ReadyPlanet.com17 พ.ย. 62 ผู้บริหารสถานศึกษา นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล รับรางวัลนักยุทธศาสตร์ ยปส. เพื่อสังคม
17 พ.ย. 62 การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
31 ต.ค. 62 ดร.สุรัตน์ ไชยชมภู และ ดร.วุฒิศักดิ์ ธีระวิทย์ ประชุมครูชาวต่างชาติ เพื่อมอบแนวนโยบายในการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน
31 ต.ค. 62 การอบรมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หัวข้อ “คุณธรรมนำงานสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ณ ห้องประชุมชาวชล ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
29-30 ต.ค.62 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ศึกษาดูงาน โรงเรียนเทศบาล 1 (เทศบาลเมืองท่าเรือพระเเท่น) และ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี
16 - 18 ต.ค. 62 ตัวแทนคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน​ phuong trung , โรงเรียน TRUONG TIEU HOC LE QUY DON ประเทศเวียดนาม
18 ต.ค.2562 พิธีมอบเงินสวัสดิการนักกีฬา และผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37
16 ต.ค.2562 คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย
12 ต.ค.2562 เดินขบวนแห่ประเพณีวิ่งควาย
29 ก.ย.2562 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้าร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาและเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2561
หน้า 19/58
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58  [ถัดไป]
[Go to top]