ReadyPlanet.comวันที่ 30 กันยายน 2559 ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด นายยุทธนา สุภาภรณ์ ได้ให้ความอนุเคราะห็เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเลื่อยยนต์ ช่วยตัดต้นไม้ผุเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับนักเรียน
วันที่ 10 กันยายน 2559 ร่วมงานเลี้ยง เกษียณอายุราชการ ผอ ประพิศ เกษรางกูล และ คุณครูเผด็จ ดิษฐพริ้ม โรงเรียนหัวถนนวิทยา
วันที่ 8 กันยายน 2559 งานจราจรการดูแลรับนักเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
วันที่ 5 กันยายน 2559 งานจราจรการดูแลรับนักเรียน
3 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการและคณะครูร่วมอุปสมบท อาจารย์สามารถ คงคาสุริฉาย
3 กันยายน 2559 ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด นายยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์ทีมงานเจ้าหน้าที่กองช่าง และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ช่วยตัดต้นไม้เเละเก็บกิ่งไม้เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
วันที่ 2 กันยายน 2559 ขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเสม็ด นายยุทธนา สุภาภรณ์ ที่อนุเคราะห์ทีมงานเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ช่วยตัดต้นไม้เนื่องจากต้นไม้หักโค่น
1 กันยายน 2559 คณะผู้บริหารร่วมงานเกษียณฯ ณ โรงเรียนชลกัลยานุกูล
13 สิงหาคม 2559 โครงการลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออก รวมใจเฉลิมพระเกียรติ
18 กรกฎาคม 2559 ขอขอบคุณ กองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้ความอนุเคราะห์ ฉีดเครื่องพ่นกำจัดยุง
หน้า 6/21
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  [ถัดไป]
[Go to top]