ReadyPlanet.com
18 กรกฎาคม 2558 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ Thinking Classroom

 18 กรกฎาคม 2558 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ Thinking Classroom

โดย ดร.ปิยะนันท์  หิรัณชโลทร
ภาพกิจกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

17 ส.ค.2565 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลของสถานศึกษา โครงการ INNOVTION FOR THAI EDUCATION (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
วันที่ 9 ส.ค. 2565 รองผู้อำนวยการ จงกล สังข์ทอง และคณะครู ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ และร่วมมอบเงินผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
1 ส.ค.2565 ผู้บริหารประดับเครื่องหมายราชการพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี คุณครูพีรพร สุทธา เข้ารับบรรจุราชการ
25 ก.ค.2565 รองผู้อำนวยการจงกล สังข์ทอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทางทะเล โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา โดยมีท่านนายกวิทยา คุณปลื้ม เป็นประธาน
วันที่ 24 ก.ค. 2565 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชาวชล 2
8 ก.ค.2565 ผู้บริหารประดับเครื่องหมายราชการพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี คุณครูสรณ์สิริ นารอด และคุณครูเบญจมาศ หอมหวล เข้ารับบรรจุราชการ
2 มิ.ย. 2565 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักปฏิบัติธรรม "ธรรมปทีป" ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหว
12 พ.ค.2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เทศบาลตำบลเสม็ด และสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเสม็ด ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา ณ วัดเสม็ด
10 พ.ค.65 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี รับรางวัลองค์กรต้นแบบทางวัฒนธรรม ด้านการรณรงค์ส่งเสริมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2564
9 พ.ค.2565 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564
17 มี.ค. 2565 สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 คะแนนการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) สูงสุด สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
15 มี.ค. 2565 คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นางประไพศรี บัวจะโป๊ะ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
13 เม.ย. 2565 ขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดขบวนแห่สงกรานต์ การมอบถ้วยรางวัล และพิธีสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ ในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565 ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
28 ม.ค. 2565 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดี คุณครูจินต์จุฑาณิศ ชินดิศธเนศ ย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ผู้บริหารและคระครูเข้าร่วม พิธีโครงการวันครู ประจำปี 2565 ของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี "ครั้งที่ 14" ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
25 พ.ย.2564 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
20 พ.ย.2564 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และนางวารุณี จันพร ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิก
นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้นางจงกล สังข์ทอง และนางมณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ นำคณะครูตัวแทนสายชั้นเข้าร่วมงานสัมนาการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนสาธิ
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสาธารณสุขจังหวัด
30 กันยายน พ.ศ.2564 พิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นางสุณี ศรีโกศล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
29 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
22 ส.ค. 2564 ผู้บริหารประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางระบบออนไลน์ ผ่านทาง Cisco Webex
19 - 20 สิงหาคม 2564 การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์
26 ส.ค.2564 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ดำเนินการส่งมอบอาหารเสริม (นม) โรงเรียน บัตรประกัน เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า ผักบุ้ง ให้กับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
6 ส.ค.2564 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งให้กำลังใจ คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ในการดำเนินการส่งมอบอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับผู้ปกครองนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
11 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
31 มีนาคม 64 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเปิดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาครูผู้สอนพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฎิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเจปาร์ค จ.ชลบุรี
24 มี.ค.2564 การตรวจเยี่ยนสนามสอบ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
19 มีนาคม 2564 นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมงาน ส่งเสริมท้กษะด้านวิชาการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มาเป็นประธานการเปิดงาน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมส่งคุณครูเข้ารับราชการ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ และ โรงเรียนหนองสองห้อง
1ก.พ.2564ผู้บริหารประดับขีดแสดงความยินดี คุณครูบุษชา พุ่มพวง และ คุณครูดาวประกาย บุญหลาย เข้ารับบรรจุราชการ
29 มกราคม 2564 การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น ป.6 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น ป.5 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น ป.4 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น ป.3 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น ป.2 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น ป.1 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น อ.3 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น อ.2 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น อ.1 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
16 ม.ค.2564 กิจกรรมวันครูออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meet ประจำปี 2564
29 ธ.ค.2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ทำความสะอาดโรงเรียน Big Cleaning Day ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)
27 ธ.ค.2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)
21 ธ.ค.2563 คุณครู คุลิกา จำเนียรศิลป์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดทักษะการสอนภาษาจีน ณ ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
30 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมการใช้สื่อจินตคณิตสมบูรณ์แบบ (ลูกคิดญี่ปุ่น)
19 ต.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีและประดับขีดให้กับ รองผู้อำนวยการพลับพลึง โพธิกุล และ คุณครูพัทธนันท์ มณฑา
8 ต.ค. 2563 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ในพิธีฉลองถ้วยพระราชทานฟุตบอลกรมพลศึกษาถ้วย ก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีนายอุ
5 ต.ค 63 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีต้อนรับคุณครูอธิภู ล่าแก้ว
1 ต.ค.2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมเดินขบวนกิจกรรมประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี
1 ต.ค.2563 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ต้อนรับ รองผู้อำนวยการมณฑา วงรัตน์ และคุณครูนิศรา มหิตธิ
28 ก.ย. 63 งานเกษียณโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
22 ก.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่1 ประจำปีการศึกษา 2563
14 ก.ย.2563 ผู้บริหารและคณะครูรับโล่เกียรติคุณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เป็นต้นแบบ ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ก.ย.2563 ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมอบรมพุทธสาวิกา
9 ก.ย.2563 ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเข้าร่วม พิธีเปิด “สะพานชลมารควิถีเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”
3 ก.ย.2563 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมประดับขีดและแสดงความยินดี คุณครูวิภา จันทร์นิล ในโอกาสได้รับบรรจุเป็นข้าราชการ ณ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
25 ส.ค. 2563 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับรากหญ้า ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563
24 ส.ค.2563 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหัวถนนวิทยา และพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
20 ส.ค.2563 โครงการเรียนแบบผสมผสานออนไลน์สำหรับโรงเรียน (Online Blended for school) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2563
18 ส.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดี และส่ง คุณครูมลชัย ปุจฉาการ เข้ารับบรรจุข้าราชการ ณ โรงเรียนแสนสุข จ.ชลบุรี
17 ส.ค.2563 คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ขอกราบขอบพระคุณ รศ. เชาวน์ มณีวงษ์ ที่ได้เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อมอบขวัญและกำลังใจในการเปิดเรียน On-site รวมทั้งให้แนวคิดพร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของโรงเรียน
17 ส.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมประดับขีดข้าราชการใหม่ และแสดงความยินดีกับ คุณครูมลชัย ปุจฉาการ
14 ส.ค.2563 คณะกรรมการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
7 ส.ค.2563 นายสิราวิช์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
31 ก.ค.2563 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี นำทีม ผู้บริหาร และครู เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดเขาเชิง
30 ก.ค.2563 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
22 พ.ค. 2563 การประชุมครูผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และรองรับการเปิดภาคเรียน
12 พ.ค.2563 การประชุมครูผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อบรมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
23 เมษายน 2563 คณะครูร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิณเชิงประจักษ์ของโรงเรียนที่ผ่านการคัดกรองด้านเอกสาร เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
12 มี.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครูร่วมโครงการฝึกอบรมการตัดเย็บ หน้ากากอนามัย สร้างความปลอดภัย ให้กับประชาชน รุ่นที่ 2 ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
27 ก.พ.2563 ผู้บริหารร่วมโครงการส่งเสริมวิชาการและเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
21 ก.พ. 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมงาน พ.ว.สัมพันธ์ วันเกียรติยศ ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
19 ก.พ.2563 นายถาวร สุทธิกิติวรกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
4 ก.พ.2563 นางสุณี ศรีโกศล รองผู้อำนวยการสถานศึดษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิด งานมหกรรมแสดงผลงานนักเรียน ''ราชพฤกษ์ วิชาการ ครั้งที่ 7''
3-4 ก.พ.2563 โครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกล สสวท.
3 ก.พ.2563 ผู้อำนวยการสิราวิชญ์ สำนักสกุล ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.รังสฤษดิ์ ศรีสวัสดิ์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
16 ม.ค.2563 กิจกรรมวันครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
7 ม.ค. 2563 การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
11 ธ.ค.62 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
9 ธ.ค.62 คณะครู อบรมคู่มือการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เพื่อรักษาและยกระดับมาตรฐานวิทยะฐานะครู
8 ธ.ค.62 คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ "นครระยองเกมส์" สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
2 ธ.ค.2562 ประดับเครื่องหมายข้าราชการใหม่ คุณครูนาฎสุดา สุวะเพชร และคุณครูกนกวรรณ ไทยประเสริฐ
30 พ.ย.2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาทักษาโค้ดดิ้ง
22-24 พ.ย. 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ศึกษาดูงาน โรงเรียน Beacon Academy และศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ จาการ์ตา อินโดนีเซีย
22 พ.ย.62 คณะครูร่วมงานบัวบานเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
17 พ.ย. 62 ผู้บริหารสถานศึกษา นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล รับรางวัลนักยุทธศาสตร์ ยปส. เพื่อสังคม
17 พ.ย. 62 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
31 ต.ค. 62 ดร.สุรัตน์ ไชยชมภู และ ดร.วุฒิศักดิ์ ธีระวิทย์ ประชุมครูชาวต่างชาติ เพื่อมอบแนวนโยบายในการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน
31 ต.ค. 62 การอบรมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หัวข้อ “คุณธรรมนำงานสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ณ ห้องประชุมชาวชล ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
29-30 ต.ค.62 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 1 (เทศบาลเมืองท่าเรือพระเเท่น) และ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี
16 - 18 ต.ค. 62 ตัวแทนคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน​ phuong trung , โรงเรียน TRUONG TIEU HOC LE QUY DON ประเทศเวียดนาม
18 ต.ค.2562 พิธีมอบเงินสวัสดิการนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
16 ต.ค.2562 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
12 ต.ค.2562 เดินขบวนแห่ประเพณีวิ่งควาย
29 ก.ย.2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561
13 ก.ย.2562 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด "เพื่อการพัฒนาศักยภาในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงาน" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา
10 ก.ย.2562 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติ ในงานทอดผ้าป่าการศึกษา วันสถาปนาโรงเรียนชลกันยานุกูล โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม เป็นประธานในพิธี
9 ก.ย.2562 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบอาคารเรียน "โรจนาวิทยา" สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม เป็นประธานในพิธีนายสิราวิชญ์ สำนักสกุล
7 ก.ย.2562 อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
7 ก.ย.2562 อบรมแผน งบประมาณ โครงการ ประจำปีการศึกษา 2563
7 ก.ย.2562 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
30 ส.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการครู และบุคลากร โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
21 ส.ค.2562 ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
22 ส.ค.2562 รับโล่การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
22 ส.ค.2562 การนำเสนอผลงานถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
22 ส.ค. 2562 ผู้บริหารและคณะครู ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)
21 ส.ค.2562 คณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์และโรงเรียนประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา
11 ก.ค. 2562 โครงการ อบจ.ชลบุรี พัฒนากีฬาเพื่อเด็กพิเศษ ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
2 ก.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล 3
1 ก.ค.2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมทำบุญโรงเรียน
15-18 มิ.ย62 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างสุข สร้างพลังสามัคคีของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
1-2 มิถุนายน 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษา กิจกรรม Active Learning
1 มิถุนายน 2562 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เวลา 09.00 น. ณ ห้องกระดังงา
30 พฤษภาคม 2562 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ณ โรงเรียนบ้านเขาซกเบญจศิริราฎร์วิทยาคาร
28 พฤษภาคม 2562 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล เข้าร่วมโครงการประชาคมท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
24-26 เมษายน 2562 คณะครูเข้ารับการอบรม STEM ครูด้วยระบบทางไกลวันที่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
22 พฤษภาคม 2562 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สถานีตำรวจภูธรเสม็ด และเทศบาลตำบลเสม็ด ประชุมชมรมรถตู้โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เพื่อวางนโยบาย ระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมทั้งเกิดความปลอดภัยกับนักเรียน
22 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและตณะครู ร่วมเป็นเกียรติประดับขีดให้กับข้าราชการใหม่ คุณครูจิตติมา คุณครูอักษร คุณครูไพรวัลย์ ณ ห้องผู้อำนวยการ
13 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศีกษา2562
7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1-3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมศึกษาดูงาน Wesley Methodist School Penang (International) และ คณะเข้าศึกษาดูงาน. UNIVERSAL HUA XIA INTERNATIONAL. SCHOOL (PENANG) ณ ประเทศมาเลเซีย
2-3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โครงการประชุมสัมมนาลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
25-27 เมษายน 2562 คณะครูเข้ารับการอบรม STEM ครูด้วยระบบทางไกลวันที่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องปฏิบัติการณ์ทางวิทยาศาสตร์ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
27-28 เมษายน พ.ศ. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา ณ ห้องประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
27 เมษายน พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการสถานศึกษารับรางวัล กรรมการและเลขานุกราสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น
17 เมษายน 2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานการประกวดเจดีย์ทราย ณ ชายหาดบางแสน
13 เมษายน 2562 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ร่วมเดินขบวนสงกรานต์
9 เมษายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
11 มีนาคม 2562 ศึกษาโปรแกรมบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านเขาซก
8 มีนาคม 2562 ศึกษาดูงานจังหวัดศรีสะเกษ
7 มีนาคม 2562 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณครูวารุณี จันพร คุณครูทวีวงศ์ เกตุงานและคณะ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจนักเรียนและนักศึกษาในวันแห่งความรัก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 10 ก.พ. 2562 ฉีดยุงและยาฆ่าเชื้อ
1 กุมภาพันธ์ 2562 ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียน
22 พฤศจิกายน 2561 วันธีรราชเจ้า
24-26 ตุลาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
13 ตุลาคม 2561 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมถวายราชสักการะ ร.9
23 คุลาคม 2561 เดินขบวนประเพณีวิ่งควาย
10 ตุลาคม 2561 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
28 กันยายน 2561 มุทิตาจิต ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
22 กันยายน 2561 อบรม PLC
21 กันยายน 2561 มุทิตาจิต คูรโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ บ่อทอง
21 กันยายน 2561 งานเลี้ยงมุทิตาจิต อบจ ชลบุรี
20 กันยายน 2561 มุทิตาจิต ครูโรงเรียนวัดยุคราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีได้ร่วมมือกับ สสจ.ชบ. และ รพ.สต.เสม็ด ในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคอันจะเกิดกับครู บุคลากร และนักเรียนของโรงเรียนตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค
16 กรกฏาคม 2561 ทำบุญโรงเรียน
คุณครู ปฐมวัยร่วมใจทำความสะอาดภายในห้องเรียน ,อุปกรณ์ต่างๆ, พร้อมด้วยเครื่องเล่น ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปาก และอื่นๆตามฤดูกาล
วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ"
26 พฤษภาคม 2561 อบรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
17 เมษายน 2561 งานวันไหลบางแสนและประกวดพระทรายชลบุรี
10 เมษายน 2561 การจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
27 มีนาคม 2561 พิธีมอบวุฒิบัตรจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 2560
20-23 มีนาคม 2561 อบรมลูกเสือสามัญ B.T.C
20-22 มีนาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
5 มีนาคม 2561 พิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทย ฐานะแก่ผู้สำเร็จการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 7
22 กุมภาพันธ์ 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดขอนแก่น
28 มกราคม 2561 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
28 มกราคม 2561 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
27 มกราคม 2561 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล
30 มกราคม 2561 ประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
18 มกราคม 2561 พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันกองทัพไทย
17 มกราคม 2561 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
16 มกราคม 2561 วันครู
7 มกราคม 2561 พิธีเปิดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อาคารอเนกประสงค์ เปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
29 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูอบรม PLC
4 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเดินขบวนประเพณีวันวิ่งควาย ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
28 กันยายน 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานนิทรรศการครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
27 กันยายน 2560 ร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ โรงเรียนหนองค้อ
27 กันยายน 2560 ร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ โรงเรียนพลูตาหลวง
27 กันยายน 2560 รับรางวัลโรงอาหารมาตรฐาน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี
26 กันยายน 2560 ร่วมแสดงมุทิตาจิต ผอ.สมาน ศักดิ์ประดิษฐ ณ โรงเรียนวัดยุคลราษฎร์สามัคคี
14 ก.ค. 2560 กีฬาสีโรงรียนคุรุราชอุปถัมภ์(หนองใหญ่)
25 มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการจัดทำ E-Book
12 มิถุนายน 2560 ผู้บริหารและคณะครูร่วมทำบุญโรงเรียน
11 มิถุนายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ด้านการจัดทำ E-Book
17 พ.ค.2560 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่จบการศึกษา
9 พ.ค. 2560 อบรมการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น
พ.ต.อ.พิสิฏฐ โปรยรุ่งโรจน์ รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี พ.ต.ต.ธันยวิช มณีโชติ พร้อมด้วย ผอ. สิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมพูดคุยปรึกษาการจัดการจราจรในวันเปิดเทอม โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
27 เมษายน 2560 คณะครูร่วมงานฉลองครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลเอกชล 1
16 - 17 เมษายน 2560 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมก่อพระเจดีย์ทราย
8-9 เมษายน 2560 คณะครูอบรมโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย จ.ระยอง
13 เมษายน 2560 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ร่วมเดินขบวนสงกรานต์
1-2 เมษายน 2560 ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีอบรมการเขียนโครงการ
22 กุมภาพันธ์ 2560 คุณครูวารุณี จันพร เข้าประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพตำรวจ สำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจ
16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ รับการประเมิน กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
9-12 กุมภาพันธ์ 2560 โครงการตามรอยพ่อ ส่งเสริมโครงการในพระราชดำริ
18-19 มกราคม 2560 การติดตามประสานงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
18 มกราคม 2560 ผู้บริหารและครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันกองทัพไทย
16 มกราคม 2560 วันครู
29 ธันวาคม 2559 คุณครูเจษฏา สังทอง รับมอบ ประกาศเกียรติคุณคุณพ่อดีเด่น ประจำปี 2559 ของจังหวัดชลบุรี
28 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
27 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ดร.สกุพร หศิภาพร เนื่องในโอกาสไปดำเนินตำแหน่งผู้อำนวยการ
27 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3
26 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารเดินทางมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
20 ธันวาคม 2559 โครงการฝึกอบรมผู้นำนันทนาการจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560
19 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูร่วมส่ง คุณครูพรพิมล สุขบท ณ โรงเรียนชลกัลยานุกูล
18 ธันวาคม 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
17 ธันวาคม 2559 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
7-8 ธันวาคม 2559 การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคตะวันออก
1 ธันวาคม 2559 ผู้และและคณะครูร่วมงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการสถานศึกษาประดับเครื่องหมายครูผู้ช่วยให้กับ คุณครูนภัสนันท์ อินทร์หอม
1 ธันวาคม 2559 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2559
28 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารร่วมรดน้ำศพ ผอ.พรชัย เชื้อชูชาติ ณ วัดโพธิสัมพันธ์ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
20-27 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารและคณะครู ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน Pathways World School ประเทศอินเดีย
16-17 พฤศจิกายน 2559 การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภาคตะวันออก องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้
12-13 พฤศจิกายน 2559 โครงการเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพ หลักสูตรการจับผ้า ตกแต่งโต๊ะ
6 พฤศจิกายน 2559 โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลเสม็ด อ.เมืองชลบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
2 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารและคณะครูถวายอาลัย ร.๙ ณ สพล.ชลบุรี
1 พฤศจิกายน 2559 การประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตร ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ภาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
28 ตุลาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดี ผอ.ประทีป ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
27-28 ตุลาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 คณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพแม่เลียน จันทร์หอม
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
13 ตุลาคม 2559 พิธีส่งมอบโครงการบริหารจัดการควบคุมการเข้า-ออก โรงเรียนของนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส่ง SMS อัตโนมัติ
30 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารร่วมงานเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
30 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารร่วมงานเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
29 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารร่วมงานเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร สว่างไสวราษฎร์บำรุง
28 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารร่วมงานเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนหนองค้อ
28 กันยาน 2559 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณอายุราชการคุณครูอภิสิทธิ์ ประดิษฐ์
27 กันยายน 2559 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณอายุราชการ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
11 กันยายน 2559 การอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ
4 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
27 สิงหาคม 2559 งานแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษรีณอายุราชการ ประจำปี 2559
25 สิงหาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูร่วมทำบุญโรงเรียน
24 สิงหาคม 2559 วันคล้ายวันสถาปนาและพิธีมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
23 สิงหาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
23 สิงหาคม 2559 ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความเย็นดีกับคุณครูที่เข้ารับบรรจุราชการใหม่
15 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนพูลตาหลวงวิทยา
9 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
4 สิงหาคม 2559 การประชุมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
31 กรกฎาคม 2559 อบรมวิจัยในชั้นเรียน
31 กรกฎาคม 2559 คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษาศาสตร์
28 กรกฏาม 2559 คณะผู้บริหารร่วมเปิดพิธีกีฬาสีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
27 กรกฏาคม 2559 โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานครั้งที่ 11
15 กรกฎาคม 2559 พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
4 กรกฎาคม 2559 การประเมินการพัฒนาอย่างเข้ม
4 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการสถานศึกษาประดับเครื่องหมายครูผู้ช่วยให้กับ คุณครูอำภา สืบวงษา
9 มิถุนายน 2559 ผู้บริหารร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
3-4 มิถุนายน 2559 แรลลี่สวนสุภัทราแลนด์ ระยอง บ้านค่าย
3 พฤษภาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการประมวลผลพัฒนาการ
27 พฤษภาคม 2559 แสดงความยินดี รองสุณี ศรีโกศล
25 พฤษภาคม 2559 การประชุมผู้ประกอบการรถตู้
24 พฤษภาคม 2559 ผู้บริหารและครูปฐมนิเทศน์นิสิตฝึกสอน
10-11 พฤษภาคม 2559 โครงการฝึกอบรมสัมมนาสอนทักษะกีฬาวอลเลย์บอล ระดับรากหญ้า รุ่นที่ 3
3 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมครูประจำเดือนพฤษภาคม
17 เมษายน 2559 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานการประกวดเจดีย์ทราย ณ ชายหาดบางแสน
13 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทรงน้ำพระประจำโรงเรียน
13 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินขบวนประเพณีสงกรานต์
1 เมษายน 2559 ประชุมครูประจำเดือนเมษายน
30 มีนาคม 2559 ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีรับมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ณ งานสังสรรค์บริหารสัมพันธ์ ครั้งที่ 14
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีไปศึกษาดูงานโครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนที่จังหวัดขอนแก่น
18-20 กุมภาพันธ์ 2559 ศึกษาดูงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนต้นแก้วพิทยาลัย สังกัด อบจ. เชียงใหม่
17 กุมภาพันธ์ 59 ผู้อำนวยการนิเทศนิศิษย์ฝึกงาน
4-6 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการพัมนาบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559
29-30 มกราคม 2559 โครงการอบรมเทคนิควิธีการสอน Brain based learning
27 มกราคม 2559 การเยี่ยมกลุ่มสมาชิกสวนพฤษศาสตร์
22-23 มกราคม 2559 ประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ สมาชิกสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน
16 มกราคม 2559 งานวันครู ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
7 ม.ค. 2559 กิจกรรมกีฬาสี อบจ.ชลบุรี
29 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารร่วมมอบกระเช้าวันปีใหม่ให้กับคณะผู้บริหารภายใน อบจ.ชลบุรี
25 ธันวาคม 2558 ศึกษาดูงานโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
17 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการศึกษาโรงเรียนเป็นฐานเพื่อการศึกษาพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
16 ธันวาคม 2558 สาธารณสุขตรวจโรงอาหารโรงเรียน
8 ธันวาคม 2558 โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน
2-3 ธันวาคม 2558 การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (เป้าหมาย)
30 พฤศจิกายน 2558 พิธีเปิดงานกีฬานักเรียน School Game
25 พฤศจิกายน 2558 กิจกรรมวันลอยกระทง
19 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมงานเปิด ศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลอ่างศิลา
15 พฤศจิกายน 2558 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องแม่ข่าย
13 พฤศจิกายน 2558 อบรมค่านิยม 12 ประการ
6-7 พฤศจิกายน 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปการเรียนรู้
4 พฤศจิกายน 2558อบรมสัมมนาเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก(สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีศึกษาดูงานที่โรงเรียน Pathways World School ประเทศอินเดีย
26 ตุลาคม 2558 ขบวนแห่ประเพณีวิ่งควาย
7-9 ตุลาคม 2558 ผู้บริหารเข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการ จ.เชียงใหม่
29 กันยายน 2558 งานเกษียรคุณครูปรีดา คุ้ยร้านหญ้า
23 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลเสม็ดมอบรางวัลให้โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
15 กันยายน 2558 ข้าราชการใหม่มอบถังน้ำและตู้ทำน้ำเย็นให้กับโรงเรียน
14 กันยายน 2558 ประเมินข้าราชการ
11 กันยายน 2558 ผู้บริหารร่วมมุทิตาจิตนุสรณ์ เกษียณอายุราชการ 58 ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล
5 กันยายน 2558 อบรมการพัฒนาครูบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน รุ่นที่ 2
29 สิงหาคม 2558 อบรมการพัฒนาครูบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน รุ่นที่ 1
28 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีรับตราพระราชทาน บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
26 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมโครงการ ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ
26 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีเปิดอาคาร ป.ป.ช. ประจำสำนักงานชลบุรี
26 สิงหาคม 2558 แต่งตั้งข้าราชการครู 17 ตำแหน่ง
24 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาและพิธีมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
22 สิงหาคม 2558 อบรมวิทยฐานะ
21 สิงหาคม 2558 ผู้บริหารร่วมงานกีฬา ราชพฤกษ์เกมส์
7-8 สิงหาคม 2558 คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การปฎิรูปการเรียนรู้เพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ตามค่านิยม12ประการของรัฐบาล
ผู้บริหารนำทีมคณะครูออกเยึ่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะพูดคุย ในการเยี่ยมบ้านครั้งนี้ได้ทราบถึงความเป็นอยู่ของนักเรียนในความดูแลซึ่งอาศัยอยู่กับแม่ที่สูญเสียดวงตาเพียง 2 คนจึงเร่งรุดให้การช่วยเหลือดูแลพร้อมมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งแก่ ด.ช.ธิติกร เนตรสังข์ และคุณ
27 กรกฏาคม 2558 ผู้อำนวยการประดับเครื่องหมายแก่ข้าราชการใหม่จำนวน 2 ท่าน
23 กรกฏาคม 2558 ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมพิธีเปิดโครงการแนะแนวเพื่อสร้างครูแนะแนว
22 - 23 กรกฏาคม 2558 คณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการปฎิรูปการเรียนรู้เพื่อยกระดับการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ตามค่านิยม12ประการของรัฐบาล
17 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมส่งคุณครูรพีพงศ์ ธนภัทรไพศาล เข้ารับราชการ
16 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารเข้าร่วมการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
14 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดงาน คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.
7 กรกฎาคม 2558 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง อบจ.ชลบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา และ เทศบาลตำบลโป่ง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558
28 มิถุนายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
18 มิถุนายน 2558 กรมอนามัยตรวจโรงเรียน
16 มิถุนายน 2558 ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
15 มิถุนายน 2558 คณะผู้บริหาร ครู ร่วมส่งคุณครูสายชล ภูมี ณ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จ.ขอนแก่น
13 มิถุนายน 2558 งานแสดงความยินดี ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
12 พฤษภาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วันที่ 7-9 และ 14-16 พฤษภาคม 2558 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือสำรอง - สามัญขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C.
27 เมษายน 2558 บรรยากาศการสอบก่อนเข้ารับการอบรม English Conversation Course ของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
16 - 17 เมษายน 2558 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมก่อพระเจดีย์ทราย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
13 เมษายน 2558 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมสรงน้ำพระพุทธมลฑล ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
13 เมษายน 2558 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ร่วมเดินขบวนสงกรานต์
10 เมษายน 2558 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
2 เมษายน 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
31 มีนาคม 2558 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพื่อความสุขในการสัญจรของประชาชนจังหวัดชลบุรี ณ อาคารแหล่งชุมชน ค่ายนวมินทราชินี มทบ.14 ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี
27 มีนาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ''การเขียนโครงการ''
26-27 มีนาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี
24 มีนาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารองผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ 23 -25 มีนาคม 2558 ครูสายชั้นป. 1 เข้ารับการอบรมการสอนแบบ BBL ที่แอมบาสเดอร์พัทยา
22 มีนาคม 2558 โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
17 - 18 มีนาคม 2558 การศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2557 ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
13 มี.ค.58 ผู้บริหารร่วมงานนิทรรศการวิชาการสู่สาธารณชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนพาส์ตเวย์อินเดียเยี่ยมชมสถานที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2558
5 มี.ค.2558 วันสื่อมวลชลแห่งชาติ
3 มี.ค.2558 คณะผู้บริหารร่วมงาน พ.ว.สัมพันธ์ วันเกียรติยศ ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
27 ก.พ.2558 - 2ก.พ.2558 โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการของบุคลากรทางการศึกษา
26 ก.พ.2558 โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงบูรณาการของบุคลากรทางการศึกษา
20 ก.พ.2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเลี้ยงส่งนิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยบูรพา
20 ก.พ.2558 ผู้บริหารและครูร่วมงานราชพฤกษ์ วิชาการครั้งที่ 2 รร ชุมชนวัดหนองค้อ
13 ก.พ.2558 คณะครูร่วมงาน Open House ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
5 - 6 กุมภาพันธ์ 2558 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประมวลผลการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
28-มกราคม 2558 ธนาคารออมสินมอบของรางวัลแก่ทางโรงเรียน
21 ม.ค.2558 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงาน''เมืองกาญจน์เกมส์ 2014''
16 ม.ค.2558 คุณครูธีระพงษ์ ดำรงค์ไชย รับรางวัลคุรุคุณธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ''คุรุคุณธรรม'' เข็มเงิน ณ งานวันครู คุรุสภา 2558 ครั้งที่ 59
16 มกราคม 2558 วันครู ณ โรงเรียนบ้านเขาซก
15 ม.ค.2558 ผู้บริหารมอบของให้กับทัพนักกีฬา อบจ.ชลบุรี
14 ม.ค.58 ผู้บริหารร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน''เมืองกาญจน์เกมส์ 2014''
14 ม.ค.2558 คณะผู้บริหารมอบกระเช้าปีใหม่
12 ม.ค. 2558 คณะผู้บริหารร่วมรดน้ำศพ คุณครูไชยประสิทธิ์ กิ่งก้าน โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
9 ม.ค.58 ผู้บริหารร่วมงานวันเด็ก ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
7 ม.ค.2558 การแข่งแข่งขันกีฬาภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558
5 มกราคม 2558 คณะผู้บริหารเดินทางไปมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
30 ธ.ค.2557 ผู้บริหารและคณะครูทำบุญโรงรียน
26 ธ.ค.2557 อช.จัดงานเลี้ยงปีใหม่
22 ธ.ค.57 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานปีใหม่สื่อมวลชน
22 ธ.ค. 2557 ผู้บริหารร่วมเปิดงานธนาคารออมสิน
5 ธ.ค.2557 คณะผู้บริหารร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ณ โรงเรียนอ่างศิลาพิทคม
4 ธ.ค.2557 ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ผอ.ราเชนทร์ มีทรัพย์
3 ธ.ค.2557 ผู้บริหารและคณะครูร่วมส่งครูทรรศวรรณ วิบูลย์ธัญญ์
2 ธ.ค.2557 ร่วมยินดี ปลัดพินิจ ณ อบจ.ชลบุรี
1 ธ.ค.2557 คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีท่านผู้อำนวยการว่าที่ี้ร้อยเอก ดร.อาจินต์ จรูญผล
28 พ.ย.2557 คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสวนแตง จ.สุพรรณบุรี
28 พ.ย.57 คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชลกันยาเกมส์
27 พ.ย.57 คณะผู้บริหารแสดงความยินดีกับผอ.วันชัย ทันสมัย
25 พ.ย. 2557 คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.เรืองเดช สาระปารัง
24 พ.ย.2557 ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี ผอ.วิทยา อรุณแสงฉาน
17 พ.ย.2557 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเดินทางส่งครูพงษ์ประพันธิ์ ทับวัฒน์ ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
14 พ.ย.2557 ประชุมโครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน(วันเสาร์)
14 พ.ย.2557 14 พ.ย.57 อบจ.ชลบุรีดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
12 พ.ย.2557 ผู้บริหารมอบเหรียญ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดชลบุรี อบจ.ชลบุรี สคูล เกมส์'57
10 พ.ย.2557 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเดินทางส่งครูณัฐกันย์ วิเลขรัตน์ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง(อุดมพิทยากร)
8-9 พ.ย.2557 ผู้บริหารและคณะครูพาคณะพ่อบ้านแม่บ้านไปดูงานนอกสถานที่ จังหวัดกาญจนบุรี
29 ต.ค.2557 งานเลี้ยงส่งครูพงศ์ประพันธุ์ ทับวัฒน์ ครูณัฐกันย์ วิเลขรัตน์ และป้าผ่องศรี จิตโส
29 ต.ค.2557 อบรมการเสริมสร้างบุคลิกภาพครูและบคลากรในสถานศึกษา โดย ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
23 ต.ค.57 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเดินขบวนเปิดงานกีฬาเมืองชลเกมส์
11 ต.ค.2557 การอบรม กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด
8 ต.ค.2557 อัดรายการโทรทัศน์ธนาคารโรงเรียน
7 ต.ค.2557 ผู้บริหารและคณะครูร่วมเดินขบวนประเพณีวิ่งควาย
29 ก.ย. 57 งานเกษียณ ปลัดฯ ชุมพล ชิตวิเศษ
29 กันยายน 2557 คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมงานเกษียณที่โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
25 ก.ย.2557 เกษียณ ผอ.บำรง สุวรรณโชติ
23 ก.ย.2557 ผู้บริหารรับเข็มที่ระลึกจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
16 ก.ย.2557 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ การจัดการศึกษาและศึกษาดูงานในประเทศของคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น
28 ส.ค.2557 ผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงยินดี ครูพิมพ์ลภัส บุตรตรี และครูเจนจิรา แซ่เฮง เนื่องในโอกาสเข้ารับบรรจุราชการ
22 ส.ค.2557 คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมงานกีฬาราชพฤกเกมส์ ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
14-15 ส.ค. 2557 ครูอนุบาลอบรมทิศทางและแนวโน้มการจัดหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคศตวรรษที่ 21
13 สิงหาคม 2557 ร่วมขบวน โครงการลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ
17 ส.ค. 2557 ผู้บริหารและคณะครูร่วมพิธีเปิดแปลงนา หว่านวันแม่เกี่ยววันพ่อ ณ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร
6 ส.ค.57 คณะครูรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
30 ก.ค. 57 ผู้บริหารและครู เข้าร่วมงานกีฬาบัวบานเกมส์ ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
21- 25 ก.ค. 2257 โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2557
23 กรกฎาคม 2557 โครงการ เด็กเล็กปลอดภัย ห่างไกลจากโรคติดต่อ
19-20 ก.ค. 2557 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
18 ก.ค. 2557 ผู้บริหารและคณะผู้บริหาร ร่วมงาน ช่อนกยูงเกมส์ ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
17 ก.ค.57 ผู้บริหารและคณะครู ร่วมแสดงความยินดี คุณครูมณฑา วงศ์รัตน์กับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
16 ก.ค.57 ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูมณฑา วงศ์รัตน์ รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง)
7 ก.ค. 57 ผู้อำนวยการสถานศึกษาประดับเครื่องหมายครูผู้ช่วย 25 ตำแหน่ง ให้กับคณะครูบรรจุใหม่
30 มิ.ย.57 ประชุมครูประจำเดือนครั้งที่ 9/2557
12 มิถุนายน 2557 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมทำบุญโรงเรียน
10 มิถุนายน 2557 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันวิชาการ
10 มิถุนายน 2557 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
7 มิถุนายน 2557 คณะครูอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปพัฒนาการทั้ง 4 ด้านระดับปฐมวัย
4 มิถุนายน 2557 งานเลี้ยงอำลาชีวิตราชการคุณครูจุฑามาศ โฆษะปัญญาธรรม
19 พฤษภาคม 2557 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่1/2557
Big Cleaning Day
ประชุมครูและบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
12 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองระดับประถมศึกษา
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล
ครูปฐมวัย เข้าร่วมอบรม "การจัดทำระเบียนนักเรียนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป" วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 article
ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมโครงการบริหารจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มที่ 2 วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2557 ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา จ.ชลบุรี article
พิธีมอบอาคารเรียนและทำบุญอาคารเรียน พิธีมอบทุนการศึกษา"เพื่อโอกาสการศึกษาระดับปริญญาตรี"พิธีลงนาม MOU โครงการสอนสองภาษา ของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และโรงเรียนบ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมโครงการบริหารจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มที่ 1 วันที่ 26-28 เมษายน 2557 ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธสาวิกา จ.ชลบุรี article
พระทรายของพวกเรา วันที่ 16-17 เมษายน 2557
ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมเดินขบวนแห่งวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายน 2557 article
คณะผู้บริหารและครู ร่วมกันทำพิธียกพระพุทธมณฑล พระประจำโรงเรียนขึ้นบนแท่นหินอ่อนที่สวยงามเป็นที่เรียบร้อย
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ครั้งที่ 6/2557 วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 article
โครงการเปิดโลกทัศน์พัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 20-23 มีนาคม 2557 article
15-16 มีนาคม 2557 โครงการพัฒนาบุคคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ชุมชนสัมพันธ์ วันอินทนิลผลัดใบ ครั้งที่ 5 วันที่ 13 มีนาคม 2557 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ article
รับโล่รางวัลเกียรติคุณ" โรงเรียนนี้สุขภาพดีทั้งโรงเรียน"จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการเยาวลักษณ์ ศิลาหลัก โรงเรียนบ้านเขาซก วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 article
ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญาในพระอุปถัมภ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 article
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ เตรียมความพร้อมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
20 กุมภาพันธ์ 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
12 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมส่งคุณครูทวีชัย จินะใจที่ย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความรักและความห่วงใย ณ โรงเรียนเด่นไชยวิทยา
ผู้บริหารและคณะครูร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชยสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่
บริจาคสิ่งของ โครงการอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีมอบน้ำใจสู่ชายแดน ณ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับการรับตำแหน่งใหม่ของท่านผู้บริหารโรงเรียนบ้านเขาซก
6 กุมภาพันธ์ 2557 ประชุมคณะกรรมการในการสอบประเมินพัฒนาการนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาล
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ภาพบรรยากาศ พิธีปิดกีฬาชลเกมส์ วันที่ 28 มกราคม 2557
ผู้แทนครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมควบคุมวงดนตรีจากโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยาในพิธีเปิดและปิดกีฬาชลเกมส์ที่จบลงอย่างสมภาคภูมิ
พิธีเปิดกีฬา เทเบิลเทนนิส ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี วันที่ 23 มกราคม 2557
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาชลเกมส์ วันที่ 19 ม.ค.57 ณ สถาบันพละศึกษาชลบุรี
16 มกราคม 2557 คณะครูและบุคลากรร่วมงานวันครูที่โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
13 มกราคม 2557 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
11 มกราคม 2557 ขบวนแห่ไฟพระฤกษ์
คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2557
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗
26 ธันวาคม 2556 ภาพบรรยากาศงานปีใหม่โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
คณะครูร่วมโครงอบรมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนความรู้ กลุ่มครูปฐมวัย" ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี วันที่ 19-20 ธันวาคม 2556 article
งานแถลงข่าวและประชุมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อนามัยเสม็ดตรวจสุขภาพประจำปีครูและบุคลากร
คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุรศักดิ์ ผอ.ดรจวน สุดในรัก วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2556 article
ผู้บริหาร คณะครู เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมคุณครูสมพงษ์ รัตนแสง วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2556 article
คณะครูร่วมกันจัดสถานที่ กิจกรรมงาน 5 ธันวา เทิดไท้องค์ราชัน วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 article
ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 article
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปจัดทำสถานที่เพื่อเตรียมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี ผอ.ดร.พัชนี ทองแก้ว
คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการกมนพรรธน์ ทิพย์ไกรศรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2556
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐ วันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเดินขบวนประเพณีวิ่งควาย วันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๑๑-๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๙ วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖
คณะผู้บริหาร คณะครูร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของคุณครูรัชนีวรรณ มีสวัสดิ์ ในวันที่ 25-26 กันยายน ๒๕๕๖
ผู้บริหารและคณะครู ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖
การประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน ครั้งที่ ๘ วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
ตัวแทนครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมคัดเลือกครูพี่เลี้ยงปฐมวัย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ มณฑลทหารบกที่ ๑๔ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖
การพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ ด้านผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ Level 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ ๒-๖ ก.ย. ๒๕๕๖
ผู้บริหารและคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการ "ครูไทยสุขภาพดี มีแบ่งปัน"
การอบรมบุคลากรครู ระัดับปฐมวัย วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานการแข่งขันกีฬาภายใน "บัวบานเกมส์" ครั้งที่ ๒๔
พิธีเปิดกิจกรรมชมรมแอโรบิค อช.สัมพันธ์ วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมงานครูเกษียณโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ
โครงการชุมชนสัมพันธ์เพื่อการศึกษากิจกรรมประดิษฐ์กล้วยไม้จากสายรัดของ
ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมบรรยายโครงการประชุมวางแผนการจัดการศึกษา วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประชุมผู้ประกอบการรถตู้ เรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยของนักเรียน วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประชุมคณะครูและบุคลากรครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมเป็นเกียรติในงานการแข่งขันกีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์"
คณะผู้บริหารเดินทางร่วมงานเสริมสร้างทักษะทางปัญญาต้านภัยยาเสพติด ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ผู้บริหารและคณะครูร่วมจัดบูธวิชาการ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ประชุมคณะครูประจำเดือนกรกฎาคม ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีร่วมจัดบูธ ในงานการศึกษาก้าวไกลพาท้องถิ่นไทยสู่อาเซียน จัหวัดปราจีนบุรี วันที่ 2-5 ก.ค. 2556
โครงการอบรมสัมนาเชิืงปฏิบัติการ จัดทำหนังสืออ่านเสริมอาเซียนศึกษา (ฉบับการ์ตูน)
นวัตกรรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศในงานการศึกษาก้าวไกลพาท้องถิ่นไทยสู่อาเซียนจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 2-5 ก.ค. 2556
โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (รัฐบาหลี)
โครงการพัฒนาบุคลากร อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์
มอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัิตหน้าที่ให้กับโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
แรลลี่ แอนด์ วอค์ลแรลลี่ อช.สัมพันธ์ ๘-๙ มิ.ย. ๕๖
ูผู้บริหารและคณะครูร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อไพฑูรย์ กัญญาคำ
ร่วมแสดงความยินดีพิธีมงคลสมรสคุณครูต่างชาติ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
บริหารทั่วไป งานกิจการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้มอบนโยบายในการรับส่งนักเรียนให้กับผู้ประกอบการรถตู้
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่๑/๒๕๕๖
คณะผู้บริหารศึกษาดูงานที่ PATHWAYS WORLD SCHOOL ประเทศอินเดีย
๖-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะครูและบุคลากรเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมส่งคุณครูพัชร์ชิสา ตันติราพันธ์
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ประชุมคณะครูและบุคลากรครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ สัมพันธ์ชุมชนโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
๑๓ เมษายน ๒๕๕๖ เดินขบวนประเพณีวันสงกรานต์
27 พฤษภาคม 2561 อบรม stem ประถมศึกษาตอนต้น
28 มกราคม 2561 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
วันที่ 27 มกราคม 2561 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นอนุบาล
27 กันยายน 2560 ร่วมแสดงมุทิตาจิต ณ โรงเรียนหนองค้อ
๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ อบรมการจัดทำแผนงบประมาณและแผนพัฒนางาน