ReadyPlanet.comผู้บริหาร และคณะครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖
ผู้บริหาร และคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านคลองมือไทร วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖
ผู้บริหาร และคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี) อ.เมือง จ.นครพนม วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖
ผู้บริหาร และคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลกุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น วันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ผู้บริหารและคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเด่นไชยวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ผู้บริหารและคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรีต้อนรับผู้บริหารจาก Pathways World School กรุงนิวเดลีประเทศอินเดีย
ผู้บริหารและคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาล๓ วัดท่ามะปราง จ.พิษณุโลก ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
สมาคม The Jeju-si Nursery Associalion เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษา
ผู้บริหารและคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลตลาดแค จ.นครราชสีมา
หน้า 15/16
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]