ReadyPlanet.com30 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จังหวัดระนอง
30 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
9 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี
7 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะนักศึกษาจากเทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
28 มิ.ย.57 ผู้บริหารและคณะครู ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก ม.ปทุมธานี
ผู้บริหาร และคณะครู ตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางเลน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557article
ยินดีตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557article
17 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลเมืองอ่างทอง ดูงานโครงการสองภาษา โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการวัดและประเมินผลนานาชาติด้านเด็กปฐมวัย(ECES)ในบริบทประเทศไทย:การเก็บข้อมูลนำร่อง(Field Trial)ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
14 มกราคม 2557 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวัดธาตุ จังหวัดหนองคาย
หน้า 13/15
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]