ReadyPlanet.com22 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหารและตณะครู ร่วมเป็นเกียรติประดับขีดให้กับข้าราชการใหม่ คุณครูจิตติมา คุณครูอักษร คุณครูไพรวัลย์ ณ ห้องผู้อำนวยการ
13 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศีกษา2562
7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 นายสิราวิชญ์ สำนักสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1-3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมศึกษาดูงาน Wesley Methodist School Penang (International) และ คณะเข้าศึกษาดูงาน. UNIVERSAL HUA XIA INTERNATIONAL. SCHOOL (PENANG) ณ ประเทศมาเลเซีย
2-3 พฤษภาคม พ.ศ.2562 โครงการประชุมสัมมนาลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์กับโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
25-27 เมษายน 2562 คณะครูเข้ารับการอบรม STEM ครูด้วยระบบทางไกลวันที่ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องปฏิบัติการณ์ทางวิทยาศาสตร์ อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
27-28 เมษายน พ.ศ. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย - ประถมศึกษา ณ ห้องประชุมชาวชล โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
27 เมษายน พ.ศ.2562 ผู้อำนวยการสถานศึกษารับรางวัล กรรมการและเลขานุกราสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่น
17 เมษายน 2562 ผู้บริหารและคณะครูร่วมงานการประกวดเจดีย์ทราย ณ ชายหาดบางแสน
13 เมษายน 2562 ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร ร่วมเดินขบวนสงกรานต์
หน้า 19/55
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  [ถัดไป]
[Go to top]