ReadyPlanet.com31 ก.ค.2563 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี นำทีม ผู้บริหาร และครู เข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนวัดเขาเชิง
30 ก.ค.2563 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ณ โรงเรียนหัวถนนวิทยา
22 พ.ค. 2563 การประชุมครูผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และรองรับการเปิดภาคเรียน
12 พ.ค.2563 การประชุมครูผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
คณะครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี อบรมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
23 เมษายน 2563 คณะครูร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิณเชิงประจักษ์ของโรงเรียนที่ผ่านการคัดกรองด้านเอกสาร เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
12 มี.ค.2563 ผู้บริหารและคณะครูร่วมโครงการฝึกอบรมการตัดเย็บ หน้ากากอนามัย สร้างความปลอดภัย ให้กับประชาชน รุ่นที่ 2 ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
27 ก.พ.2563 ผู้บริหารร่วมโครงการส่งเสริมวิชาการและเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
21 ก.พ. 2563 คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมงาน พ.ว.สัมพันธ์ วันเกียรติยศ ณ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
19 ก.พ.2563 นายถาวร สุทธิกิติวรกุล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
หน้า 1/43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  [ถัดไป]
[Go to top]