ReadyPlanet.com20 - 22 มี.ค. 2566 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 2
13 ก.พ. 2567 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีมอบหมายให้ นางพลับพลึง โพธิกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี พร้อมด้วยคุณครูศิริพร พงษ์ธานี คุณครูพิมพ์พรรณอร สุวรรณนพ และคุณครูโชติพัฒน์ เจริญผ
31 ม.ค. 2567 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีและนางสุภาวดี แสนธิ รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม
8 ม.ค.2567 นายฤทธิไกร สิงห์ทอง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัล ชลบุรี มอบของขวัญปีใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
21 ธ.ค.นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนางขวัญใจ เกตุอุดม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ เนื่องในโอกาสได้รับ พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั
19 ธ.ค.2566 รศ.เชาวน์ มณีวงศ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนางมณฑา วงศ์รัตน์ รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ เนื่องในโอกาสได้รับ พระมหากรุณ
18 ธ.ค.2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และนางพลับพลึง โพธิกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมต้อนรับ นายภ
18 ธ.ค.2566 ผู้บริหารและคณะครู ประดับเครื่องหมายราชการพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี คุณครูนภัสวรรณ ตันติกำธน เข้ารับบรรจุราชการ
16 ธ.ค.2566 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนให้ผู้เรียนประถมสนุก ณ โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา จังหวัด ชลบุรี
13 ธ.ค. นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี มอบหมายให้นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี และนางสาวกรรณิการ์ สุขเกษม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมต้
หน้า 1/57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57  [ถัดไป]
[Go to top]