ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ทำเนียบผู้บริหาร
dot
bulletคณะผู้บริหาร
dot
โครงสร้างการบริหารงาน
dot
bulletฝ่ายบริหารงานวิชาการ
bulletฝ่ายบริหารแผนและงบประมาณ
bulletฝ่ายบริหารงานบุคคล
bulletฝ่ายบริหารงานทั่วไป
dot
โครงการเด่น
dot
dot
การประเมินระดับชาติ
dot
dot
ผลงานด้านวิชาการ
dot
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2554
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2555
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2556
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2557
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558
bulletผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559
dot
ทำเนียบนักเรียน
dot
bulletปีการศึกษา 2553
bulletปีการศึกษา 2554
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
dot
เครื่องแบบนักเรียน
dot
bulletระดับชั้นปฐมวัย
bulletระดับชั้นประถมศึกษา
dot
งานโภชนาการ
dot
bulletเมนูอาหาร
dot
ปฎิทินการศึกษา
dot
bulletปีการศึกษา 2555
bulletปีการศึกษา 2556
bulletปีการศึกษา 2557
bulletปีการศึกษา 2558
bulletปีการศึกษา 2559
dot
ขอใช้ภาพกิจกรรม
dot
bulletกรอกข้อมูลเพื่อรับภาพ
bulletรายละเอียดการขอใช้ภาพถ่าย
dot
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
dot
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
dot
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
dot
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


ผลงานด้านวิชาการปี ๒๕๕๕
ผลงานที่ภาคภูมิใจ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
๑. การแข่งขันวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ จังหวัดตราด  ได้รับรางวัล       ดังรายการต่อไปนี้
   ๑.๑ การแข่งขันโครงงาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  
  ด.ญ.นงนภัส  จำปาเทศ ป.6/1                                 ด.ญ.ปรียาวดี  ทองคำ ป.6/1
  ด.ญ.ณภัสสรณ์  อัครเดชเรืองศรี ป.6/1 
   ๑.๒ การแข่งขันสื่อนวัตกรรมครู  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  
  น.ส.ปิยมาศ  ทับทิม
๒. การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ ๙  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ เมื่อวันที่ ๘ – ๙ กันยายน  ๒๕๕๕               ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร  ด.ช.ณัฐชนน  พลเลิศล้ำ  ชั้น ป.๖/๓  ได้คะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๓. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เข้าโครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕       เมื่อวันที่  ๕  กันยายน ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผลคะแนนสอบได้ลำดับที่  ๒  ได้แก่  
   ด.ญ.สุพัชชา  อินทนู  ป.๕/๑
๔. การประกวดโครงงานภาษาไทย  ในการแข่งขันวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๓ – ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ ศูนย์แสดงสินค้าการประชุมอิมแพ็คอารีน่า  เมืองทองธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่
   ด.ญ.ปรียาวดี  ทองคำ                                      ด.ญ.ณภัสสรณ์  อัครเดชเรืองศรี      ป.6/1.
   ด.ญ.นงนภัส   จำปาเทศ ป.6/1
๕. การประกวดสื่อนวัตกรรมภาษาไทย ในการแข่งขันวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น       ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๓ – ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ ศูนย์แสดงสินค้าการประชุม   อิมแพ็คอารีน่า  เมืองทองธานี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่    คุณครูปิยมาศ  ทับทิม

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๑. การแข่งขันวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ จังหวัดตราด รายการแข่งขันโครงงาน ได้รับรางวัล ชมเชย ได้แก่
   ด.ช.ณฐภัทร  มั่งฟัก ป.5/4                                ด.ญ.พลอยนภัส  ถวิลหา ป.5/4
   และด.ญ.พรชนก  บุญมี ป.5/1
๒. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เข้าโครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕      เมื่อวันที่  ๕  กันยายน ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กลุ่มสาระ      การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ผลคะแนนสอบได้ลำดับที่  ๑  ได้แก่
   ด.ญ.ภัทรวดี     ดาวบริบูรณ์ ป.๕/๑
๓. การแข่งขันวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา 
๓.๑ การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับป.1 – 3 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล 1000 บาท ได้แก่
   ด.ช.ภูริภัทร์    กล่อมประเสริฐ ป.3/2 
๓.๒ การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับป.4 – 6 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล 1000 บาท ได้แก่
   ด.ญ.พิมพ์ลภัสณ์  ศรีนิรัตน์                       และ ด.ญ.พิชญ์ติกาญจน์ ปานเพชร ป.6/1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
๑. การแข่งขันวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ จังหวัดตราด  รายการแข่งขัน    สื่อนวัตกรรมครู  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่
   น.ส.อรพรรณ  คำมา
๒. การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทย์ – คณิตระดับประถมศึกษา โครงการศึกษาศาสตร์ วิชาการ’๕๕         งานศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
 เด็กชายนลดิษย์  ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ   ชั้นป. ๖/๔  ได้รับรางวัลอันดับ ๒  พร้อมเงินรางวัล  ๖๐๐ บาท
เด็กชายณัฐชนน  พลเลิศล้ำ    ชั้นป. ๖/๓  ได้รับรางวัลอันดับ ๓  พร้อมเงินรางวัล  ๔๐๐  บาท
เด็กหญิงนงนภัส  จำปาเทศ    ชั้นป. ๖/๑  ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
๓. การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ  ครั้งที่ ๙  ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรม  เมื่อวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  กรุงเทพมหานคร  ได้แก่
   ด.ญ.จารุรัมภา  บุตรศรี  ชั้น ป.๓/๕
๔. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เข้าโครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕     เมื่อวันที่  ๕  กันยายน ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  กลุ่มสาระ      การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผลคะแนนสอบได้ลำดับที่  ๑  ได้แก่  
   ด.ญ.อริยาภรณ์  สว่างศิลป์  ป.๕/๑
๕. โครงการค่ายเยาวชนสีเขียว ครั้งที่ ๑๐  ระหว่างวันที่  ๘ – ๙  สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒     พรรษา มหาราช โรงเรียนชลราษฎรอำรุง ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ  ได้แก่
   ด.ช.นลดิษย์   ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ                       ด.ช.อภินันท์  แสงโพธิ์  
   ด.ญ.สิรินทรา รังสิโยภาสกุล                        ด.ช.ณัฐชนน   พลเลิศล้ำ
   ด.ช.วชิรวิชญ์ ศรีทองกุล                               ด.ญ.อธิศนันท์ โรจน์คิดดี
   ด.ช.ณัฐกรณ์  ทองหล่อ                       ด.ญ.สุทธิดา  ยู่โหงว  
  ด.ญ.วิลาสินี เกิดกล้า                               ด.ญ.พิชญ์ติกาญจน์   ปานเพชร
๖. การประกวดสื่อนวัตกรรมวิทยาศาสตร์  ในการแข่งขันวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น   ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๓ – ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ ศูนย์แสดงสินค้าการประชุม    อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่  คุณครูอรพรรณ  คำมา
๗. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ในการแข่งขันวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
- ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ ๒ และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท ได้แก่ ด.ช.ธีรภัทร อัศวนนท์วิวัฒน์ ป.๔/๑และด.ญ.อิสริยาภรณ์  สว่างศิลป์ ป.๕/๑
- ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ด.ช.กษิเดชา กุลขจรพันธ์ ป.๖/๔ และ ด.ช.วชิรวิชญ์ ศรีทองกุล      ป.๖/๓
๘. โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว ร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ            มอบเกียรติบัตร ทำคะแนน Pre-Gifted & EP ประเภทคะแนนรวม ระดับชั้น ป.๔ ได้อันดับที่ ๑          
 ของ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ด.ช.ธีรภัทร  อัศวนนท์วิวัฒน์ ป.๔/๑
- มอบเกียรติบัตร ทำคะแนน Pre-Gifted & EP ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นป.๔ ได้อันดับที่ ๑     ของจังหวัดชลบุรี ด.ช.ธีรภัทร  อัศวนนท์วิวัฒน์ ป.๔/๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๕ “งานฉลอง      พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี  แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา       เทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก เมื่อวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ   อ.เมือง จ.ชลบุรี ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่   
  ด.ญ.อรวรา  เตอินทร์                           ด.ญ.ธนพร  วรรัตน์
  ด.ญ.ปรียาภัสร์  บุญตา                                     ด.ญ.วรัญชนา  คุณารูป
  ด.ญ.เมธามินทร์  ดวงสูงเนิน
๒. การแข่งขันวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก     ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ จังหวัดตราด  ใน       รายการแข่งขันโครงงานสังคมศึกษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่
   ด.ญ.ณัชชา  รัตนธารส                                     ด.ช.อาทิตย์  คุ้มภัย และ    
   ด.ญ.กรรณิการ์  อรรคเศรษฐัง
๓. การแข่งขันประกวดบรรยายธรรม  ระดับชั้นประถมศึกษา  ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา       เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา  ประจำปี ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชมเชย  ได้แก่  ด.ญ.ปรียาวดี  ทองคำ ป.6/1
๔. เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย จังหวัดชลบุรี  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ณ  ศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๕  ได้แก่  
  ด.ญ.อรวรา  เตอินทร์  ป.6/3                                ด.ญ.ณิชากานต์  คงหิรัญ  ป.6/3  ด.ญ.ประภัสสร  กลิ่นศรีสุข  ป.5/3                  และด.ญ.อรวรรณ  สีเคน ป.4/3
๕. การแข่งขันในโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลชมเชย  ได้แก่ 
  ด.ญ.อรวรา  เตอินทร์ ป.6/3                                  ด.ญ.เมธามินทร์  ดวงสูงเนินป.6/4 
  ด.ญ.ธนพร  วรวัฒน์ ป.6/3                                     ด.ญ.ปิยาภัสร์  บุญตา ป.5/4    
  ด.ญ.วรัญชนา  คุณารูป ป.6/4
๖. การประกวดโครงงานสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ในการแข่งขันวิชาการในงานมหกรรม  การจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ ศูนย์แสดงสินค้าการประชุมอิมแพ็คอารีน่า  เมืองทองธานี  ได้รับรางวัลชมเชย  ได้แก่  
  ด.ญ.ณัชชา  รัตนธารส ป.6/3                                  ด.ช.อาทิตย์  คุ้มภัย  ป.6/2
  ด.ญ.กรรณิการ์  อรรคเศรษฐัง ป.6/2
๗. โครงการอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนในจังหวัดชลบุรี เพื่อการเผยแพร่ อนุรักษ์และสืบทอด ประจำปี 2555  ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 2 อาคาร    องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอพนัสนิคม         เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 
  ด.ช.ธงธวัช  เบญจมังคลารักษ์ ป.6/3                       ด.ช.ปราชญ์ชัย  เสนาธรรม ป.6/1  
  ด.ช.บุญยกร  แก่นศิริ ป.6/2                                     ด.ช.วรวิทย์  โมรินทร์ ป.6/4 
  ด.ญ.ฉันทิสา ดีไพร ป.6/1
๘. กองทุนดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรนักเรียน “ซื่อสัตย์ กตัญญู” ในโครงการส่งเสริม คุณธรรมความซื่อสัตย์ สุจริตและกตัญญูกตเวทิตา ให้กับ   ด.ญ.ปรียาวดี  ทองคำ ชั้น ป.๖/๑  เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
๙. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานมอบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 จัดโดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลจาก ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556ได้แก่
  ด.ญ.ปรียาวดี  ทองคำ ป.6/1                        และ ด.ช.เพิ่มพงษ์  กิตติเดชโยธิน ป.6/3
๑๐. การแข่งขันใน “นิทรรศการแสดงผลงานวิชาการ CTC Fair 2555” เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (มอบหน้าเสาธงแล้ว)
๑๐.๑ การแข่งขันตอบปัญหาหมวดวิชาสังคม “อาเซียน” ได้เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 400 บาท ได้แก่ ด.ช.เพิ่มพงษ์ กิตติเดชโยธิน
๑๐.๒ การประกวดสวดมนต์สรภัญญะ ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  พร้อมเงินรางวัล  600 บาท ได้แก่
  ด.ญ.ธนพร  วรวัฒน์                              ด.ญ.อรวรา  เตอินทร์  
  ด.ญ.ปิยาภัสร์  บุญตา ป.5/4                 ด.ญ.เมธามินทร์  ดวงสูงเนิน ป.6/4
 และ ด.ญ.วรัญชนา  คุณารูป ป.6/4
๑๑. การแข่งขันการตอบปัญหาสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในการแข่งขันวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556  ณ โรงเรียนสาธิต       “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล 1,500 บาท ได้แก่  
  ด.ญ.อธิศนันท์  โรจน์คิดดี ป.6/3              และ ด.ช.ณัฐชนน พลเลิศล้ำ ป.6/3
๑๒. การประกวดมารยาทไทย จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๕ ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นป.๑ – ๖) ณ ศูนย์วัฒนธรรมในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค.) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  ได้รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  โล่รางวัล และเงินทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท     ได้แก่
  ด.ญ.อรวรรณ สีเคน  ป.๔/๓                        ด.ญ.ประภัสสร กลิ่นศรีสุข  ป.๕/๓  
  ด.ญ.ณิชากานต์ คงหิรัญ       ป.๖/๓     และ ด.ญ.อรวรา เตอินทร์  ป.๖/๓
๑๓. เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 จังหวัดชลบุรี มอบเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม   ให้กับ ด.ช.จรัสรวี เทียมรัตน์ ป.6/3
๑๔. กิจกรรมประกวดบรรยายธรรมะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556            ณ วัดราษฎร์ศรัทธา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
  ด.ญ.เบญจญากร ช่างสอน  ป.3/1                     และ ด.ญ.ศิวาพร  นาคภักดี ป.5/5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
๑. รายการเดิน – วิ่งสมาธิ  วิสาขะ พุทธบูชา  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี  หญิง  ระยะทาง  ๘  กิโลเมตร  ณ  หอพระพุทธสิหิงค์  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศได้แก่
  ด.ญ.ชลธิดา จั่นเพ็ชร  ชั้นป.๖/๒
๒. การแข่งขันในรายการกระทุ่มแบนมินิมาราธอน  ครั้งที่ ๕  รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๓  ปี หญิง  ประเภทวิ่งฟันรัน  ระยะทาง  ๕  กิโลเมตร  ณ  โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”  จังหวัดสมุทรสาคร  เมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  
  ด.ญ.ชลธิดา  จั่นเพ็ชร ชั้นป.๖/๒
๓. รายการ  ๓๕ ปี  ดอกบัวคู่  มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน  รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๕  ปี หญิง  ระยะทาง  ๑๐  กิโลเมตร  เมื่อวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙  กรุงเทพมหานคร  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  
  ด.ญ.ชลธิดา  จั่นเพ็ชร ชั้นป.๖/๒
๔. รายการวิ่งประเพณีเขาสามมุข เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา แปดกรกฏ ครบรอบปีที่ ๕๖  เมื่อวันที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๔ ปี  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัลชนะเลิศ   ได้แก่
  ด.ญ.ชลธิดา  จั่นเพ็ชร ชั้นป.๖/๒
๕. การแข่งขันว่ายน้ำ สองแควสวิมมิ่ง  ครั้งที่ ๔  วันที่ ๗ – ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จ.พิษณุโลก  ได้รับเหรียญรางวัลต่างๆ
ดังรายการต่อไปนี้
๕.๑ ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ ๔  รุ่น  ๑๑ ปี ชาย  ได้แก่  ด.ช.ณัฐพล  หลงสมบุญ  ชั้นป.๕/๔
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ชาย ได้รางวัลเหรียญเงิน
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ  ๕๐ เมตร ชาย ได้รางวัลเหรียญทองแดง
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร ชาย ได้รางวัลเหรียญทองแดง
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ  ๑๐๐ เมตร ชาย ได้รางวัลเหรียญเงิน
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ  ๒๐๐ เมตร ชาย ได้รางวัลเหรียญเงิน
- รายการแข่งขันว่ายน้ำเดี่ยวผสม  ๒๐๐ เมตร ชาย ได้รางวัลเหรียญทองแดง
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ๔๐๐ เมตร ชาย ได้รางวัลเหรียญเงิน
๕.๒ ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ ๗  รุ่น  ๑๐ ปี ชาย  ได้แก่  ด.ช.ธนกร  วิเศษ  ชั้นป.๕/๕
- รายการเตะขาฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร รุ่น ๑๐ ปี ชาย ได้รางวัลเหรียญทอง
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร ชาย ได้รางวัลเหรียญทอง
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ  ๕๐ เมตร รุ่น ๑๐ ปี ชาย  ได้รางวัลเหรียญเงิน
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่าผีเสื้อ ๕๐ เมตร รุ่น ๑๐ ปี ชาย  ได้รางวัลเหรียญเงิน
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ  ๑๐๐ เมตร รุ่น ๑๐ ปี ชาย  ได้รางวัลเหรียญทอง
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์  ๑๐๐ เมตร รุ่น ๑๐ ปี  ได้รางวัลเหรียญทองแดง
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์  ๔๐๐ เมตร รุ่น ๑๐ ปี  ได้รางวัลเหรียญทองแดง
๕.๓ ได้รับถ้วยรางวัลอันดับที่ ๒ รุ่น ๙ ปี หญิง ได้แก่  ด.ญ.พิชญา  ถนอมพันธ์  ชั้นป.๔/๒
- รายการเตะขาฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร รุ่น ๙ ปี หญิง ได้รางวัลเหรียญทองแดง
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร รุ่น ๙ ปี หญิง  ได้รางวัลเหรียญเงิน
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ ๕๐ เมตร รุ่น ๙ ปี หญิง ได้รางวัลเหรียญเงิน
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่ากรรเชียง ๕๐ เมตร รุ่น ๙ ปี หญิง  ได้รางวัลเหรียญเงิน
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่าผีเสื้อ ๕๐ เมตร รุ่น ๙ ปี หญิง ได้รางวัลเหรียญทอง
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร หญิง ได้รางวัลเหรียญเงิน
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ ๑๐๐ เมตร หญิง ได้รางวัลเหรียญทอง
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่ากรรเชียง ๑๐๐ เมตร  หญิง ได้รางวัลเหรียญเงิน
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่าผีเสื้อ ๕๐ เมตร  หญิง ได้รางวัลเหรียญเงิน
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ๒๐๐ เมตร หญิง ได้รางวัลเหรียญเงิน
- รายการแข่งขันว่ายน้ำเดี่ยวผสม ๒๐๐ เมตร หญิง ได้รางวัลเหรียญเงิน
- รายการแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ๔๐๐ เมตร หญิง ได้รางวัลเหรียญทองแดง
๖. การแข่งขัน FMSGT ไทยแลนด์ ซุปเปอร์คลอส ๒๐๑๒  ๕๐ ซีซี  รุ่นอายุไม่เกิน ๗ ปี  
สนามที่ ๕  แข่งขันเมื่อวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๕   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
สนามที่ ๖  แข่งขันเมื่อวันที่ ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้แก่  
  ด.ช.ญาณศร   ยานะพันธ์  ชั้น อ.๓/๒
๗. การแข่งขัน  รายการเอเชียนพัทยามาราธอน’๕๕  ประเภทนักเรียน  รุ่นนักเรียนหญิง  ณ  เมืองพัทยา  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ทำเวลา ๑๔ นาที  ได้แก่      
  ด.ญ.ชลธิดา  จั่นเพ็ชร ชั้น ป.๖/๒
๘. การแข่งขันเต้นแอโรบิคประกอบเพลง  ระดับประถมศึกษา  งานวันวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชาเมื่อวันที่  ๖ – ๗ กันยายน  ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ 
  ด.ญ.พรชนก  เนื่องจำนง              ด.ญ.สุทธินี  เพ็งปรางค์ 
  ด.ญ.สริศรา  ทองพูล                          ด.ญ.กรพินธ์  บุญโสธรสถิต  
  ด.ญ.ประภัสสร  บริบูรณ์                      ด.ญ.มนชยา  เสริมสุนทรศิลป์
  ด.ญ.ธรรพ์กชสรณ์  สมาน                   ด.ญ.ณัฐติยาภรณ์  ชมกระแสร์สินธุ์  
  ด.ญ.กะรัต  เกิดกล้า                             ด.ญ.ณัชดาภรณ์  สงนอก
๙. การแข่งขันแอโรบิคด๊านซ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๕  ประเภทนักเรียนประถมศึกษา เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 
  ด.ญ.พรชนก  เนื่องจำนง                   ด.ญ.นริศรา ทองพูล  
  ด.ญ.ประภัสสร   บริบูรณ์                    ด.ญ.ธรรพ์กชสรณ์  สมาน 
  ด.ญ.ณัชดาภรณ์ สงนอก                ด.ญ.ศุทธิณี    เพ็งปรางค์
  ด.ญ.กรพินธ์ บุญโสธรสถิต             ด.ญ.มนธยา  เสริมสุนทรศิลป์  
  ด.ช.ธนภัทร์  รักตะสุวรรณ             ด.ญ.กะรัต    เกิดกล้า
๑๐. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เข้าโครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๕  กันยายน ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  กลุ่มสาระ    การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ผลคะแนนสอบได้ลำดับที่ ๑ ได้แก่
  ด.ญ.ศิวาพร  นาคภักดี ป.๕/๕
๑๑. งานเดิน–วิ่งเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา มหาราชินี  เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ สวนหลวง ร.๙ หน้าอาคารชายชล ระยะทาง ๕ กิโลเมตร  ทำเวลาได้ ๒๓ นาที  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่          
 ด.ญ.ชลธิดา     จั่นเพ็ชร  ชั้น ป.๖/๒  
๑๒. การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๕๕
๑๒.๑ การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส 
- ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๐ ปี ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
   ด.ช.ศิวัช      ด้วงเงิน ป.๔/๕
- ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่
   ด.ช.บวรวิชญ์    คำประไพ ป.๕/๔
- ประเภทชายคู่ อายุไม่เกิน ๑๐ ปี ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ด.ช.บวรวิชญ์ คำประไพ ป.๕/๔            และ ด.ช.ศิวัช  ด้วงเงิน ป.๔/๕
- ประเภทชายคู่ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ได้รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
  ด.ช.บวรวิชญ์ คำประไพ ป.๕/๔            และ ด.ช.ศิวัช  ด้วงเงิน ป.๔/๕ 
- ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ด.ญ.เบญญาภา สุวรรณชัยรบ      ป.๔/๓
- ประเภทหญิงคู่ อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ด.ญ.เบญญาภา สุวรรณชัยรบ  ป.๔/๓  และ ด.ญ.นันทิชา พิชญ์สกุล ป.๔/๕
- ประเภทคู่ผสม อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ด.ช.ศิวัช ด้วงเงิน ป.๔/๕ และ              ด.ญ.เบญญาภา สุวรรณชัยรบ
๑๒.๒ การแข่งขันกรีฑา
- วิ่ง ๖๐ เมตร อายุ ๑๐ ปี ชาย ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ด.ช.ดำรงศักดิ์ พัฒน์สิน ป.๕/๓
- วิ่ง ๘๐ เมตร อายุ ๑๐ ปี ชาย ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
  ด.ช.ดำรงศักดิ์ พัฒน์สิน ป.๕/๓
- วิ่ง ๘๐ เมตร อายุ ๑๒ ปี ชาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
  ด.ช.เพิ่มพงษ์   กิตติเดชโยธิน ป.๖/๒
- วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุ ๑๐ ปี ชาย ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.ดำรงศักดิ์ พัฒน์สิน ป.๕/๓
- วิ่ง ๖๐ เมตร อายุ ๘ ปี ชาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่
  ด.ช.คณนาถ ชัยทอง ป.๓/๔
- วิ่ง ๖๐ เมตร อายุ ๘ ปี ชาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ได้แก่
  ด.ช.บุญฤทธิ์ หิริพงศธรป ๓/๔
- วิ่ง ๑๐๐๐ เมตร อายุไม่เกิน ๑๖ ปี หญิง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่      
  ด.ญ.ชลธิดา จั่นเพ็ชร ป.๖/๒
- วิ่ง ๘๐ เมตร อายุ ๘ ปี หญิง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
  ด.ญ.ณัฐณิชา ทิพย์ธารา ป.๓/๔
- วิ่ง ๑๐๐ เมตร อายุ ๘ ปี หญิงได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
  ด.ญ.ณัฐณิชา ทิพย์ธารา ป.๓/๔
๑๒.๓ การแข่งขันหมากฮอส
- การแข่งขันหมากฮอส อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
   ด.ช.หิรัณย์ ชินะประยูร ป.๖/๑
- การแข่งขันหมากฮอส อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่                  ด.ญ.พิชญ์ติกาญจน์ ปานเพชร ป.๖/๑
๑๒.๔ การแข่งขันหมากรุก
- การแข่งขันหมากรุก อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ชาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ 
   ด.ช.สุกฤษ หิรัญชุติญา ป.๖/๔ 
- การแข่งขันหมากรุก อายุไม่เกิน ๑๒ ปี หญิง ได้รางวัชนะเลิศ ได้แก่
   ด.ญ.รมณ ศุภธนกร ป.๕/๕
 ๑๒.๕ การแข่งขันเปตอง
 - การแข่งขันเปตอง ประเภทชายคู่ อายุ ๑๒ ปี  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่              ด.ช.อภินันท์ แสงโพธิ์ ป.๖/๓              และ ด.ช.จอมพล ศรีภผุดผ่อง ป.๖/๔
๑๓. การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ในรายการ Wienna Run For Breast Charity ๒๐๑๒  ในโครงการสืบสาน   พระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์   พระวรชายา  เมื่อวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ  สะพานพระราม ๘  ได้รับรางวัลที่ ๖  ได้รับเหรียญรางวัลพร้อมบัตรกำนัลสินค้ามูลค่า ๒,๐๐๐ บาท  ได้แก่
  ด.ญ.ชลธิดา  จั่นเพ็ชร ชั้น ป.๖/๒  
๑๔. การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๐ รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออก “พระรถ เมรีเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการแข่งขันวิ่ง ๓,๐๐๐ เมตร รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ได้แก่
  ด.ญ.ชลธิดา จั่นเพ็ชร
๑๕. การแข่งขันเทนนิสเยาวชนไทยออยล์โอเพ่น ครั้งที่ ๔  เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ สมาคมสโมสรไทยออยล์ ศรีราชา ชลบุรี  การแข่งประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน ๑๐ ปี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  (จัดโดยชมรมเทนนิส สมาคมสโมสรไทยออยล์) ได้แก่
  ด.ญ.นิชานันท์ สาครรัตน์ ป.๓/๔
๑๖. การแข่งขันว่ายน้ำต้านยาเสพติด “สมุทรสาครสวิมมิ่ง เกมส์ ครั้งที่ ๗” ณ สระว่ายน้ำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ได้แก่  ด.ช.อัครพล วันอารีย์ ป.๓/๔
มีรายละเอียดดังนี้
- การแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ๑๐๐ เมตร รุ่น ๘ ปี ชาย ได้ลำดับที่ ๙
- การแข่งขันว่ายน้ำท่ากรรเชียง ๒๕ เมตร รุ่น ๘ ปี ชาย ได้ลำดับที่ ๑๐
- การแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร รุ่น ๘ ปี ชาย ได้ลำดับที่ ๑๒ 
- การแข่งขันว่ายน้ำท่าผีเสื้อ ๒๕ เมตร รุ่น ๘ ปี ชาย ได้ลำดับที่ ๑๒
- การแข่งขันว่ายน้ำท่ากรรเชียง ๕๐ เมตร รุ่น ๘ ปี ชาย ได้ลำดับที่ ๑๓
- การแข่งขันว่ายน้ำท่าผีเสื้อ ๕๐ เมตร รุ่น ๘ ปี ชาย ได้ลำดับที่ ๑๔
- การแข่งขันว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร รุ่น ๘ ปี ชาย ได้ลำดับที่ ๑๔
- การแข่งขันเตะขาฟรีสไตล์ ๒๕ เมตร รุ่น ๘ ปี ชาย ได้ลำดับที่ ๑๙
- การแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ ๕๐ เมตร รุ่น ๘ ปี ชาย ได้ลำดับที่ ๑๙
- การแข่งขันว่ายน้ำท่ากบ ๒๕ เมตร รุ่น ๘ ปี ชาย ได้ลำดับที่ ๒๕
๑๗. ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนเทเบิลเทนนิส ในการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรีรุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี 
- ประเภทชายเดี่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
   ด.ช.ศิวัช  ด้วงเงิน ป.๔/๕
- ประเภทหญิงเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
   ด.ญ.เบญญาภา สุวรรณชัยรบ ป.๔/๓
- ประเภทหญิงเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่
   ด.ญ.ปณิชา อุไรงาม ป.๔/๕
- ประเภทชายคู่  ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
   ด.ช.ศิวัช ด้วงเงิน ป.๔/๕         และ  ด.ช.บวรวิชญ์ คำประไพ ป.๕/๔
- ประเภทหญิงคู่ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
   ด.ญ.เบญญาภา สุวรรณชัยรบ  และ ด.ญ.ปณิชา อุไรงาม
- ประเภทคู่ผสมได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
   ด.ช.ศิวัช ด้วงเงิน                     และ ด.ญ.เบญญาภา สุวรรณชัยรบ 
- ประเภทคู่ผสมได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่
   ด.ช.บวรวิชญ์ คำประไพ           และ ด.ญ.ปณิชา อุไรงาม
๑๘. การแข่งขันเทควันโด ต้านภัยยาเสพติด เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๒๐ ก.ก. อายุ ๗-๘ ปี ได้แก่
  ด.ญ.วริศา สุขสมบัติ
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รุ่นน้ำหนัก ๒๐-๒๒ ก.ก. อายุ ๗-๘ ปี ได้แก่
  ด.ญ.ปิ่นประภา ศศิธร 
๑๙. การแข่งขันในรายการบ้านเพ เกาะเสม็ด อูเบะ คลาสสิค ระยองมาราธอน ประเภท  มินิมาราธอน หญิง   รุ่นอายุไม่เกิน  ๑๖  ปี  ระยะทาง  ๑๐  กิโลเมตร  เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ  จังหวัดระยอง  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ ทำเวลา ๕๑ นาที ได้แก่
  ด.ญ.ชลธิดา จั่นเพ็ชร  ป.๖/๒
๒๐. การแข่งขันแอโรบิก ป.๑-๖  ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก   ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่  ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  ได้รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่  
ด.ญ.กรพินธ์  บุญโสธรสถิต ด.ญ.กะรัต  เกิดกล้า
ด.ญ.ณัชดาภรณ์ สงนอก ด.ญ.ณัฐติยากรณ์ ชมกระแสสินธุ์
ด.ช.ธนภัทร์ รักตะสุวรรณ ด.ญ.ธนัชพร  สุวรรณโพธิ์
ด.ญ.ธรรพ์กชสรณ์ สมาน                 ด.ญ.นริศรา ทองพูล  
ด.ญ.พีรดา จารุพนานนท์                 ด.ญ.ประภัสสร  บริบูรณ์    
ด.ญ.ปวิญาญ์ คุ้มแก้ว                       ด.ญ.พรชนก เนื่องจำนงค์    
ด.ญ.มนชยา เสริมสุนทรศิลป์           ด.ญ.รุจิรดา แสงพิทักษ์  ด.ญ.ศุทธินี  เพ็งปรางค์
๒๑. การแข่งขันในรายการ Super Car Thailand Campionship ๒๐๑๒ รุ่น super pickup junior  เมื่อวันที่          ๑๙ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕  ณ สนามแข่งขันบางแสน จังหวัดชลบุรี ได้รับโล่รางวัล รองแชมป์ประจำปี ได้แก่            
ด.ช.กีรเกียรติ ทรงกลด  ป.๖/๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๑. การแข่งขันวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ จังหวัดตราด  ได้รับรางวัล  ดังรายการต่อไปนี้
   ๑.๑ การแข่งขันโครงงาน  ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่  ด.ช.รัชพล  ขำอ่อน  ป.6/3 ด.ช.วราเมธ     ศิลปะชัย ป.6/4 และ ด.ช.ชัยณรงค์  ประทุมโทน ป.6/3
   ๑.๒ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ 
  ด.ญ.ปภาดา  เข็มกลัดนาค      ด.ญ.อรวรา   เตอินทร์
  ด.ญ.อาริยา   แก้วเทพ              ด.ญ.กรพินธ์   บุญโสธรสถิต
  ด.ญ.อรอนงค์  นิลพันธ์              ด.ญ.ธันยาธรณ์  จันทร์ขำเงิน
  ด.ญ.ณัฎฐณิชา  คุมพล      ด.ญ.วรรณิสา  พลไชย  
  ด.ช.จรัสรวี  เทียมรัตน์
  ๑.๓ การประกวดร้องเพลงพร้อมแดนเซอร์  ได้รับรางวัล ชมเชย ได้แก่ 
  ด.ช.อิทธิพันธ์  สายัณห์               ด.ช.อัครวัฒน์  อนุอัน  
  ด.ช.ศิรวิทย์  ประชุมพันธ์             ด.ช.จรัสรวี  เทียมรัตน์
  ด.ช.ธนภัทร์  รักตะสุวรรณ           ด.ญ.พรชนก  เนื่องจำนงค์
  ด.ญ.นริศรา  ทองพูล       ด.ญ.ประภัสสร  บริบูรณ์  
  ด.ญ.ธรรพ์กชสรณ์  สมาน
๑.๔ การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับปฐมวัย  ได้รับรางวัลชมเชย  ได้แก่
 ด.ญ.วรรษชล  ชอบตรง อ.๓/๑   และ ด.ญ.ภูษณิศา  สุดสาร อ.๓/๑
๒. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่อง ระดับประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้รางวัลชนะเลิศ  และเงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐  บาท  ได้แก่      ด.ช.จรัสรวี  เทียมรัตน์  ชั้นป. ๖/๓  
๓. การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา การแข่งขันวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ ศูนย์แสดงสินค้าการประชุมอิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่                
ด.ช.จรัสรวี  เทียมรัตน์ ป.6/3            ด.ญ.ปภาดา  เข็มกลัดนาค  
ด.ญ.อาริยา   แก้วเทพ                      ด.ญ.อรอนงค์  นิลพันธ์      
ด.ญ.วรรณิสา  พลไชย                  ด.ญ.อรวรา   เตอินทร์            
ด.ญ.ธันยาธรณ์  จันทร์ขำเงิน          ด.ญ.ณัฎฐณิชา  คุมพล
๔. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๓  ปี ในงานครบรอบ ๖๔ ปี  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่        
 ด.ช.จรัสรวี  เทียมรัตน์  ชั้นป. ๖/๓  
๕. การแข่งขัน Young Talent  Entertainer หนูน้อยรุ่นใหม่ใจอยากโชว์  ในโครงการเค้กมะม่วงเพื่อการกุศล เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ  มีพระชมมายุ  ๘๐ พรรษา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา  เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ ด.ช.จรัสรวี  เทียมรัตน์  ชั้นป. ๖/๓  
๖. การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ  โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ช.จรัสรวี  เทียมรัตน์  ชั้นป. ๖/๓  
๗. การประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ “สวนสนุกในฝันของฉัน” ในงานมหกรรม     สวนสนุกแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๕๕  โดยบริษัท สยามธารา อะมิวเม้นท์ จำกัด  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล  ๑,๕๐๐  บาท  ได้แก่
 เด็กหญิงสุภมาศ นิยมกิจ  ชั้นป. ๕/๑
๘. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เข้าโครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕       เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ผลคะแนนสอบได้ลำดับที่ ๑ ได้แก่
 ด.ญ.สุภมาศ  นิยมกิจ  ป.๕/๑
๙. การแข่งขันในรายการ Santa Kids Team  ทูตน้อยเพื่อเพื่อนด้วยโอกาส ปีที่ ๖ จัดโดยบริษัทแอ็คเซส  เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักข่าว เอ ซี นิวส์ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ อินฟินิซิตี้ ฮอลล์ พารากอนซีนีเพล็กซ์  ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
 เด็กชายแอร่อน  วงศ์เอก ป.๑/๕
๑๐. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ – ๖ ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒ ระดับประถมศึกษา ณ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕  ได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้แก่
 ด.ช.จรัสรวี  เทียมรัตน์ ป.6/3
๑๑. การประกวดวาดภาพ “ศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว” ครั้งที่ ๑๘ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  จัดโดยเทศบาลเมืองศรีราชา ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชลเชย และเงินรางวัล ๕๐๐ บาท  ได้แก่ ด.ช.รณัชย์ ฉัตรานุภาพ ป.๕/๑
๑๒. การประกวดความสามารถพิเศษ Satit Got Talent ๒๐๑๓ ประเภทบุคคล ระดับประถมศึกษา         การแข่งขันวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖       ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท ได้แก่
 ด.ญ.ชนกนันท์ บูรณเจริญกิจ ป.๑/๑                
๑๓. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ – ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ “สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี     จังหวัดนนทบุรี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่
 ด.ช.จรัสรวี เทียมรัตน์ ป.6/3
๑๔. การประกวดหนูน้อยรักษ์โลก รุ่นอายุ ๕ – ๑๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้างบิ๊กซีเซ็นเตอร์ ชลบุรี ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ “ขวัญใจบิ๊กซี” พร้อมสายสะพาย ได้แก่
 ด.ญ.โรดาห์  วงศ์เอก ป.๓/๔
๑๕. การประกวดดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๓ ประเภทวงเครื่องสายผสม ระดับประถมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  จัดโดยสถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับรางวัล     รองชนะเลิศอันดับ ๑  มีรายชื่อนักเรียนผู้บรรเลงดังต่อไปนี้
ด.ญ.เมธามินทร์  ดวงสูงเนิน ป.๖/๔ ผู้ขับร้อง
ด.ญ.วรัญชนา คุณารูป ป.๖/๔ จะเข้
ด.ญ.ณัฏฐา ไพบูลย์รัตนากร ป.๖/๒ จะเข้
ด.ญ.จิราพร งามประดิษฐ์ ป.๕/๓ ซอด้วง
ด.ญ.ณหทัย เชิญรุ่งโรจน์ ป.๕/๒ ซอด้วง
ด.ญ.ปวันรัตน์ ชุ่มเกสร ป.๖/๓ ซออู้
ด.ญ.ศรินรัตน์ อภิเดชรุ่งเรือง ป.๕/๔ ซออู้
ด.ญ.พัทธมน ชำนาญเศรษฐกุล ป.๕/๒ ขิม
ด.ญ.วิมลพักตร์ สาสุนทร ป.๕/๔ ฉิ่ง
ด.ช.เมธาสิทธิ์ ทับทิม ป.๕/๓ ฉาบ
ด.ญ.ชัญญา สุขจิตต์ ป.๒/๕ กรับ
ด.ญ.พรชนก บุญมี ป.๕/๑ ขลุ่ยเพียงออ
ด.ญ.แพรพลอย แวงวรรณ ป.๒/๒ ขลุ่ยหลิบ
ด.ญ.กุลธิดา สร้อยจิตร ป.๕/๑ โทน หรือ โทน-รำมะนา
ด.ญ.ปุณยวีร์ ลิ้มประเสริฐ ป.๔/๒ โหม่ง
๑๖. การประกวด Singing Kids อายุไม่เกิน ๑๒ ปี ในโครงการส่งเสริมทักษะของเยาวชน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ จังหวัดระยอง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ด.ช.จรัสรวี  เทียมรัตน์ ป. ๖/๓  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๑. ค่ายฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นด้านหุ่นยนต์ และ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
 Thailand Robofest Junior ๒๐๑๒  เมื่อวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ เทศบาลนครปากเกร็ด 
๑.๑ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๔  การแข่งขันหุ่นยนต์ Battle Robot Game  ได้แก่                  ด.ญ.กะรัต  เกิดกล้า  ชั้น ป.๕/๒
๑.๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ ๔  การแข่งขันหุ่นยนต์ Transporter Robot Game  ได้แก่
     ด.ญ.กะรัต  เกิดกล้า  ชั้น ป.๕/๒
๒. การแข่งขันวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ได้รับรางวัลต่างๆ     ดังรายการต่อไปนี้
๒.๑ การแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ได้แก่
 ด.ช.ณัฐชนน  พลเลิศล้ำ ป.๖/๓
๒.๒ การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัยระดับประถมศึกษาได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ได้แก่  ด.ญ.นันท์นภัส เจริญสุข ป.๕/๑           ด.ญ.นฤมล กองทอง ป.๔/๕  
 ด.ญ.ณัฐณิชา ยิ่งวุฒิวรกุล ป.๕/๑  
๒.๓ การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นางปริชาติ ศิลาแยง        
๓. ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เข้าโครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕     เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ผลคะแนนสอบได้ลำดับที่ ๑ ได้แก่ ด.ญ.ณัฐณิชา  ยิ่งวุฒิวรกุล  ป.๕/๑
๔. การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ การแข่งขันวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศและเงินรางวัล ๒,๑๐๐ บาท ได้แก่
  ด.ญ.จุลเกตุ กลิ่นบุปผา   ป.๖/๒              ด.ญ.พรอนันต์ วรรณวิเศษ ป.๖/๔
  ด.ญ.ลภัสรดา  ศรีเสาวคนธร ป.๖/๔                                                                                            
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๑. การแข่งขันวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ จังหวัดตราด  ดังรายการต่อไปนี้
๑.๑ การแข่งขันโครงงาน  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่  ด.ญ.อริซ่า กัลญา ทริปป์
ด.ญ.อริยาภรณ์  สว่างศิลป์  และ ด.ญ.สุพิชชา  อินทนู
๑.๒ การประกวดการแสดงละครภาษาจีน  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่
 ด.ช.ธนธรรศ  พรมจันทร์               ด.ญ.เสาวลักษณ์  เจียวใช่เฮ็ง
 ด.ญ.นภัสภรณ์  จินดาสุข              ด.ญ.พีรดา  จารุพนานนท์
 ด.ช.ศุภวิชณ์  กล่อมประเสริฐ        ด.ช.ยูได  โฮริคาวา
 ด.ช.อภิสิทธิ์  สืบญาติ        ด.ญ.อภิชญา  กิจเจริญตระกูล
 ด.ญ.ภัทรวดี  ดาวบริบูรณ์
๑.๓ การประกวดการแสดงละครภาษาอังกฤษ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่
 ด.ช.ภิญญา  โพธิชัยชิน        ด.ช.สิรวิชญ์  สังข์ไชย
 ด.ช.อเล็กซ  ซานาร์โด                  ด.ช.อภินันท์  สุนทรวิภาต
 ด.ญ.คณาวรรณ  ดวงรัตน์        ด.ญ.ฉันทิสา  ดีไพร
 ด.ญ.นภัสวรรณ์  ศรีกรวดโคกสูง    ด.ญ.จุฑารัตน์  จันพร
 ด.ช.วชิรวิชญ์  ศรีทองกุล               ด.ช.ธงธวัช  เบญจมังคลารักษ์  
 ด.ช.ทินกร  สารมะโน
๑.๔ การแข่งขันสื่อนวัตกรรมครู  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ น.ส.เพียงพันธ์  ภูสีฤทธิ์
๒.  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  เข้าโครงการคัดเลือกนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕     เมื่อวันที่  ๕  กันยายน ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  กลุ่มสาระ     การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ผลคะแนนสอบได้ลำดับที่ ๑ ได้แก่  ด.ญ.อริซ่า กัลญา ทริปป์  ป.๕/๔
๓. การประกวดการแสดงละครภาษาจีน  การแข่งขันวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น   ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ ศูนย์แสดงสินค้าการประชุม    อิมแพ็คอารีน่า  เมืองทองธานี ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
 ด.ช.ยูได  โฮริคาวา                    ด.ช.อภิสิทธิ์  สืบญาติ
 ด.ญ.อภิชญา  กิจเจริญตระกูล            ด.ญ.ภัทรวดี  ดาวบริบูรณ์
 ด.ญ.เสาวลักษณ์  เจียวใช่เฮ็ง            ด.ญ.พีรดา  จารุพนานนท์
 ด.ช.ศุภวิชณ์  กล่อมประเสริฐ            ด.ช.ธนธรรศ  พรมจันทร์
 ด.ญ.นภัสภรณ์  จินดาสุข
๔. โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  จัดโดยมูลนิธิช่วยการศึกษาท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้รับเกียรติบัตรผ่านเข้ารอบการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ระดับประเทศ  ให้ไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕  ได้แก่ ด.ญ.พิชญ์ติกาญจน์  ปานเพชร ชั้นป.๖/๑
๕. การแข่งขันในโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  ได้รับรางวัล คะแนนสูงสุด ลำดับที่ ๒  ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ ด.ญ.อริซ่า กัลญา ทริปป์ ป.๕/๔
๖. การแข่งขันแรลลีวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษา ป.๔ – ๖ ในงานวิชาการ ๕๐ ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา ได้รับรางวัลต่อไปนี้
-  ได้รับรางวัลในระดับดีมาก ได้แก่
 ด.ช.ภิญญา โพธิชัยชิน                        ด.ญ.อธิศนันท์ โรจน์คิดดี  
 ด.ญ.วิลาสินี เกิดกล้า 
- ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
 ด.ญ.พิชญ์ติกาญจน์ ปานเพชร            ด.ญ.คณาวรรณ ดวงรัตน์  
 ด.ช.ณัฐชนน พลเลิศล้ำ
๗. การแข่งขัน Picture Quiz ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๖๐ ปี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และเงินรางวัล ๑,๒๐๐ บาท ได้แก่
 ด.ญ.คณาวรรณ ดวงรัตน์             และ ด.ช.ภิญญา โพธิชัยชิน ป.๖/๑ 

ระดับปฐมวัย
๑. การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ในการแข่งขันวิชาการตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออก  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ จังหวัดตราด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่
  นางกนกวรรณ  โรจนพร
๒. การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย ในการแข่งขันวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕  สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ ศูนย์แสดงสินค้า  การประชุมอิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี  ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
  นางกนกวรรณ โรจนพร

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โรงเรียน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
ที่อยู่ :  เลขที่ ๓๓๓/๓ หมู่ ๓ ตำบล :  เสม็ด อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ชลบุรี      รหัสไปรษณีย์ : ๒๐๐๐๐
เบอร์โทร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๕๘     โทรสาร :  +(๖๖) ๓๘-๓๙๘๐๖๑
อีเมล : mmc333.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ : www.mmc.ac.th