ReadyPlanet.comคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสาธารณสุขจังหวัด
30 กันยายน พ.ศ.2564 พิธีมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ นางสุณี ศรีโกศล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
29 กันยายน 2563 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
22 ส.ค. 2564 ผู้บริหารประชุม คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางระบบออนไลน์ ผ่านทาง Cisco Webex
19 - 20 สิงหาคม 2564 การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ดร.สุวรรณ พิณตานนท์
11 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
31 มีนาคม 64 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ร่วมเปิดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาครูผู้สอนพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอนจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฎิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเจปาร์ค จ.ชลบุรี
24 มี.ค.2564 การตรวจเยี่ยนสนามสอบ NT ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
19 มีนาคม 2564 นางจงกล สังข์ทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมงาน ส่งเสริมท้กษะด้านวิชาการ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนายเอ็นดู สุวรรณโชติ ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มาเป็นประธานการเปิดงาน
หน้า 1/47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  [ถัดไป]
[Go to top]