ReadyPlanet.com31 มีนาคม 64 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเปิดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาครูผู้สอนพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฎิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเจปาร์ค จ.ชลบุรี
24 มี.ค.2564 การตรวจเยี่ยนสนามสอบ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
19 มีนาคม 2564 นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมงาน ส่งเสริมท้กษะด้านวิชาการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มาเป็นประธานการเปิดงาน
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมส่งคุณครูเข้ารับราชการ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ และ โรงเรียนหนองสองห้อง
1ก.พ.2564ผู้บริหารประดับขีดแสดงความยินดี คุณครูบุษชา พุ่มพวง และ คุณครูดาวประกาย บุญหลาย เข้ารับบรรจุราชการ
29 มกราคม 2564 การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น ป.6 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564 สายชั้น ป.5 เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเรียน 100% วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
หน้า 1/47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  [ถัดไป]
[Go to top]