมเข้าเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
แผนผังการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเรื่องประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการประเมินความพร้อม ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ประเมินความพร้อม ปีการศึกษา 2560
ติดตั้งจุดน้ำดื่มเพิ่มเติมและทำราวสแตนเลส เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2560
1 ธันวาคม 2559 ร่วมงานทัศนศิลป์ สกรียนเสื้อ ศิลปินน้อย อช.
26 - 27 พฤศจิกายน 2559 Jazz in memory@ฺBangsaen
รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม"โครงการวันศิลปินน้อยแห่ง อช"
รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์กิ่งไม้หักโค่นภายในโรงเรียน
ผังงานวันวิชาการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 59 (30-6-59)
ประกาศใช้แผนแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) โรงเรียนอนุบาลเม้ืองใหม่ชลบุรี
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) โรงเรียนอนุบาลเม้ืองใหม่ชลบุรี
เครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายงานผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2559
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
แจ้งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
รู้ทันไข้เลือดออก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
รายงานสัมภาษณ์ผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สำรวจความพึงพอใจที่มีต่อโรงเรียน
แผนผังและตารางการในแข่งขันวิชาการ ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศเรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศสอบราคาของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 กำหนดการ การประชุมผู้ปกครอง
ผลการทดสอบ O-net แยกตามสาระการเรียนรู้
รายชื่อนักเรียนที่สอบ O-Net ในรายวิชาภาษาอังกฤษได้ 100 คะแนนเต็ม
ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่โลกกว้าง
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่
นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ(open School)และกิจกรรมตลาดนัดราคาประหยัดของหนู ปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30น.- 15.30 น.
รายงานผลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
กำหนดการ MEP English Camp Schedule
ประกาศปิดเรียน 1 วันในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 เนื่องจากคณะครูเข้าร่วมกีฬาบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีได้รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย และประถมศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
กำหนดการวันประชุมผู้ครอง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
Urgent Required!
ผลการแข่งขันวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2557
แผนผังการแข่งขันวิชาการโครงการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2557 article
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชั้นประถมศึกษา
ประกาศผลรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิน ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
กำหนดการและเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ รุ่นที่ 5 ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
กำหนดการวันมาฆบูชา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการโครงการ MEP English Camp
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบประเมินในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30 - 12.00 น.
รายละเอียดของรางวัลที่ได้รับโครงงานทดสอบ PRE-GIFTED&EP ประจำปีการศึกษา 2556
ร่วมบริจาคสิ่งของ
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 article
ของดการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ article
ประชาสัมพันธ์คณะครูทุกท่าน article
กิจกรรม "อช.ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม" ขอเป็นสื่อกลางในการรับของบริจาค article
รับสมัครนักเรียนใหม่ (ระดับอนุบาลปีที่ ๑)
เชิญชวน ผู้ที่สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรมชมรมแอโรบิค อช. สัมพันธ์ ในเวลา 17.00-18.00 น. ณ ลานด้านหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ article
กำหนดการ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ article
ขอเชิญ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี article
แจ้งการปิดเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ article
แจ้งกำหนดการปิดเรียน
ตารางการจัดกิจกรรมวันเสาร์ โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนานักเรียน article
โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน เปิดรับสมัครสมาชิก article
พร้อมจำหน่ายเครื่องแบบชุดพละ article
ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่าน ส่งภาพขนาด ๒ นิ้ว article
ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด article
ขอเชิญ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชน ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๙ รูป article
ขอเชิญชวนนทุกท่าน ร่วมแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัิตธรรม article
ขอแจ้งกำหนดการการประชุมผู้ปกครองในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พ.ค. ๕๖ article
เรียนเชิญคณะครู และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ article
ประกาศจัดชั้นเรียน นักเรียนทุกระดับชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ article
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนดุริยางค์รุ่นที่ 4
ตารางสอนเสริมพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
Summer Camp 2556
กำหนดการณ์โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ 2556
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
โครงการธนาคารขยะ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักดนตรีดุริยางค์ รุ่น 3 article
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมิน
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบนักดนตรีดุริยางค์ รุ่นที่ 3
กำหนดการของโรงเรียน
งานโครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาท้องถิ่น กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ผลการแข่งขันก่อพระทราย งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน 54
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
แจ้งแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19
มาทำความรู้จัก และวิธีป้องกัน PM 2.5
ประกวดสอบราคาทำประกันชีวิตกลุ่ม
แจ้งกำหนดการ
งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ณ เมืองทองธานี
โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED & EP ประจำปีการศึกษา 2554
โครงการธนาคารขยะโรงเรียน
โรงเรียนนอกเวลา
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ดันดาราจูเนี่ยร์ สมัครวันนี้ - ๒๙ พย.นี้
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
มาตรการป้องกันโรคมือเท้าปาก
อช.นักกีฬาคนเก่ง ปีการศึกษา ๒๕๕๕
อช.นักกีฬาคนเก่ง ปีการศึกษา ๒๕๕๕ article
ร่วมชมขบวนแห่รถบุปผชาติ