ReadyPlanet.comผู้บริหาร และคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557article
ยินดีตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557article
17 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลเมืองอ่างทอง ดูงานโครงการสองภาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการวัดและประเมินผลนานาชาติด้านเด็กปฐมวัย(ECES)ในบริบทประเทศไทย:การเก็บข้อมูลนำร่อง(Field Trial)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
14 มกราคม 2557 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
25 ธันวาคม 2556 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น
ผู้บริหาร และคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล 5 (บดินทร์เดชาประสิทธิ์) วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556article
ผู้บริหาร และคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสงขลา วันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 56article
ผู้บริหาร และคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครภูเก็ต วันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
หน้า 14/16
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]