ReadyPlanet.com19 สิงหาคม 2559 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลดารดำเนินงานตามรูปแบบเครื่องมือนิเทศและสรุปรายงานผลปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ
18 สิงหาคม 2559 กิจกรรมสัปห์ดาวิทยาศาสตร์
18 สิงหาคม 2559 วันพระในโรงเรียน
17 สิงหาคม 2559 การประกวดหลักสูตรการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี Best Practice ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้เป็น Best of the Best ระดับ อปท.
17 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
16 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทัศนศึกษา ณ คุ้มวิมานดิน วัดสมาน
15 สิงหาคม 2559 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
10 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ Safari World
10 สิงหาคม 2559 เด็กเก่งรับรางวัล
9 สิงหาคม 2559 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ Safari World
8 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี
5 สิงหาคม 2559 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน(วันเสาร์)
4 สิงหาคม 2559 โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
4 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับอนุบาลทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา
3 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา
11 สิงหาคม 2559 วันแม่แห่งชาติ
3 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมเดินขบวนรณรงค์การออกเสียงประชามติ
11 สิงหาคม 2559 การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรการมีงานทำ
03 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
2 สิงหาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา
1 สิงหาคม 2559 เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านเขาซก (เบญจศิริราษฎร์วิทยาคาร)
30 กรกฏาคม 2559 โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน(วันเสาร์)
29 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
27 กรกฎาคม 2559 โครงการอบรมผู้นำนักเรียนด้านทันตกรรม
21-23 กรกฎาคม 2559 การแข่งขันทักษะวิชาการ และการจัดนิทรรศการ ระดับภาคตะวันออก
15 กรกฎาคม 2559 เดินขบวนแห่เทียน ณ ตำบลอ่างศิลา
13 กรกฎาคม 2559 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษา ณ เมืองจำลอง
13 กรกฎาคม 2559 อนุบาลทัศนศึกษา ณ ฟาร์มจรเข้
12 กรกฏาคม 2559 กิจกรรมวันพระในโรงเรียน
11 กรกฏาคม 2559 นักเรียนระดับอนุบาล1 ห้อง1/1-1/3 ทัศนศึกษาที่อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้พัทยา
หน้า 13/30
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  [ถัดไป]
[Go to top]